Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2020:

  • Omsättning 29,6 MSEK (12,5 MSEK)
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -4,8 MSEK (1,6 MSEK)
  • Resultat efter finansiella poster (Net result) -5,7 MSEK (1 MSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,7 SEK (0,12 SEK)

Tolv månader 1 januari – 31 december 2020:

  • Omsättning 108,4 MSEK (24,8 MSEK)
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 6,7 MSEK (1,3 MSEK)
  • Resultat efter finansiella poster (Net result) 3,2 MSEK (-0,5 MSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,39 SEK (-0,06 SEK)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet:

– Wordington passerat 15 miljoner registrerade spelare!

Qiiwi Games meddelade den 5 oktober 2020 att speltiteln Wordington passerat milstolpen 15 miljoner registrerade spelare. Wordington inledde sin globala lansering den 31 oktober 2019. De registrerade spelarna var primärt fördelade över länderna: USA, Tyskland, Frankrike, Italien, Ryssland, Storbritannien, Spanien och Brasilien.

– Puzzleton inleder global mjuklansering

Qiiwi Games meddelade den 2 november 2020 att man utökar mjuklanseringen för speltiteln Puzzleton till ett globalt stadie vilket innebär att speltiteln går att ladda ner i samtliga länder. Spelet är baserat på Qiiwis framgångsrika speltitel Wordington med skillnaden att i Puzzleton behöver spelaren klara av match-3-nivåer för att ta sig vidare i spelets berättelse. I en global mjuklansering fortsätter Qiiwi att optimera och utvärdera speltiteln på kritiska marknader för att framgent kunna öka speltitelns marknadsföring och kunna inleda en global lansering.

– Trivia Mansion inleder global mjuklansering

Qiiwi Games meddelade den 2 november 2020 att man utökar mjuklanseringen för speltiteln Trivia Mansion till ett globalt stadie vilket innebär att speltiteln går att ladda ner i samtliga länder. Spelet är baserat på Qiiwis framgångsrika speltitel Wordington med skillnaden att i Trivia Mansion behöver spelaren klara av frågesport i form av olika jobb för att ta sig vidare i spelets berättelse. I en global mjuklansering fortsätter Qiiwi att optimera och utvärdera speltiteln på kritiska marknader för att framgent kunna öka speltitelns marknadsföring och kunna inleda en global lansering.

– Hell’s Kitchen passerat tre miljoner registrerade spelare

Qiiwi Games meddelade den 20 november 2020 att bolagets match-3-spel under varumärket Hell’s Kitchen som görs i samarbete med ITV nu passerat tre miljoner registrerade spelare. Speltiteln startade sin globala lansering den 30 april 2020. De registrerade spelarna är primärt fördelade över länderna: USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Ryssland.

– Qiiwi Games avser att byta handelsplats till Nasdaq First North Growth Market under inledningen av 2021

Styrelsen i Qiiwi Games AB (publ) (”Qiiwi” eller ”Bolaget”) meddelade den 9 december 2020 att man fattat ett beslut om att verka för att byta handelsplats från Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget) till Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Nasdaq First North Growth Market är Nasdaqs europeiska tillväxtmarknad, med samma legala status som Spotlight Stock Market, en multilateral handelsplats (s.k. MTF). Bytet av handelsplats beräknas att ske under inledningen av 2021 och är ett led i Qiiwi Games expansiva strategi. Bolaget kommer fortsatt att tillämpa samma redovisningsprinciper. Aktieägare i Qiiwi Games kommer inte behöva vidta några åtgärder vid ett byte av handelsplats från Spotlight Stock Market.

– Nya ordspelet Coronation Street inleder idag sin globala mjuklansering

Qiiwi Games meddelade den 15 december 2020 att man inledde den globala mjuklanseringen av bolagets nya ordspel Coronation Street: Words & Design som görs tillsammans med ITV. Spelet är baserat på varumärket och såpoperan Coronation Street som är den populäraste såpoperan i Storbritannien och den äldsta fortfarande pågående såpoperan i världen. Såpan sänds normalt sett i sex avsnitt varje vecka under prime time på ITV och lockar regelbundet en publik på över sex miljoner tittare.

