Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2023

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2023

 • Intäkter 8 333 TSEK (7 940)

 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -6 652 TSEK (-1 426)

 • Resultat efter finansiella poster -12 964 TSEK (-6 694)
 • Jämförelsestörande poster som påverkar resultaten efter finansiella poster uppgick till -4 749 TSEK (- 3 553) och avser nedskrivning av Extreme Makeover

 • Justerat resultat efter finansiella poster -8 215 TSEK (-3 141)
 • Resultat efter skatt -12 989 TSEK (-6 722) 

 • Resultat per aktie uppgick före och efter utspädning till -1,40 SEK (-0,73)

Helår (12 månader) januari – december 2023

 • Intäkter 31 584 SEK (35 448)

 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -17 497 TSEK (-10 447)

 • Resultat efter finansiella poster -27 859 TSEK (-15 384)
 • Jämförelsestörande poster som påverkar resultaten efter finansiella poster uppgick till -4 749 TSEK (- 3 553) och avser nedskrivning av Extreme Makeover.

 • Justerat resultat efter finansiella poster -23 110 TSEK (-11 831)
 • Resultat efter skatt -28 043 TSEK (-15 525)

 • Resultat per aktie uppgick före och efter utspädning till -3,03 SEK (-1,68)

Väsentliga händelser under den rapporterade perioden:

 • Nedskrivning av Extreme Makeover
  Qiiwi Games har under den rapporterade perioden gjort en nedskrivning av Extreme Makeover om 4,7 MSEK då speltiteln inte nått upp till budgetmål och omvärdering av speltitelns framtida potential gjorts. Nedskrivningen är icke-kassaflödepåverkande för koncernen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

 • Qiiwi Games genomför strategisk omorganisation och kostnadsbesparingar inför ”Strategi 2024 – 2026”

  Qiiwi Games meddelade den 18 januari att man kommer påbörja en strategisk omorganisering och kostnadsbesparing som innebär att bolaget framgent kommer fokusera sin spelutveckling och personalstyrka utifrån Sverige och spelstudion i Alingsås. Kostnadsbesparingarna innebär en minskning av personalstyrkan inom bolaget med totalt ca 60%.

VD har ordet:

"En ny resa har startat: Where Minds Thrive"

2023 är nu passerat, vilket enligt mig varit ett av de mest insiktsfulla åren hittills för Qiiwi Games. Året har gett oss kritiska insikter som banat väg för vår nya vision och strategi för 2024 – 2026. I början av året informerade vi således om den stora personalminskningen på Cypern och ett helhetsfokus kring vår studio i Sverige, något vi ser som ett viktigt steg för att återigen kunna bli ett framgångsrikt bolag och återgå till vårt Qiiwi-DNA.

Vår nya organisation innebär en lägre kostnadsbas samtidigt som vi återgår till att bli ett mer agilt och kreativt spelbolag, något som jag själv är övertygad om krävs för att kunna skapa framtidens spelsuccéer inom mobilspelsbranschen.

”Det fjärde kvartalet”

Under det fjärde kvartalet var vårt fulla fokus fortsatt på vårt match-3-spel Extreme Makeover. Under perioden når vi en total omsättning från spelverksamheten på ca 7,9 MSEK, en ökning jämfört med samma period föregående år med ca 43%.
Omsättningsökningen är bland annat kopplad till ökade investeringar i marknadsföring för lanseringen av Extreme Makeover.

Totala intäkter landade på ca 8,3 MSEK, en ökning med ca 5% jämfört med samma period föregående år. Värt att nämna är att vi under den rapporterade perioden inte aktiverade några spelutvecklingskostnader som intäkter då Extreme Makeover inledde sin globala lansering i augusti och då således påbörjades skrivas av.

Totala kostnader för marknadsföring under perioden landade på ca 6,3 MSEK, en ökning jämfört med samma period föregående år med ca 425%. Marknadsföringen under perioden har hittills inte nått upp till förväntad ROI-utveckling på grund av höga kostnader per installation under den rapporterade perioden. För Extreme Makeover strävar vi att nå en 100% ROI inom ett år beträffande marknadsföring kopplat till användarförvärv.

Dessa insikter har lett till en omvärdering av speltitelns potential och varit en bidragande faktor till att minska resursallokeringen kring spelet. Detta innebär även att vi skriver ned en del av spelets upparbetade värde med ca 4,7MSEK, något som påverkar resultatet för den rapporterade perioden men som inte är kassaflödespåverkande.

Vi når ett EBITDA-resultat under perioden på ca -6,6 MSEK, vilket är en försämring jämfört med föregående år. Det försämrade resultatet är drivet av de ökade investeringarna i marknadsföring samtidigt som vår Live Operations-portföljs intäkter minskat.

”Framtiden för Extreme Makeover”

Under inledningen av januari påbörjades tester av belöningsannonser i speltiteln, som tidigare enbart skapat intäkter via köp-i-spelet. Dessa tester har hittills gett en positiv effekt gällande intäkter, avkastning på kampanjer samt genomsnittlig ARPDAU. Ett tecken på detta är att speltiteln ökade sina totala intäkter sekventiellt mellan december och januari med ca 10%. Vi är övertygade om att det finns mycket mer att utforska och testa avseende annonsintäkter i speltiteln, vilket vi bedömer kommer öppna upp för nya möjligheter gällande marknadsföring och förbättrad lönsamhet för speltiteln framgent.

