Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2018:

 • Omsättning TSEK 2 781 TSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -251 TSEK
 • Resultat efter finansiella poster (Net result) -625 TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,08                

* På grund av koncernbildning under det tredje kvartalet 2018 saknas jämförelsetal för den rapporterade perioden på koncernnivå.

12 månader 1 januari – 31 december 2018:

 • Omsättning TSEK 19 701 TSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -4 481 TSEK
 • Resultat efter finansiella poster (Net result) -5 342 TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,65

* På grund av koncernbildning under det tredje kvartalet 2018 saknas jämförelsetal för den rapporterade perioden på koncernnivå.

Antal utestående aktier var 8 234 852 st per 31 december 2018.


Väsentliga händelser under räkenskapsåret:

 • Facebook-versionen av Backpacker® Featured på Facebook Games.
  Den 24 Maj 2018 meddelade bolaget Facebook-versionen av mobilspelet Backpacker® blivi Featured på Facebooks sektion ”Facebook Games”. Detta innebär att spelet visades på utvalda platser i Facebooks spelbutik globalt under en begränsad period.
   
 • Förvärvar spelstudion MILLIPLAY
  Den 25 juni 2018 meddelade bolaget att man ingått avtal om förvärv av den utländska spelstudion Milliplay som är specialiserade på speltypen Match-3. Affären verkställdes genom förvärv av 100% av aktierna i det cypriotiska bolaget Milliplay Ltd via en apportemission. Milliplay är baserat på Cypern och grundades av den svenske IT-entreprenören Robert Olsson sommaren 2016.
   
 • Tillförs 1,9 MSEK efter 100% teckningsgrad i optionsprogrammet
  Den 31 juli 2018 meddelade Qiiwi utfallet i optionsprogrammet som infördes vid extra bolagsstämman den 20 maj 2016 som riktats mot ledande befattningshavare och anställda inom bolaget. Optionsprogrammet tecknades till 100% och innebar att bolaget tillfördes 1,9 MSEK. Det fulla nyttjandet av optionsprogrammet innebär att det emitteras ytterligare 400 000 aktier.
   
 • Avslutar publicistavtal kring Backpacker®
  Den 27 augusti 2018 meddelade bolaget att man avslutat publicistavtalet med MAG Interactive avseende speltiteln Backpacker®. MAG hade agerat publicist och ansvarat för marknadsföring av speltiteln vilket Qiiwi nu avser att ansvara för på egen hand. Bolaget ser detta som ett positivt steg och som följer bolagets vision om att ansvara för publicering av samtliga speltitlar i bolagets portfölj och således kontrollera hela bolagets affär.

 • Etablerar och presenterar ”Övergripande strategi 2019 – 2021”:
  Den 12 november 2018 offentliggjorde bolaget sin övergripande strategi och fokus över tidsperioden 2019 – 2021. VD Erik Dale Rundberg genomförde i samband med detta två presentationer av bolaget på Stora Aktiedagen i Göteborg 12 november 2018 och på Stora Aktiedagen i Stockholm den 26 november 2018. Presentationen av strategin finns att se på bolagets hemsida.
 • Inleder mjuklansering av speltiteln Wordington:
  Den 29 november 2018 meddelade bolaget att man inledde mjuklanseringen av sitt nya spel Wordington. Spelet väver in så kallade metagaming element i spelupplevelsen och erbjuder en unik och innovativ spelupplevelse inom Word genren. Spelet mjuklanseras till en början i Kanada och Sverige på plattformarna Android och iOS för att utvärdera nyckeltal från engelska och svenska spelare.
   
 • Match-3-spelet Magic Gifts 2 inleder mjuklansering:
  Den 5 december 2018 meddelade bolaget att man inleder mjuklanseringen av sitt nya Match-3-spel Magic Gifts 2. Spelet är det första som Qiiwi släpper inom kategorin Match-3 vilket bolaget haft ett stort fokus på sedan i förvärvet av Milliplay Ltd genomfördes. Magic Gifts 2 kommer inledningsvis att mjuklanseras i Cypern, Kanada, Indien och Sverige på plattformarna Android och iOS för att utvärdera nyckeltal.
 • Stor uppdatering av Backpacker® lanserad:
  Den 19 december 2018 meddelade bolaget att man lanserat en stor uppdatering av sitt mobilspel Backpacker®. Bolaget har arbetat med uppdatering de senaste månaderna och de förändringar som genomförts härledds från användarfeedback och analys av spelets nyckeltal. Bolaget kommer nu att följa upp uppdateringens resultat, fortsätta optimera speltiteln samt lansera nytt innehåll i högre takt och intensifiera marknadsföringsinsatser för att växa spelets intäkter.


