Kommuniké från årsstämma i Qiiwi Games den 9:e maj 2024

På Qiiwi Games AB:s årsstämma i Alingsås den 9:e Maj 2024 togs följande enhälliga beslut:

 • Beslutades att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning enligt bilagd årsredovisning.
   
 • Beslutades att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition enligt fastställd balansräkning enligt bilagd årsredovisning.
   
 • Beslutades att ingen utdelning skall ske.
   
 • Beslutades att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
   
 • Beslutades om att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

  Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om nyemission mot kontant betalning, mot betalning med apportegendom eller mot betalning genom kvittning. Nyemission ska också i övrigt kunna förenas med villkor.

  Genom emissionsbeslut med stöd av bemyndigandet varvid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt sker, ska ökningen av aktie­kapitalet i bolaget inte kunna ökas med mer än tjugo procent av bolagets registrerade aktiekapital vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske under förutsättning att nyemissionen genomförs på marknads­mässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissions­rabatt i förekommande fall.

  Syftet med bemyndigandet och möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillföra bolaget ett ökat institutionellt ägande, att stärka bolagets kapitalbas på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt samt för att finansiera eller medge flexibilitet i samband med förvärv.

 • Beslutades att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 120 000 SEK till styrelsens ordförande och vardera 80 000 kronor per år till ledamöter som ej är verksamma inom bolaget. För ledamöter som är verksamma inom bolaget skall ett arvode om vardera 60 000 kronor per år utfalla.
 • Beslutades om omval av styrelseordföranden Özkan Ego samt styrelseledamöterna David Nelson, Johan Thorell, Andreas Gustafsson och Daniel Grigorov.
   
 • Beslutades att entlediga bolagets nuvarande revisor Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB med Carolina Frosth Hertzberg som huvudansvarig revisor.
   
 • Beslutades att välja FinEasity AB som bolagets nya revisor fram till och med slutet av årsstämman 2025. Hos FinEasity AB kommer den auktoriserade revisorn Ben Heidari vara den huvudansvarige revisorn.

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg, VD, Qiiwi Games AB
Telefon: +46709260697
E-mail: [email protected]

Certified Adviser:

Aktieinvest FK AB
Telefon: +46 8 506 517 03
[email protected]

Om Qiiwi Games:

Qiiwi Games är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås (Sverige) och Nicosia (Cypern). Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot “Casual Gamers. Bolagets slogan är “Where Minds Thrive”.

Share This Post