Under januari och februari har vi även fokuserat på att lansera mer innehåll i spelet för att öka spelets genomsnittliga LTV-värde per spelare. Spelet innehåller nu sju familjer för spelare att hjälpa.

Tittar vi på förväntningar för 2024 är vår tro att Extreme Makeover kommer vara ett av de mest intäktsbringande spelen i vår portfölj och vi arbetar vidare med optimeringar och förbättringar. Vi försöker även maximera möjligheterna vi har gällande exponering för speltiteln med våra partners Ty Pennington och Banijay Brands.

”Live Operations”

Inom Live Operations är det fortsatt Wordington och Midsomer Murders som är de stora bidragsgivarna relaterat till intäkter. Under det fjärde kvartalet har vi fortsatt med strategin kring att lansera nytt innehåll och Midsomer Murders har nu totalt 12 mordfall för spelare att ta sig igenom.

Midsomer Murders är ett väldigt intressant spel som gång efter gång presterar över förväntan på mindre UA-kampanjer, problematiken är skalbarheten. Speltiteln har en unik position inom ordspelsgenren som ger en hög ARPDAU som vi definitivt skall utvärdera vidare för att eventuellt kunna ta vara på insikter att använda i nya spel under egna varumärken.

I och med vår nya organisation kommer arbetet med nytt innehåll i våra spel inom Live Operations att förändras. Vår strategi är att integrera smartare och innehållslätta funktioner i de viktigaste speltitlarna för att bibehålla lönsamheten med färre resurser.

”New Games”

Inom New Games har vi den senaste tiden allokerat mer resurser. Merparten av vår personal i Sverige jobbar nu med nya spel enligt vår nya vision och strategi.

Ett stort fokus är att vi inom New Games framöver kommer värdera att skapa ”unika” upplevelser för vår målgrupp som skall vara rejält svåra att kopiera. Det känns som jag nämnt detta ofta i mina VD-ord men jag vill verkligen betona detta som en viktig del i vårt framtida arbete. Vårt mål är att erbjuda våra spelare produkter som inte kan hittas någon annanstans. Detta är en viktig del i vår nya strategi för att kunna nå bättre resultat på marknadsföring och lönsamhet för nya spel, med det långsiktiga målet att skapa en unik position på marknaden inom “Casual Games” mot målgruppen ”Thinkers”.

Inledningsvis under 2024 utforskar vi hur vi kan skapa mer värde i form av nya spel under tidigare framgångsrika speltitlar och egna varumärken som vi tycker faller inom dessa kriterier. Det finns flera spännande idéer här som vi önskar återkomma kring inom en snar framtid.

”Högt ställda interna mål”

Det nya Qiiwi har högt ställda mål internt med vad vi vill uppnå. Under 2024 är vår högsta prioritet att genom New Games finna våra nästa speltitlar enligt vår nya strategi som kan leda oss till tillväxt och en väsentligt förbättrad lönsamhet i vår verksamhet på lång sikt.

”Positivt kassaflöde innan årets slut”

I och med att vi tidigt under året inledde vår omstrukturering och kostnadsbesparingar är vår förväntan att Live Operations-portföljen inklusive Extreme Makeovers intäktsbidrag skall leda oss till positivt kassaflöde innan årets slut. Vid inledningen av 2024 är våra likvida medel inklusive kortfristiga placeringar ca 25 MSEK totalt. Detta ger oss en stark finansiell position att bygga framtidens Qiiwi Games på.

”Revanschlust”

Jag skriver detta VD-ord med känslan av stor revanschlust. Jag och ledningsgruppen är absolut inte nöjda med var vi befinner oss och de resultat vi levererat de senaste åren. Det har varit ett tufft 2023 där vi varit tvungna att granska oss själva, vårt arbetssätt, bolagsstruktur och hur vägen skall utstakas för att återigen bli ett framgångsrikt mobilspelsbolag.

Dessa diskussioner har lett fram till en förfinad och nyetablerad ”Vision och Strategi 2024 – 2026”. I samband med detta ändrar vi även vår slogan till ”Where Minds Thrive”, vilket binder samman den värld av spelupplevelser vi framöver vill skapa. Mer information om detta kommer delges via vår hemsida samt presentationstillfällen.

Det gläder mig att vi nu fortsätter vår resa som bolag och tar nästa steg med de insikter och erfarenheter vi skapat oss sedan vi startade 2012. Vi har ett starkt och oerhört kompetent team som jag är övertygad om kommer kunna skapa kommande spelsuccéer.

Tack för att du tagit dig tid att läsa detta VD-ord, jag hoppas du fortsätter följa Qiiwi Games 2024 och är lika förväntansfull som jag på kommande spelsläpp enligt vår nya vision och strategi.

Erik Dale Rundberg
VD för Qiiwi Games AB

För mer information se bifogad kvartalsrapport samt anslut till bolagets presentation av Bokslutkommunikén, Vision & Strategi 2024-2026 samt Q/A-Frågestund som hålls idag 10:00 via Zoom. För att ansluta till mötet följer man nedan länk:

https://zoom.us/j/93485345835

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg, VD, Qiiwi Games AB
Telefon: +46709260697
E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Qiiwi Games AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2024 kl. 08:00 CET.

Certified Adviser:

Aktieinvest FK AB
Telefon: +46 8 506 517 03
[email protected]

Om Qiiwi Games:

Qiiwi Games är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås (Sverige) och Nicosia (Cypern). Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot “Casual Gamers. Bolagets slogan är “Where Minds Thrive".

Share This Post