Väsentliga händelser efter det fjärde kvartalet:

– Qiiwi Games antagits till Apples ”App Store Small Business Program”

Qiiwi Games meddelade den 15 januari 2021 att bolaget antagits till Apples ”App Store Small Business Program” vilket kvalificerar Qiiwi Games till en avgiftsreducering på 15% under 2021. Det är en halvering av plattformskostnaden och omfattar omsättning upp till till 1 MUSD via så kallade In-App-Purchases, köp-i-spelen. För omsättning som överstiger 1 MUSD årligen återgår plattformskostnaden till ordinarie 30 procent.

– Banijay Brands och Qiiwi Games ingår avtal om mobilspel kring varumärket Extreme Makeover: Home Edition

Qiiwi Games meddelade den 21 januari 2021 att man ingått ett strategiskt samarbetsavtal med Banijay Brands avseende att utveckla och agera publicist för ett match-3-spel under varumärket Extreme Makeover: Home Edition.

I samarbete med Banijay Brands kommer Qiiwi Games att ansvara för utveckling, publicering och marknadsföring av det nya spelet som kommer baseras på den globala renoveringshiten Extreme Makeover: Home Edition. Pusselspelet kommer att fokusera på att attrahera traditionella användare såväl som fans av showen, samt dra nytta av marknadsföring i sociala kanaler/nätverk hos Banijay och Extreme Makeover: Home Edition.

– Qiiwi Games genomför en kraftigt övertecknad riktad nyemission om 1 000 000 aktier och tillförs härigenom cirka 66,5 miljoner kronor

Qiiwi Games meddelade den 26 januari 2021 att man beslutat om och genomfört en riktad nyemission om 1 000 000 aktier. Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen uppgick till 66,5 kronor per aktie. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Qiiwi Games cirka 66,5 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Konsortiet Dan Sten Olsson och Erik Nielsen, deltog i den Riktade Nyemissionen vilken var kraftigt övertecknad.

VD har ordet:

”Tillväxt 2020 med 337%, 2021 har en historiskt kraftfull pipeline!”

Det är nu dags att stänga det mycket händelserika 2020 och vi kan blicka tillbaka över ett år där Qiiwi Games vuxit kraftigt men samtidigt lagt en god grund för fortsatt tillväxt. På helåret 2020 når vi en omsättningsökning med ca 337% och når upp till ca 108,4 MSEK. Samtidigt når vi ett förbättrat EBITDA-resultat med ca 415% på ca 6,7 MSEK.

Nämnda resultat är framförallt drivna av två speltitlar, Wordington och Hell’s Kitchen, där Wordington har stått för majoriteten av intäkterna. Båda speltitlarna bedömer vi fortsatt har god potential att nå vidare tillväxt vilket innebär att vi framöver kommer fortsätta investera i marknadsföring på marknader baserat på den erfarenhet och data vi skapat oss under 2020 för speltitlarna. Vi är övertygade om att vi i båda spelen kan förbättra speltitlarnas ARPDAU-värden genom att skapa fler intäkter via köp-i-spelen (In-App-Purchases). Detta kan kortsiktig driva på lönsamheten i båda speltitlarna per aktiv spelare men även stärka den långsiktiga intäkten i spelens spelarbas vilket således innebär att vi når en bättre total avkastning på vår marknadsföring.

”Återinvestering av spelöverskott under fjärde kvartalet!”

Under det fjärde kvartalet når vi en omsättning på ca 29,6 MSEK vilket är en ökning jämfört med samma period föregående år med ca 141%. Vi når samtidigt ett EBITDA-resultat på ca -4,8 MSEK jämfört med ca 1,6 MSEK samma period föregående år.

Under det fjärde kvartalet valde vi att fokusera uteslutande på tillväxt i vår spelportfölj. Detta innebär att vi valde att återinvestera det spelöverskott som våra speltitlar skapade för att ta tillvara på investeringsmöjligheter i marknadsföring under kvartalet. Utöver detta så inleddes globala mjuklanseringar av tre nya speltitlar (Coronation Street, Puzzleton och Trivia Mansion) vilket också drivit på investeringar i marknadsföring för att bygga upp speltitlarnas spelarbaser och för att genomföra tester på nya marknader.

Kvartal som det fjärde där vi väljer att återinvestera spelöverskott då våra dataestimeringar tydligt säger åt oss att göra det kombinerat med nya spellanseringar innebär en kortsiktig belastning av vårt EBITDA-resultat jämfört med tidigare rapporterade kvartal. Effekten av nya spellanseringar blir mindre och mindre ju mer vi breddar våra intäkter över fler speltitlar, något vi fokuserar på enormt mycket med vår nuvarande pipeline.

