Qiiwi Games genomför strategisk omorganisation och kostnadsbesparingar inför ”Strategi 2024 – 2026”

Qiiwi Games meddelar idag att bolagets styrelse tagit beslut om att påbörja en strategisk omorganisering och kostnadsbesparing som skall gälla för bolagets strategiperiod 2024 – 2026. Den strategiska omorganiseringen innebär att bolaget framgent kommer fokusera sin spelutveckling och personalstyrka utifrån Sverige och spelstudion i Alingsås. Kostnadsbesparingarna innebär en minskning av personalstyrkan inom bolaget med totalt ca 60% från nuvarande nivåer och påverkar personal på Cypern där bolaget framöver enbart kommer ha ett mindre antal anställda.

Den strategiska omorganiseringen innebär att bolaget framgent kommer fokusera sin spelutveckling och personalstyrka till Sverige och spelstudion i Alingsås. På Cypern är avsikten att ha kvar fem roller för att stödja den löpande driften i verksamheten.

Qiiwi Games personalstyrka ökade kraftigt under 2020 och 2021 då bolaget skrev flera avtal inom satsningen på “Branded Games” och utvecklingen av de speltitlarna inleddes. Reduceringen av personalstyrka med ca 60% genomförs nu då samtliga speltitlar inom denna satsning nu är lanserade. Totalt har sex speltitlar lanserats inom detta område varav Extreme Makeover: Home Edition är den senaste och bolagets största spelinvestering hittills.

Genom att koncentrera spelutvecklingen kring den svenska spelstudion ser bolaget flertalet positiva synergieffekter och möjligheten att bygga ett starkt ”Casual Powerhouse” mot en värdefull målgrupp. Samtliga speltitlar i bolagets spelportfölj kommer framöver att hanteras och ansvaras för av den svenska spelstudion med målsättning att med ett nytt arbetssätt nå bättre avkastning och lönsamhet, både på befintliga och nya speltitlar.

Nya spel kommer att utvecklas från den svenska spelstudion enligt bolagets MVP-process. Den svenska spelstudion kommer inledningsvis att innehålla samma antal anställda som tidigare vilken består av seniora utvecklare, grafiker, speldesigners, annonsskapare och marknadsförare. Tillämpning av AI-verktyg i både utvecklingsprocess och grafikskapande kommer att vara en viktig del och tydlig strategi i spelstudions arbetsprocess framgent för att kunna nå målen kring högre leverans med färre resurser.

Totalt kommer Qiiwi Games ha 15 personer heltidsanställda och kostnadsbesparingar i samband med reducering av personalstyrkan förväntas ge full effekt från och med maj. Bedömningen är att detta kommer ge en total minskad kostnadsbas under 2024 på ca 10 MSEK, vilket kommer väsentligen förstärka bolagets möjligheter att driva verksamheten mot ett break-even resultat på månadsbasis inom rimlig tid.

Extreme Makeover: Home Edition

Speltiteln Extreme Makeover: Home Edition, som varit bolagets stora fokusområde de senaste 24 månaderna, är nu i sin slutfas gällande funktioner och innehåll. Sedan början av januari har bolaget genomfört flertalet UA-tester för att utvärdera säsongseffekter avseende kostnad per installation. Dessa tester pågår fortsatt och tillsammans med utrullning av ”Rewarded Ads” som optimeringsåtgärd – vilket är en avvikelse från den tidigare strategin om monetisering enbart via köp i spelet – har bolaget börjat se en positiv påverkan på intäkter, ROI (avkastning) på kampanjer och högre genomsnittlig ARPDAU.

Efter att fjärde kvartalets UA-investeringar inte har nått upp till förväntad ROI visar UA-investeringar gjorda i januari efter införandet av annonser att spelet igen når förväntad ROI. Bolaget tror därför fortsatt starkt på att speltiteln kommer vara en viktig bidragsgivare avseende intäkter från spelportföljen både på kort och lång sikt.

Strategi 2024 – 2026

Denna omorganisering och personalminskning är ett led i implementeringen av bolagets strategi för åren 2024 – 2026. Bolaget ämnar informera mer om denna strategi i samband med bokslutskommunikén som släpps 22 februari 2024.

VD Erik Dale Rundberg kommenterar:

”Denna omorganisering och personalminskning är något som varit mycket svårt att ta beslut om då det påverkar många personer som bidragit till bolagets tidigare framgång. Men beslutet har behövt fattas för att vi ska hitta tillbaka till vårt ursprungliga Qiiwi DNA.

Vi har historiskt sett haft ett agilt och väldigt starkt kreativt arbetssätt, något som jag själv är övertygad om föder framgång. Det är detta vi nu skall tillbaka till genom att koncentrera vår spelutveckling till en plats och ett lokalt starkt team.

Tillsammans skall vi ta tillvara på befintliga speltitlar som kommer att agera som en viktig underliggande intäktsbringare samtidigt som vi nu ges tid att skapa nya framgångsrika speltitlar enligt vår strategi 2024 – 2026 med befintlig kassa. Vi kommer i samband med rapporteringen av vår bokslutskommuniké presentera och förklara mer kring denna strategi.”

Denna information är sådan information som Qiiwi Games AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2024 kl. 09:45 CET.

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg, VD, Qiiwi Games AB
Telefon: +46709260697
E-mail: [email protected]

Certified Adviser:

Aktieinvest FK AB
Telefon: +46 8 506 517 03
[email protected]

Om Qiiwi Games:

Qiiwi Games är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås (Sverige) och Nicosia (Cypern). Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot “Casual Gamers”. Bolagets slogan är “Adventures for Everyone”.

Share This Post