Regulatory

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2023

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2023 Intäkter 8 333 TSEK (7 940)
 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -6 652 TSEK (-1 426)
 Resultat efter finansiella poster -12 964 TSEK (-6 694) Jämförelsestörande poster som påverkar resultaten efter finansiella poster … Read More

Qiiwi Games genomför strategisk omorganisation och kostnadsbesparingar inför ”Strategi 2024 – 2026”

Qiiwi Games meddelar idag att bolagets styrelse tagit beslut om att påbörja en strategisk omorganisering och kostnadsbesparing som skall gälla för bolagets strategiperiod 2024 – 2026. Den strategiska omorganiseringen innebär att bolaget framgent kommer fokusera sin spelutveckling och personalstyrka utifrån … Read More

Delårsrapport kvartal 3 2023

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2023 Intäkter 8 995 TSEK (8 318) Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -4 620 TSEK (-2 700) Resultat efter finansiella poster -6 136 TSEK (-2 783) Resultat efter skatt -6 143 TSEK (-2 837) … Read More

Delårsrapport kvartal 2 2023

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2023 Intäkter 7 546 TSEK (9 210) Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -2 793 TSEK (-3 700) Resultat efter finansiella poster -3 875 TSEK (-2 710) Resultat efter skatt -3 879 TSEK (-2 752) … Read More

Kommuniké från årsstämma i Qiiwi Games den 5:e maj 2023

På Qiiwi Games AB:s årsstämma i Alingsås den 5:e Maj 2023 togs följande enhälliga beslut: Beslutades att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning enligt bilagd årsredovisning.   Beslutades att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition enligt fastställd balansräkning enligt bilagd årsredovisning.   … Read More

Delårsrapport kvartal 1 2023

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2023 Intäkter 6 710 TSEK (9 980)
 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -3 188 TSEK (-2 621)
 Resultat efter finansiella poster -4 884 TSEK (-3 197) Resultat efter skatt -5 032 TSEK (-3 214)
 Resultat … Read More

Kallelse till årsstämma – Korrigering

Korrigerad "Kallelse till årsstämma" med korrekt datum för avstämningsdatum mot aktiebok för deltagande på stämman. Korrekt datum skall vara onsdagen den 26 april 2023. I tidigare kallelse uppgavs torsdagen den 27 april 2023 vilket alltså är fel. Nedan hittas uppdaterad … Read More

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022 finns från och med idag den 6 april 2023 tillgänglig på bolagets hemsida www.qiiwi.com . För ytterligare information: Erik Dale Rundberg, VD, Qiiwi Games AB Telefon: +46709260697 erik@qiiwi.com Certified Adviser: Aktieinvest FK AB Telefon: +46 8 506 517 03 rutger.ahlerup@aktieinvest.se … Read More

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Qiiwi Games AB (publ) kallas härmed till årsstämma ("Årsstämman") fredagen den 5 maj 2023 kl 13.30 i bolagets lokaler på Stora Torget 3A, Alingsås. Registrering påbörjas klockan 13:15. Registrering och anmälan Aktieägare som önskar delta i Årsstämman skall: … Read More

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2022

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2022 Intäkter 7 940 TSEK (11 930)
 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -1 426 TSEK (-4 247)
 Resultat efter finansiella poster -6 694 TSEK (-5 493) Justerat resultat efter finansiella poster -3 141 TSEK (-5 514) … Read More