Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2019:

  • Omsättning 12 258 TSEK (2 781)
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 646 TSEK (-251)
  • Resultat efter finansiella poster (Net result) 1 022 TSEK (-625)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,12 SEK (-0,08)

Tolv månader 1 januari – 31 december 2019:

  • Omsättning 24 815 TSEK (19 701)
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 263 TSEK (-4 481)
  • Resultat efter finansiella poster (Net result) -499 TSEK (-5 342)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,65)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet:

– Positivt EBITDA, Net result och kassaflöde under det fjärde kvartalet
Den fortsatt goda utvecklingen under det fjärde kvartalet för speltiteln Wordington samt en lyckad start på den globala mjuklansering för speltiteln Hell’s Kitchen har resulterat i en stark omsättningstillväxt med positivt EBITDA, Net result och kassaflöde.

– Wordington inledde sin globala lansering den 31 oktober 2019
Qiiwi meddelade den 29 oktober 2019 att speltiteln Wordington inleder sin globala lansering den 31 oktober 2019. Speltiteln har befunnit sig i en global mjuklansering sedan slutet av april 2019. Qiiwi kommer fortsatt att ansvara för marknadsföring och publicering av speltiteln med målsättningen att markant växa speltitelns spelarbas och intäkter framöver.

– Wordington passerat två miljoner registrerade spelare
Qiiwi meddelade den 13 november att speltiteln Wordington passerat milstolpen två miljoner registrerade spelare. Wordington inledde sin globala lansering den 31 oktober 2019 och har innan dess befunnit sig i en global mjuklanseringen sedan slutet av april 2019. De registrerade spelarna är primärt fördelade över länderna: USA, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Spanien.

– Match-3-spelet Hell’s Kitchen inleder global mjuklansering
Qiiwi meddelade den 28 november 2019 att det nya match-3-spelet under det internationella välkända varumärket Hell’s Kitchen inlett sin globala mjuklansering. Spelet finns nu tillgängligt för nedladdning i samtliga länder på plattformarna Apple App Store, Google Play­­ och Amazon App Store. Speltiteln har tidigare enbart varit tillgänglig i Australien, Kanada och Nya Zealand och där uppvisat starka nyckeltalsresultat vilket öppnat upp för att nu inleda den globala mjuklanseringen. Speltiteln är den första som Qiiwi skapar inom sitt verksamhetsområde ”Branded Games” och det första tillsammans med ITV Studios Global Entertainment.

– Utvecklar och publicerar mobilspel under varumärket Coronation Street
Qiiwi Interactive (QIIWI) och ITV (“ITV PLC”) offentliggjorde den 29 november 2019 att man ingått ett strategiskt samarbetsavtal där Qiiwi skall utveckla och agera publicist för ett ordspel under varumärket Coronation Street. Coronation Street är den mest populära engelska såpoperan och har visats på ITV sedan 1960, vilket gör den till den äldsta fortfarande pågående såpoperan i världen. Såpan sänds normalt sett i sex avsnitt varje vecka under prime time på ITV och lockar regelbundet en publik på över sex miljoner tittare. Handlingen kretsar kring familjerna som bor på Coronation Street, en gata i en fiktiv förort till Manchester. Samarbetet är det andra mellan bolagen och inom Qiiwi’s verksamhetsområde ”Branded Games”.

– Hell’s Kitchen påbörjar sin marknadsföring via tv-reklam i Storbritannien
Qiiwis meddelade den 16 december 2019 att det nya match-3-spelet under varumärket Hell’s Kitchen som görs i samarbete med ITV påbörjat sin marknadsföring via tv-reklam i Storbritannien. Speltiteln kommer att marknadsföras flera gånger per dag fram tills 31 december 2019. Utöver detta påbörjas marknadsföring för speltiteln på de officiella sociala kanalerna för Hell’s Kitchen.

– Wordington passerat tre miljoner registrerade spelare!
Qiiwi meddelade den 30 december 2019 att speltiteln Wordington passerat milstolpen tre miljoner registrerade spelare. Wordington inledde sin globala lansering den 31 oktober 2019. De registrerade spelarna är primärt fördelade över länderna: USA, Tyskland, Frankrike, Italien, Ryssland, Storbritannien och Spanien.

Väsentliga händelser efter det andra kvartalet:

– Speltiteln Hell’s Kitchen “Featured” på Google Play
Qiiwi meddelade den 13 januari 2020 att det nya match-3-spelet under varumärket Hell’s Kitchen som görs i samarbete med ITV har erhållit en “Feature” på Google Play vilket innebär att speltiteln erhåller extra exponering och marknadsföring. Hell’s Kitchen har erhållit en “Feature” i kategorin “New & Updated Games” i bland annat nyckelmarknader som USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Ryssland, Italien, Brasilien och Spanien.

