Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2017:

o   Omsättning 3 793 TSEK (783 TSEK)
o   Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -1 536 TSEK (-435 TSEK)  
o   Resultat efter finansiella poster (Net result) -1 617 TSEK (-456 TSEK)  
o   Justerat EBITDA -1 476 TSEK  
o   Resultat per aktie uppgick till -0,22 SEK (-0,09 SEK)

12 månader 1 januari – 31 december 2017:

o   Omsättning 9 931 TSEK (3 641 TSEK) 
o   Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -2 631 TSEK (-1 838 TSEK)
o   Resultat efter finansiella poster (Net result) -2 774 TSEK (-1 861 TSEK)
o   Justerat EBITDA -2 437 TSEK 
o   Resultat per aktie -0,38 SEK (-0,35 SEK)

(Jämförelsetal inom parantes avser motsvarande period föregående år)

Antal utestående aktier var 7 354 000 st per 31 december 2017.


Väsentliga händelser under räkenskapsåret:

o   Bolaget:

Notering på Aktietorget:
Bolaget noterades på Aktietorget i en mycket lyckad noteringsemission med ca 1 140% överteckning. Bolaget tillfördes i samband med notering ca 12 MSEK efter noteringskostnader.

o   Backpacker™:

Samarbetsavtal med MAG Interactive:
Bolaget slöt ett strategiskt viktigt publicistavtal med MAG Interactive avseende speltiteln Backpacker™ där MAG skall agera publicist och övervaka lokalisering, marknadsföring och bidra med analysarbete för att säkerställa spelets kvalité.

Global lansering:
Den 12 oktober startades lanseringen av Backpacker™ globalt vilket innebär att speltiteln finns tillgängligt i samtliga världens länder för nedladdning. Detta var startskottet för att starta tillväxten av speltitelns spelarbas på fler marknader.

Featured av Apple och Google:
Backpacker™ var mellan den 12 oktober – 19 oktober Featured av Apple och Google vilket innebär att speltiteln får en större exponering i spelbutikerna. Detta var första gången en speltitel av Qiiwi blev Featured av Apple och Google.

Lanseras som spelbart via Facebook:
Speltiteln Backpacker™ lanserades som spelbar via webbläsare på Facebook. Detta bedöms som en kompletterande plattform i arbetet med att växa spelets spelarbas. 
 

o   Fler speltitlar:

Nytt ordspel: 
Bolaget startade utvecklingen av ett nytt ordspel som har planerad mjuklanseringsstart under Q1 2018.


Väsentliga händelser efter räkenskapsåret utgång:

o   Backpacker™:

Passerat en miljon registrerade spelare:
Den 2 februari 2018 meddelade bolaget att antalet registrerade spelare i Backpacker™ passerade en miljon registrerade spelare primärt fördelade över länderna Sverige, USA, Tyskland, Storbritannien, Danmark och Norge.

Uppvisar stark intäktspotential:
Speltiteln Backpacker uppvisar en stark intäktspotential avhängt till aktiviteten av spelarbasen och flertalet av de optimeringsåtgärder som bolaget fokuserat på sedan den globala lanseringen inleddes har börjat ge positiva signaler på kritiska marknader.


Utsikter för räkenskapsåret 2018:

o   Bolaget:

Påbörja skapandet av Growth/Tillväxt-avdelning:
Bolaget har som mål att under 2018 påbörja arbetet med att skapa en egen Growth/Tillväxt-avdelning för att hantera marknadsföring och tillväxt av bolagets speltitlar på egen hand.

Nå lönsamhet:
Bolagets målsättning är att under 2018 nå lönsamhet på helårsbasis.

o   Backpacker™:

Optimeringsarbete fortsätter ge positiva resultat: 
Det pågående och till viss del redan applicerade optimeringsarbetet för speltiteln på nya kritiska marknader förväntas ge ännu bättre effekter vilket beräknas öka speltitelns intäktspotential ytterligare.

Antalet spelare skall ökas markant: 
Antalet registrerade spelare förväntas att skalas upp väsentligt mot tidigare nivåer då kritiska marknader visar på positiva signaler där stora spelarbaser går att nå. Detta innebär också att omsättningen från speltiteln beräknas öka kraftigt jämfört med tidigare år.