Investeringar i marknadsföringen under kvartalet uppgick till ca 26,7 MSEK vilket är en ökning jämfört med samma period föregående år med ca 271%. Sekventiellt jämfört med det tredje kvartalet 2020 ökade investeringarna under det fjärde kvartalet med ca 89%. Marknadsföringen under det fjärde kvartalet har till största delen varit fokuserad mot speltiteln Wordington och till mindre andel mot speltitlarna Hell’s Kitchen, Puzzleton, Coronation Street och Trivia Mansion. Vid investeringar i marknadsföring jobbar vi mot att nå 100% ROI (Return on Investment) inom 90–180 dagar.

”Tre nya speltitlar startat global mjuklansering under det fjärde kvartalet!”

Som nämnts tidigare inleddes globala mjuklanseringar av tre nya speltitlar under det fjärde kvartalet vilka är ordspelet Coronation Street, match-3-spelet Puzzleton och frågesportsspelet Trivia Mansion.

Lanseringen av Coronation Street fick en rivstart när den inleddes den 15 december 2020 och spelet har fått mycket höga betyg och ett bra mottagande av seriens fans. Spelet nådde snabbt topp-5 placeringar för nedladdade spel i Storbritannien under lanseringsveckan på både iOS och Google Play vilket innebär att vi kunnat bygga upp en stabil bas av spelare snabbt. Vi jobbar nu tillsammans med ITV för att utöka spelet med mer innehåll och att på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt växa speltitelns spelarbas genom Coronations Street och ITV:s nätverk. Fokus kommer framöver fortsatt vara att växa spelet primärt i Storbritannien där vi ser bäst resultat hittills men även med mindre fokus på övriga marknader som speltiteln är lokaliserad till.

Puzzleton och Trivia Mansion är två spel som bygger på samma spelberättelse och innehåll som i Wordington men med olika spelmekaniker för spelaren att klara av för att ta sig vidare i spelet. Utav dessa två spelen är det Puzzleton som presterar bäst på en global nivå och det är också detta spel som vi fokuserat på avseende optimeringar under det fjärde kvartalet för att förbättra vissa nyckeltal.

Målsättningen med alla spel vi gör är att nå ett stadie där vi baserat på våra kalkyler/estimeringar kan inleda en mer kraftfull global lansering för spelet i fråga. För vissa av de spelen vi gör kommer detta inte vara möjligt på grund av för svaga nyckeltal. Dessa spel har dock en stor potential att skapa långsiktiga värden i vår spelportfölj genom att skapa organisk trafik som vi sedan kan korsmarknadsföra till andra spel i vår portfölj.

”DAU och MAU”

Nyckeltalet DAU som står för antalet dagliga aktiva spelare för den rapporterade perioden steg med ca 159% jämfört med samma period föregående år och landade på ca 300 000. Sekventiellt jämfört med det tredje kvartalet ökade nyckeltalet med ca 9,5%.

Nyckeltalet MAU som står för månadsvis aktiva spelare för den rapporterade perioden steg med ca 185% jämfört med samma period föregående år och landade på ca 2 miljoner. Sekventiellt jämfört med det tredje kvartalet minskar dock nyckeltalet MAU då det under den rapporterade perioden inkommit mindre total mängd spelare dock med högre kvarhållningsgrad/retention. Detta märks på nyckeltalet Stickiness som under det tredje kvartalet låg på 11,37% i jämförelse med det fjärde kvartalet som låg på 15,19%. Detta indikerar att spelarna som anskaffades under det fjärde kvartalet har en högre lojalitet och kvarhållning/retention än spelarna som anskaffades under det tredje kvartalet.

”ARPDAU och intäktsfördelning”

Nyckeltalet ARPDAU som står för intäkt per daglig aktiv spelare för den rapporterade perioden sjönk med ca 9,9% jämfört med samma period föregående år och landade på 1,00 SEK. Denna skillnad beror främst på att bolagets spelportfölj växt markant de senaste kvartalen på flertalet marknader med generellt lägre ARPDAU per spelare än hur spelarbasen såg ut samma period föregående år.

Tittar vi på den sekventiella utvecklingen jämfört med det tredje kvartalet 2020 ökade ARPDAU med 14,9% under den rapporterade perioden. Denna ökning är härledd till att spelarbasen utökats med fler spelare från marknaderna USA och Storbritannien som har generellt högre ARPDAU jämfört med under det tredje kvartalet 2020.