Väsentliga händelser efter räkenskapsåret utgång:
 

 • Utvecklar och publicerar Match-3-spel under världskända varumärket Hell’s Kitchen:
  Den 31 januari 2019 meddelade bolaget att man ingått ett strategiskt samarbetsavtal med ITV Studios Global Entertainment (“ITVS GE”) avseende att utveckla och agera publicist för ett Match-3-spel under det välkända internationella varumärket Hell’s Kitchen. Realityserien Hell’s Kitchen har lanserats i över 20 länder så som Australien, Bulgarien, Danmark, Frankrike, Ryssland, Storbritannien och USA. Den amerikanska versionen är såld över hela världen, den har hittills producerats i 18 säsonger på FOX och är ledd av den brittiska stjärnkocken Gordon Ramsey. På programmets YouTube-kanal har fans på ett år strömmat 250 miljoner minuters innehåll av sitt favoritprogram. Samarbetet markerar en oerhört spännande start för Qiiwi’s nya verksamhetsområde ”Branded Games”. 


Utsikter för räkenskapsåret 2019:
 

 • Stark tillväxtpotential inom nya affärsområdet ”Branded Games”:
  Bolaget spår en stark tillväxtpotential inom det nyetablerade affärsområdet ”Branded Games” vilket innebär att bolaget söker samarbeten med stora välkända internationella varumärken som vill engagera sin publik ytterligare via mobilspel. Bolaget ser ett ökat intresse kring denna typen av samarbeten och ser god potential i att kunna växa dessa speltitlar kostnadseffektiv med hjälp av den virala och organiska påverkan ett globalt internationellt varumärke har. Bolaget spår att det framgent kommer bli än mer populärt med denna typen av samarbeten och att det är ett sätt att ytterligare skala upp bolagets intäktsströmmar samtidigt som risken sprids ut med att arbeta med välkända varumärken. Bolaget kommer i dessa samarbeten att ansvara för utveckling, publicering och marknadsföringsstrategier i nära samarbete med den aktuella samarbetspartnern.
   
 • Global lansering av speltiteln Wordington:
  Bolaget avser att under året inleda den globala lanseringen för speltiteln Wordington efter en hittills lyckad mjuklansering. Den globala lanseringen kommer primärt fokusera på Europa och Nordamerika. Bolaget kommer att uppdatera med mer information om speltiteln inom kort.
 • Optimering av speltiteln Backpacker® samt ökade marknadsföringsinsatser:
  Bolaget har de under det fjärde kvartalet 2018 och inledningen av 2019 fokuserat på att göra förbättringsåtgärder i speltiteln Backpacker® baserat på användarfeedback och mekanik. Bolaget förväntar sig kunna nå bättre avkastning på kritiska marknader så som USA och Tyskland i samband med marknadsföringsinsatser framgent under 2019. Bolaget kommer att skala upp marknadsföringsinsatser utifrån prestanda per marknad med fokus på snabb avkastning på spenderad marknadsföring.

 • Fokus på genomförande av Strategi 2019 – 2021:
  Bolaget kommer under 2019 fortsätta sitt fokus och arbeta utifrån den nyetablerade strategin ”Strategi 2019 – 2021” som presenterats under november 2018. Målsättning är att fortsätta hålla ett stort fokus på att vidareutveckla bolaget primärt inom genrerna Trivia, Match-3 och Word/Puzzle och skapa speltitlar för personer som lever ett vardagligt liv, så kallade ”Casual Gamers”.

  Bolaget kommer ha ett stort fokus på att lansera fler speltitlar under varumärket Backpacker® vilket bedöms leda till ett effektivt sätt att växa samtliga speltitlar under varumärket samtidigt som man kan återanvända mycket av den utveckling som bolaget arbetat med de senaste åren. 


Bokslutskommunikéns VD ord:

“Vi har skapat oss goda förutsättningar för ett lyckat 2019”

2018 får betraktas som ett väldigt lärorikt år för Qiiwi där vår bolagsplattform utvecklats mycket positivt i samband med förvärvet av Milliplay Ltd som genomfördes i somras. Det är inspirerande att se hur vi utvecklas för varje dag som går utifrån de synergier som detta förvärv medfört. Detta innebär att vi inför 2019 står starkare än någonsin i vår kompetens och erfarenhet vilket ger oss än mer goda förutsättningar för att skapa lönsamma mobilspel i världsklass.

I sin helhet har 2018 inneburit ett stort fokus på speltiteln Backpacker®. Vår tilltro till den globala potentialen som finns i speltiteln är fortsatt stark och de optimeringsåtgärder som vi valt att genomföra den senaste perioden har varit klart motiverande. Detta innebär att vi framöver hoppas kunna nå en betydligt bättre avkastning på spenderat marknadsföringskapital på kritiska marknader.

I samband med optimeringsarbetet för speltiteln Backpacker® som startades vid ingången av Q4 2018 valde vi att till stor del pausa all marknadsföring för speltiteln vilket förklarar omsättningsminskningen jämfört med samma period föregående år då även den globala lanseringen för speltiteln inleddes och en avsevärd större investering i marknadsföring genomfördes. 