Bokslutskommunikéns VD ord:

“En mycket stark avslutning på året ger oss bästa tänkbara start på 2020!”

2019 är nu passerat och det är med glädje vi kan konstatera att vi fortsatt vår positiva utveckling under det fjärde kvartalet vilket resulterat i omsättningsrekord samt bibehållet positivt EBITDA/Net result och kassaflöde.

Wordingtons spelarbas fortsatte att växa kraftigt på befintliga och nya marknader under kvartalet samtidigt som starten av den globala mjuklanseringen för Hell’s Kitchen inletts på ett mycket bra sätt. Det känns betryggande att vår satsning inom affärsområdet ”Branded Games” startat på ett positivt sätt där vi dessutom arbetar på ett nytt ordspel under varumärket Coronation Street med planerad lansering under andra halvan av 2020.

Rekordkvartal och sekventiell månadstillväxt på 34%”

Under det fjärde kvartalet som generellt sätt är ett starkt kvartal inom spelbranschen sätter vi omsättningsrekord och når från spelverksamheten 11,8 MSEK i intäkter vilket är en förbättring med ca 460% jämfört med samma period föregående år. Omsättningen har varit i stigande trend med ca 34% per månad under det fjärde kvartalet.

Wordington som under det fjärde kvartalet inledde sin globala lansering har haft en väldigt positiv omsättningsutveckling och stod för ca 10,6 MSEK av de totala intäkterna från spelverksamheten. Det innebär en sekventiell omsättningsökning jämfört med det tredje kvartalet med ca 112%. Wordington presterade under det fjärde kvartalet ett totalt spelöverskott på ca 3,2 MSEK med stigande avkastning per månad.

Den stigande omsättningsutvecklingen för Wordington beror på ökad marknadsföring i samband med starten på den globala lanseringen som fallit väl ut. Fokus har under det fjärde kvartalet varit att växa spelarbasen i länderna Frankrike, Tyskland, USA och Ryssland där vi nått goda resultat. Vi ser även en positiv organisk tillväxt och höga kvarhållningsnivåer/retention på samtliga marknader. 

Vår målsättning för första kvartalet 2020 är att framöver fortsatt kunna växa speltitelns spelarbas på benämnda marknader samt utöka vårt fokus även mot Italien och Spanien. 

Hell’s Kitchen, en glödande start!”

Vårt nya match-3-spel under varumärket Hell’s Kitchen som vi gör i samarbete med ITV startade sin globala mjuklansering i december och har sedan dess haft en positiv utveckling beträffande nyckeltalen kvarhållning/retention och intäkt per daglig aktiv spelare.

Under december marknadsfördes speltiteln via tv-reklam i Storbritannien samt via mindre användarförvärskampanjer med fokus på Storbritannien och USA. Under det fjärde kvartalet bidrog speltiteln med ca 0,9 MSEK i intäkter och genererade ett spelöverskott på ca 260K SEK. Majoriteten av intäkterna påbörjades att generas från 16 december vilket innebär att speltiteln enbart hade ett fåtal dagar att bidra med intäkter under det fjärde kvartalet.

Hell’s Kitchen har haft en fortsatt bra utveckling under januari där speltiteln bidrog med ca 2,6 MSEK i omsättning och vi ser en fortsatt mycket positiv effekt av ökad marknadsföring i USA. 

Vår förhoppning är således att kunna inleda den globala lanseringen för speltiteln inom en snar framtid. Målsättningen är då att markant skala upp speltitelns intäkter på flera stora marknader. Huvudfokus kommer vara på USA men vi ser även stor potential i Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Ryssland som uppvisar goda nyckeltal. 

(Spelöverskott innebär den summan som kvarstår av intäkter efter avdrag av plattformskostnader, marknadsföringskostnader och moms.)

DAU +100% och MAU +88%!”

Under det fjärde kvartalet ser vi en kraftig utveckling i antalet genomsnittligt dagliga aktiva spelare (DAU) som steg med 100% till 115 904 st jämfört med det tredje kvartalet. Även genomsnittliga månatliga aktiva spelare (MAU) steg med 88% till 701 452 st jämfört med det tredje kvartalet. 

Under det fjärde kvartalet har vi haft en fortsatt positiv utveckling av genomsnittliga intäkten per daglig aktiv spelare (ARPDAU) som steg med 3,7% till 1,11 SEK.

Att ovan nämnde nyckeltal utvecklas på ett positivt sätt är ett gott tecken på att våra produkter och dess spelarbaser utvecklas på ett hälsosamt vis vilket stärker bolaget som helhet. Genom att framöver fortsätta arbeta aktivt med optimeringar, testa innovativa spelmekaniker/intäktsben samt att utöka våra speltitlars innehåll är vår förhoppning att fortsatt ha dessa nyckeltal i en stigande trend.