Majoriteten av bolagets intäkter skapas fortsatt via annonsintäkter vilket följer vår affärsmodell kring att bygga våra spel med möjlighet att se på så kallade belöningsannonser för att få olika typer av fördelar. Totalt för alla spel under den rapporterade perioden stod “Köp i spelen (IAP)” för ca 12% och “Annonsintäkter” för ca 88%.

Inom bolaget arbetar vi just nu med flertalet processer och tester i våra befintliga speltitlar men även i våra spel som är under utveckling för att öka andelen procent av våra spelare som gör köp i våra spel. Genom att öka andelen köp i våra spel kan vi både kortsiktigt och långsiktigt öka vårt ARPDAU-värde samtidigt som vi skapar bättre skalbarheter för våra spel.

Vår bedömning är fortsatt att vi kommer att se en utjämning mot mer “Köp i spelen (IAP)” med tanke på att fler speltitlar framöver lanseras inom bolagets spelportfölj som går inom match-3-genren.

”Tre nya speltitlar inom affärsområdet ”Branded Games” under första halvåret 2021!”

2020 har bjudit på en hel del händelserika moment varav en av dem är hur vi lyckats fortsätta att kraftigt expandera vårt affärsområde ”Branded Games” där vi nu totalt har sex avtal med fyra olika licensägare.

Under sommaren 2020 slöt vi avtal kring nya spel för varumärkena ”Kitchen Nightmares”, ”Midsomer Murders” och ”MasterChef” vilka vi sedan dess arbetat med att utveckla. Alla dessa tre spel har planerad mjuklanseringsstart under det första halvåret 2021.

Nyligen meddelade vi även vårt senaste avtal vilket gäller ett match-3-spel för varumärket ”Extreme Makeover: Home Edition”. Detta spel planeras för lansering mot senare delen av 2021.

Totalt är således vår målsättning att ha sex speltitlar inom vår portfölj under 2021 som baseras på världskända varumärken. Detta är givetvis något som är helt unikt för Qiiwi Games och som vi har stora förväntningar skall ge mycket goda intäktsinjektioner både under 2021 men även flera år framöver för bolaget.

Jag vill även nämna att vi fortsatt för flera dialoger för fler spel inom affärsområdet ”Branded Games” och vår bedömning är att affärsområdet fortsatt kommer att växa i takt med att vi har resurskapacitet att ta oss an fler projekt. Då vi också vill utveckla fler spel under egna varumärken är det dock viktigt att inte fylla hela vår resurskapacitet inom affärsområdet ”Branded Games” för att bibehålla en god riskspridning i vår spelportfölj.

Samtliga spel som nu är under utveckling känns oerhört spännande och jag är djupt imponerad över hur vårt team tar oss an de nya utmaningarna och projekt som vi startar. De nya spelen vi nu utvecklar bygger på nya typer av spelupplevelser som vi inom Qiiwi Games inte har i något av våra befintliga spel vilket såklart också känns väldigt kul för att vi skall kunna utveckla oss och nå bättre och bättre resultat från våra spel.

”En mycket bra grund för nya generationens Qiiwi-spel!”

De tre spel inom affärsområdet ”Branded Games” (Kitchen Nightmares, Midsomer Murders och MasterChef) som vi sedan sommaren 2020 fokuserat stora delar av våra resurser mot för att utveckla ger oss även en stabil grund att bygga nästa generations Qiiwi-spel på.

Jag vill påminna om att vi skapar oss en god riskspridning genom att både lansera spel under välkända varumärken och även under helt egna varumärken. Samtliga immateriella rättigheter (förutom det licensierade varumärket) som skapas inom de utvecklade speltitlarna inom ”Branded Games” ägs till 100% av Qiiwi och kan återanvändas i t ex andra speltitlar. Detta skapar för oss en väldigt kostnadseffektiv process att få ut välfungerande speltitlar under egna varumärken när vi vet hur en lansering av ett spel under ett välkänt varumärke presterar.

Den senaste tiden har vi även påbörjat ett arbete med att utveckla en ny motor för att kunna erbjuda ”Blast match-3-spel”. Blast är en relativt ny spelmekanik som fått mer och mer uppskattning hos ”Casual Gamers” och vi ser framemot att utvärdera denna teknik i ett utav våra kommande match-3-spel.

”M&A något vi arbetar mer och mer med!”

