Delårsrapport kvartal 1 2024

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2024

  • Omsättning 6 060 TSEK (5 127)

  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -2 918 TSEK (-3 188)

  • Rörelseresultat (EBIT) -3 907 TSEK (-4 516)
  • Resultat efter skatt -3 844 TSEK (-5 032)

  • Resultat per aktie uppgick före och efter utspädning till -0,42 SEK (-0,54)

Väsentliga händelser under den rapporterade perioden

  • Strategisk omorganisation och ny strategi och vision

    Bolaget meddelade den 18 januari att en strategisk omorganisation och kostnadsbesparingsprogram inletts. Bolaget kommer framgent fokusera sin spelutveckling och personalstyrka utifrån Sverige och spelstudion i Alingsås. Kostnadsbesparingarna innebär en minskning av personalstyrkan om ca 60%. Bolaget meddelade även sin nya vision och strategi för perioden 2024 – 2026.

Väsentliga händelser efter den rapporterade perioden

  • Ingen väsentlig händelse att rapportera

VD har ordet:

"Ett händelserikt kvartal på flera sätt"

Det första kvartalet av 2024 är nu passerat och det har verkligen varit en händelserik period på flera sätt. I slutet av januari beslutade vi om att genomföra vår strategiska omorganisation samt kostnadsbesparingar. Detta innefattade även implementering av vår nya strategi och uppdaterade vision för att bygga ett starkt Qiiwi Games på längre sikt. Det känns väldigt skönt att stora delar av detta arbete nu ligger bakom oss och vi kan fokusera på vår kärnverksamhet uteslutande, vilket är att skapa en värld av upplevelser där sinnet skall frodas, ”Where Minds Thrive”.

"Ökad omsättning och förbättrat resultat"

Under kvartalet når vi en omsättning om ca 6 MSEK, vilket är en ökning med ca 18% jämfört med samma period föregående år. Ökningen är framför allt härledd till den nya intäktskällan Extreme Makeover som lanserades i augusti 2023.

De tre största bidragsgivarna kopplat till periodens omsättning har varit:
 
1.     Extreme Makeover (48%)
2.     Wordington (25%)
3.     Midsomer Murders (8%)

Vi når ett förbättrat EBIT-resultat vilket primärt beror på lägre kostnader kopplat till vår omorganisation.

Vi har redan under det första kvartalet minskat antalet anställda som vid periodens slut uppgick till 18 personer, jämfört med Q4 2023 då vi var 46 anställda. Våra personalkostnader per kvartal bedöms från och med det andra halvåret vara 2,5 MSEK. Under 2023 hade vi i snitt 5,5 MSEK i personalkostnader per kvartal vilket innebär en total minskad kostnadsbas om ca 12 MSEK på årsbasis, enbart på personalsidan. Med den nya och mer snabbfotade organisationen ser vi redan positiva effekter inom teamen inklusive snabbare beslutsfattande.

"Marknadsföring/UA"

Under perioden investerade vi ca 2,5 MSEK i marknadsföring vilket är en ökning med ca 56% jämfört med samma period föregående år. Ökningen i marknadsföring är kopplat till fortsatta investeringar i användarförvärv för Extreme Makeover som under kvartalet återgått till att nå våra kortsiktiga uppsatta ROAS-mål, vilket indikerar 100% ROI inom 365 dagar.

Utöver Extreme Makeover fokuserar vi UA-investeringar i Midsomer Murders och Wordington.

Vi arbetar sedan första kvartalet med ett nytt arbetssätt kring UA-analys vilket gett oss bättre insikter framför allt kring iOS-resultat. Vårt team jobbar aktivt med att granska hur det ständigt förändrande UA-klimatet påverkar våra kampanjer, både på iOS och Android då mer och mer integritetsskydd implementeras av Apple och Google för att skydda användares personliga data.

"Live Operations"

Det är vår Live Operations-portfölj som skall ta oss till positivt kassaflöde mot årets slut. För att detta skall lyckas måste vår spelportfölj öka sin omsättning och lönsamhet. För att nå detta har vi en tydlig målbild kring vad vi behöver genomföra i de speltitlar som har högst antal dagliga aktiva spelare (DAU). Fokus under det första kvartalet har främst varit mot Midsomer Murders som erhållit flertalet nya funktioner som tagits emot positivt av spelarna. Midsomer Murders ökade sin genomsnittliga intäkt per daglig aktiv spelare (ARPDAU) med hela 61%, jämfört med samma period föregående år.

Även Extreme Makeover har uppvisat starkare ARPDAU i samband med att vi rullade ut belöningsannonser till samtliga spelare under den rapporterade perioden. Speltiteln ökade sin ARPDAU sekventiellt jämfört med Q4 2023 med ca 13%. Under den rapporterade perioden stod “IAP” för 45% och “Annonsintäkter” för 55%. Att vi nu ser en ökning av “Annonsintäkter” är primärt kopplat till aktiveringen av belöningsannonser i Extreme Makeover men även till nya funktioner i Midsomer Murders.

Mot slutet av den rapporterade perioden har även Extreme Makeover flyttats från affärsområdet ”Growth” till ”Live Operations”, något som följer vår plan kring ny strategi. Under det andra kvartalet kommer fokus primärt att vara mot Extreme Makeover, Wordington och Midsomer Murders. För mer information om Live Operations per speltitel finns separata sidor i rapporten.

"New Games"

Inom ”New Games” har vi under perioden jobbat aktivt med att anpassa idéer i vår idébank så de faller rätt inom vår nya strategi och vision. Under perioden har teamet arbetat uteslutande med en spelidé som ännu ej är offentliggjord men som ligger inom Trivia-genren. Med våra nya spel inom “Own IPs” fokuserar vi på att skapa något unikt och innovativt. Den spelidén som teamet jobbar på just nu känns verkligen spännande, både i sitt unika utförande men även i sin designstil, något vi tror kommer uppskattas av vår målgrupp. Interna tester har hittills gett lovande resultat och vi har förhoppningar om att under det andra kvartalet starta en stängd mjuklansering för speltiteln för vidare analys. För mer information om New Games finns separat sida i rapporten.

"Strategisk omorganisering börjar ge resultat"

Det första kvartalet av 2024 har varit intensivt där vi tagit flertalet tuffa beslut kring bolagets framtida struktur, vision och organisation. Min känsla är dock väldigt positiv kring det driv och engagemang vi redan nu lyckats skapa och jag är övertygad om att de beslut vi tog var det bästa för ett långsiktigt starkt Qiiwi Games. Vi arbetar nu målmedvetet och med den revanschlust jag tidigare nämnt mot att nå våra uppsatta mål för 2024!

Erik Dale Rundberg
VD för Qiiwi Games AB

För mer information se bifogad kvartalsrapport samt anslut till bolagets presentation av rapporten för det första kvartalet samt Q/A-Frågestund som hålls idag 10:00 via Zoom. För att ansluta till mötet följer man nedan länk:

https://zoom.us/j/95282667866

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg, VD, Qiiwi Games AB
Telefon: +46709260697
E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Qiiwi Games AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2024 kl. 08:30 CEST.

Certified Adviser:

Aktieinvest FK AB
Telefon: +46 8 506 517 03
[email protected]

Om Qiiwi Games:

Qiiwi Games är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås (Sverige) och Nicosia (Cypern). Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot “Casual Gamers. Bolagets slogan är “Where Minds Thrive".

Share This Post