Under det fjärde kvartalet har vi fortsatt sett en trend av ökande annonsintäkter avseende totala intäkter vilket är en effekt av spelmekaniken i Wordington och Hell’s Kitchen vilken tillåter spelare att ta sig vidare i spelen via att se på reklam. Denna spelmekanik bidrar till att vi når en hög kvarhållningsgrad/retention. ”Köp i spelen (IAP)” stod för ca 19% och ”Annonsintäkter” för ca 81%.

”Branded Games” växer så det knakar!”

Under det fjärde kvartalet kunde vi äntligen offentliggöra ytterligare en kommande speltitel inom vårt affärsområde ”Branded Games”. Denna gång gäller det den omåttligt populära såpoperan Coronation Streetsom är världens längst pågående såpopera!

Detta är det andra samarbetet vi gör tillsammans med ITV och Coronation Street har en extremt stor popularitet i Storbritannien där serien sänds sex gånger i veckan till en regelbunden publik på över 6 miljoner tittare. Nyligen sändes det 10 000:e avsnittet och i december 2020 firar serien 60 årsjubileum. Detta innebär stora möjligheter för oss att nå ut riktigt brett med ett mobilspel anpassat för varumärket.

Utöver Storbritannien är Coronation Street väldigt populärt i Kanada, Australien och Nya Zeeland. Vår målsättning är att skapa ett spel som är skalbart globalt, både på marknader där såpoperan och varumärket är väl inarbetad men även på marknader där vi vet att denna typen av spelkoncept/mekanik fungerar mycket väl.

Vi för även samtal med fler partners kring ytterligare potentiella varumärken att skapa kraftfulla och globalt skalbara speltitlar kring inom affärsområdet ”Branded Games” som vi hoppas kunna återkomma kring framgent.

”Fler Qiiwi IP:n och korsmarknadsföring!”

Bolagets målsättning är att under 2020 ytterligare förstärka spelportföljen med fler egenägda IP:n vilka ger bolaget 100% av intäkterna. Målsättningen är att kunna starta mjuklansering för minst två nya speltitlar inom detta ben under 2020. Mer info om dessa speltitlar kommer när dess mjuklanseringar startar.

Då vi nu har flera speltitlar i vår portfölj som vi bedömer att vi kan dra stor nytta av via korsmarknadsföring är detta något vi nyligen startat för utvärdering. Detta förväntar vi kommer ge en positiv extraskjuts i det generella livstidsvärdet per spelare i vår spelportfölj och således förlänga tiden vi kvarhåller spelare. Allt görs via analys av förväntat beteende baserat på datainsamling vilket innebär en säker metod för att korsmarknadsföra rätt spelare till rätt speltitel vid rätt tillfälle.

“Mycket bra förutsättningar för ett lyckat 2020!”

Med 2019 avklarat kan vi blicka tillbaka över ett år där Qiiwi som bolag utvecklats enormt mycket. Vi har skaffat oss värdefull erfarenhet inom utveckling av så kallade metagames (Wordington och Hell’s Kitchen)vilket varit vårt primära fokus sedan 2018 och kommer vara framgent. Vi har under året fokuserat mycket kring att skapa en kraftfull och skalbar motor och arbetsprocess vilket vi nu under 2020 kan dra stor nytta av dels för vidareutveckling av befintliga spel samt utveckling av nya. 

Under 2019 har vi avsevärt förstärkt vårt tillväxtteam, arbetsprocesser och kunskap kring marknadsföring av mobilspel/publicering. Det är vårt fulla fokus att fortsätta bygga bolaget kring att både utveckla och publicera de speltitlar vi skapar och på detta sätt ansvara för hela livscykeln för en speltitel. Vi är övertygade om att detta är rätt väg att gå för att på lång sikt ge bolaget bästa tänkbara marginaler samt att stärka Qiiwis position på den internationella mobilspelsscenen.

För helåret 2019 nådde vi ett positivt EBITDA-resultat på helårsbasis och både det tredje och fjärde kvartalet har resulterat i positiva kassaflöden samtidigt som vi ökat omsättningen kraftigt. 

Det är min övertygelse att Qiiwi som bolag nu står mycket väl positionerat och vi har fått en flygande start för att kunna genomföra ett riktigt bra 2020!

Erik Dale Rundberg, VD WeAreQiiwi Interactive AB

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg
VD, WeAreQiiwi Interactive AB
Telefon: 0709-260 697
E-post: 
[email protected]

Om WeAreQiiwi Interactive AB

Qiiwi är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås, Sverige och Nicosia, Cypern. Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot ”Casual Gamers” inom genrerna Trivia, Match-3, Word/Puzzle och Arcade. Bolagets slogan är ”Adventures for Everyone”.

Share This Post