Under 2020 har vi varit mer och mer aktiva med förvärvsmöjligheter som dykt upp och vi har under året genomfört flera utvärderingar av bolag. Vi tror framöver att vi som bolag kan växa betydligt snabbare genom att förvärva bolag som kan tillföra nya typer av spel och kunnande inom spelkategorier vi idag inte är aktiva inom men som ändå riktar sig mot ”Casual Gamers”.

Framöver kommer vi öka vårt fokus och arbetssätt kring M&A för att vara en aktiv spelare i det konsolideringsklimat som pågår inom spelbranschen. Vi är övertygade om att rätt förvärv kommer skapa aktieägarvärden samt en stabilitet för vår utveckling på lång sikt.

”Riktad nyemission tillför 66,5 MSEK!”

Genom den riktade nyemissionen som genomfördes den 26 januari 2021 tillförs cirka 66,5 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Konsortiet Dan Sten Olsson och Erik Nielsen, deltog i nyemissionen.

Då vi framöver har en kraftfull pipeline där flertalet speltitlar kan komma att lanseras mer eller mindre samtidigt tryggar denna kapitalanskaffning det behov av kapital som krävs för investeringar i marknadsföring och ger oss de rätta musklerna för att ta tillvara på tillväxtmöjligheter.

Samtidigt skapar denna kapitalinjektion en betydligt starkare kassaposition för oss som givetvis också kan komma väl till användning inom andra områden, som t ex förvärv om rätt möjlighet skulle uppstå.

Jag ser verkligen framemot att se vilka synergieffekter som kan skapas från vissa av de investerare som deltog i nyemissionen och jag hälsar alla nya aktieägare varmt välkomna till Qiiwi Games.

”Nasdaq First North Growth Market!”

I början av december 2020 meddelade vi att vi avser byta handelsplats till Nasdaq First North Growth Market. Granskningsprocessen hos Nasdaq är utifrån vår uppfattning i sitt slutskede vilket innebär att vi hoppas få ett positivt besked gällande godkännande inom kort. När vi får mer information från Nasdaq kommer detta att informeras till marknaden via pressmeddelande.

”Vi har spänt bågen rejält för ett lyckat 2021!”

Under 2020 har Qiiwi Games inte bara haft en rejäl tillväxt finansiellt utan även organisatoriskt. Vid ingången av 2020 var vi 21 stycken totalt inom koncernen och vid utgången av 2020 hade vi vuxit till 42 stycken, en ökning med 100%. Tillväxten av personal har uteslutande skett via vår cypriotiska spelstudio i Nicosia vilket fortsatt gör att vi har en väldigt låg total personalkostnad vilket långsiktigt talar för att vi kan nå väldigt god lönsamhet för bolaget så länge våra speltitlar levererar bra resultat.

Tillväxten av resurser har gjort att vi nu kan ha den oerhört starka pipeline av spel för 2021 som vi verkligen tror kommer ge goda intäktsinjektioner för att fortsätta Qiiwi Games starka tillväxtresa framöver. Personalstyrkan kommer framöver att utökas i takt med att vi sätter igång fler spelprojekt samtidigt som vi vid fler spel även behöver förstärka olika områden inom bolaget i takt med att spelportföljen växer, så som resurser inom dataanalys, QA/support, marknadsföring etc.

2021 kommer vara det helt klart mest händelserika året i Qiiwi Games historia och vi ser alla givetvis mycket fram emot att fortsätta vårt arbete mot att bli det ledande mobilspelsbolaget mot vår målgrupp ”Casual Gamers” vilket vi inom bolaget är övertygade om är möjligt.

Vi har spänt bågen rejält för att ha bästa tänkbara förutsättningar för att nå ett lyckat 2021 och för att fortsätta vår tillväxtresa!

Erik Dale Rundberg, VD Qiiwi Games AB

För mer information se bifogad PDF-rapport för Bokslutskommuniké 2020 samt lyssna på senaste avsnittet av bolagets IR-Vlogg tillgänglig på bolagets hemsida eller YouTube-kanal.

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg, VD, Qiiwi Games AB 
Telefon: +46709260697
E-mail: [email protected]

Om Qiiwi Games:

Qiiwi Games är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås, Sverige och Nicosia, Cypern. Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot ”Casual Gamers” inom genrerna Trivia, Match-3 och Word/Puzzle. Bolagets slogan är ”Adventures for Everyone”.

Share This Post