Fler språk och marknader:
Speltiteln översätts och lanseras på fler språk där bolaget bedömer att det finns en stor möjlighet till ett positivt mottagande. Språk som utvärderas är franska, spanska, italienska och ryska.

o   Fler speltitlar:

Ordspel:
Bolaget har som målsättning att under Q1 2018 starta mjuklanseringen av ett nytt ordspel. Utöver detta har bolaget som målsättning att lansera ytterligare ett ordspel under året. Detta innebär att bolaget kommer att komplettera sin spelportfölj med som minst två nya speltitlar inom ordspel under 2018. Detta för att öka bolagets intäktsströmmar över fler speltitlar.


Utdrag från Bokslutskommunikéns VD ord:

”Stark omsättningstillväxt och ett lärorikt år för Qiiwi”

2017 har varit ett extremt spännande och lärorikt år för Qiiwi som spelbolag. Under året som gått har vi haft ett stort fokus på speltiteln Backpacker™ vilket ledde fram till att vi i oktober kunde starta den globala lanseringen för speltiteln. Efter detta har det fortsatta arbetet med speltiteln präglats av optimeringsarbete gällande det lokaliserade innehållet per marknad vilket vi nu ser börjar ge en positiv effekt på kritiska marknader. Det är oerhört kul att se att speltiteln som vi arbetat med under så många år nu börjar få fäste på fler marknader. Detta innebär att vi ser att det finns en stark intäktspotential på kritiska marknader vilket gör att vi under 2018 bedömer oss kunna öka omsättningen i speltiteln i takt med att spelarbasen växer.

Intäkterna för helåret 2017 landade på totalt 9 931 TSEK vilket är en ökning mot föregående år med ca 172% (3 641 TSEK). Under året härleds ca 95% av intäkterna ifrån speltiteln Backpacker™. Om vi enbart tittar på det fjärde kvartalet 2017 landade intäkterna på 3 793 TSEK vilket är en ökning mot föregående års kvartal med ca 385% (783 TSEK).

Speltiteln Backpacker™ som ryms inom redovisningsposten “Omsättning, samarbetsavtal” ökade mellan det tredje och fjärde kvartalet 2017 sin omsättning med ca 75% vilket är en stark ökning och spelet uppvisar en stark intäktspotential avhängt till aktiviteten av spelarna.

”Fler speltitlar under 2018”

Under 2018 kommer vi dessutom att utöka vår portfölj med minst två nya speltitlar vilket känns väldigt spännande och där vi givetvis har stora förhoppningar om att ytterligare kunna öka bolagets intäktsströmmar och fördela dem över fler speltitlar. Genom att bygga speltitlar mot likasinnade målgrupper har vi också stora möjligheter att lyckas med effektiv korsmarknadsföring.

”Startar eget tillväxt-team”

Något som är riktigt värdefullt för oss som bolag är att vi känner oss redo att på egen hand hantera tillväxt och marknadsföring
för våra speltitlar. Detta är något som bolaget nu känner sig redo för efter den lärorika resa som 2017 har varit. Detta innebär att vi kommer starta arbetet med att bygga upp ett eget tillväxt-team och detta tar oss ett steg närmare vår långsiktiga vision att hantera marknadsföring och tillväxt för våra speltitlar på egen hand. Till en början kommer detta att utvärderas och testas i samband med mjuklanseringen av vårt nya ordspel.

”Målsättning är att nå lönsamhet 2018”

Genom att fortsätta att optimera och anpassa Backpacker™ för att prestera ännu bättra på kritiska marknader samtidigt som vi under 2018 kommer lansera ytterligare speltitlar är målsättning att på helårsbasis nå lönsamhet under 2018. Under de senaste två månaderna har vårt team utökats med ytterligare två medarbetare och bedömningen är att vi nu har det team som krävs för att realisera den plan vi har för nya speltitlar och samtidigt förvalta/optimera de vi redan har.

För ytterligare information:
Erik Dale Rundberg
VD, WeAreQiiwi Interactive AB
Telefon: 0709-260 697
E-post: [email protected]

Om WeAreQiiwi Interactive AB

Qiiwi är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har sitt säte i Alingsås. En gemensam nämnare för Qiiwis spel är att de är kunskapsspel och baseras på någon form av problemlösning. Bolagets slogan är ”Saving the World from Stupidity”.

Share This Post