I detta läge hade vi givetvis kunnat fortsätta att köpa trafik men för att få bästa möjliga utväxling av spenderat marknadsföringskapital valde vi att pausa och jobba mer med produkten. Backpacker® har hittills totalt genererat intäkter på över 23 miljoner kronor vilket visar att produkten är stark och vi bedömer att spelet ska kunna generera flera gånger mer intäkter i framtiden än vad vi hittills nått upp till.

Vi står nu i ett stadie där stora delar av optimeringsarbetet för speltiteln Backpacker® är genomfört och vi kommer framgent starta investeringar i marknadsföring för att skala upp spelarbasen och intäkter per marknad.

“Hell’s Kitchen – Enormt bra start på affärsområdet “Branded Games””

När vi etablerade vår nya strategi för 2019 – 2021 innebar detta ett stort fokus på vårt nya affärsområde “Branded Games” vilket innebär att vi söker samarbeten med stora välkända internationella varumärken som vill engagera sin publik ytterligare via mobilspel.

Att redan nu kunna konstatera att vi ingått ett strategiskt samarbetsavtal med ITV Studios Global Entertainment avseende att utveckla och publicera ett Match-3-spel under det världskända internationella varumärket Hell’s Kitchen är riktigt kul. Vi ser nu med optimism framemot utvecklingen av samarbetet med ITV som är ett av världens ledande internationella företag inom TV-distribution, hemunderhållning, utgivning, produktsamarbeten och licensiering där vi siktar mot en internationell lansering av Hell’s Kitchen mot senare delen av året. Vår bedömning är att varumärket kommer driva mycket trafik på ett kostnadseffektivt sätt i samband med genomförda marknadsföringsaktiviteter.

Vi arbetar också aktivt med fler ”Branded Games” möjligheter och samarbeten. Som vi tidigare påpekat ser vi detta som en mycket god strategi för att driva trafik på ett kostnadseffektivt sätt till vår spelportfölj än att bedriva traditionell marknadsföring vid användarförvärv.

“Wordington – Mjuklansering pågår med mycket bra resultat”

Under Q4 2018 startade vi mjuklanseringen för vår nya speltitel Wordington. Spelet väver in så kallade metagaming element i spelupplevelsen vilket bolaget valt att specialisera sig inom under 2018 och erbjuder en unik och innovativ spelupplevelse inom Word genren. Mjuklanseringen pågår förnärvarande i Australien, Kanada och Sverige med hittills mycket goda resultat. Mjuklanseringen genomförs i olika stadier för analys av kritiska nyckeltal och hittills syns mycket höga värden kring ”Retention/Kvarhållning”. Detta innebär att vi framöver kommer fortsätta ha ett stort fokus på speltiteln och förbereda den inför en global lansering.

”Qiiwi Games Portal”

Som vi kommunicerat arbetar vi med att integrera en ”Qiiwi Games Portal” i våra speltitlar vilket vi bedömer kommer öka sannolikheten för en lyckad korsmarknadsföring inom bolagets spelportfölj. Detta innebär att vi kommer kunna skapa ett högre plattformslivstidsvärde och göra att vi får ut maximalt av den trafik som tillfaller våra speltitlar. Vi kan på detta sätt även optimera marknadsföring mot de spel som presterar bäst rent användarförvärvsmässigt och sedan slussa dessa spelare vidare till andra speltitlar i vår spelportfölj.

Via portalen kommer våra kunder enkelt att kunna hitta andra speltitlar inom bolagets portfölj som de tycker är intressanta. I takt med att antalet speltitlar i bolagets portfölj kommer öka kraftigt de kommande åren ser bolaget detta som ett viktigt steg för att kunna få ut maximal avkastning per anskaffad spelare och ha en så hög återkommande nivå av kunder som möjligt.

“Vi bygger Qiiwi långsiktigt”

Under 2018 har vi tagit stora kliv som bolag och nått visionen om att ansvara för utveckling och publicering av samtliga speltitlar inom vår portfölj vilket bedöms ge den bästa långsiktiga avkastningen. Vi arbetar nu fokuserat enligt vår nyetablerade strategi vilket innebär att fortsätta utveckla vår spelportfölj med nya speltitlar under bland annat varumärket Backpacker® och även en VR/AR utvärdering under samma varumärke vilket känns väldigt spännande.

Med en stärkt bolagsplattform, ett optimerat Backpacker®, ett Wordington som uppvisar starka nyckeltal under mjuklansering och vår första speltitel inom ”Branded Games” under varumärket Hell’s Kitchen känns framtiden mer lovande än någonsin. Vi har skapat oss riktigt goda förutsättningar för ett lyckat 2019.

Erik Dale Rundberg, VD Qiiwi Interactive

För ytterligare information:
Erik Dale Rundberg
VD, WeAreQiiwi Interactive AB
Telefon: 0709-260 697
E-post: [email protected]

Om WeAreQiiwi Interactive AB
Qiiwi är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har sitt säte i Alingsås. Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot ”Casual Gamers” inom genrerna Trivia, Match-3, Word/Puzzle och Arcade. Bolagets slogan är ”Adventures for Everyone”. 

Share This Post