Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2022

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2022

 • Intäkter 7 940 TSEK (11 930)

 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -1 426 TSEK (-4 247)

 • Resultat efter finansiella poster -6 694 TSEK (-5 493)
 • Justerat resultat efter finansiella poster -3 141 TSEK (-5 514)
 • Jämförelsestörande poster som påverkar resultat efter finansiella poster uppgick till -3 553 (-0) TSEK, varav -2 995 TSEK avser en nedskrivning av koncernmässig goodwill för dotterbolaget Playright och -558 TSEK avser en nedskrivning av speltiteln Word Solitaire

 • Resultat efter skatt -6 722 TSEK (-5 514) 

 • Resultat per aktie uppgick före och efter utspädning till -0,73 SEK (-0,60)

Helår (12 månader) januari – december 2022

 • Intäkter 35 448 TSEK (63 859)

 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -10 447 TSEK (-7 103)

 • Resultat efter finansiella poster -15 384 TSEK (-10 847)
 • Justerat resultat efter finansiella poster -11 831 TSEK (-10 847)
 • Jämförelsestörande poster som påverkar resultat efter finansiella poster uppgick till -3 553 (-0) TSEK, varav -2 995 TSEK avser en nedskrivning av koncernmässig goodwill för dotterbolaget Playright och -558 TSEK avser en nedskrivning av speltiteln Word Solitaire

 • Resultat efter skatt -15 525 TSEK (-10 868) 

 • Resultat per aktie uppgick före och efter utspädning till -1,68 SEK (-1,18)

Väsentliga händelser under den rapporterade perioden:

 • Qiiwi Games förnyar licensavtal för spelet Hell’s Kitchen med ITV Studios
  Qiiwi Games meddelade den 2 november 2022 att man förnyat sitt licensavtal för spelet Hell’s Kitchen med licensägaren ITV Studios. Hell’s Kitchen är Qiiwi Games hittills bäst presterande spel inom affärsområdet ”Branded Games”. Det nya avtalet innebär att speltiteln kommer finnas kvar och ha ett kontinuerligt fokus i Qiiwi Games "Live Operations"-enhet.

   
 • Qiiwi Games förvärvar samtliga aktier i Playright – renodlar och konsoliderar verksamheten mot Casualspel
  Qiiwi Games meddelade den 8 november 2022 att man tagit beslut om att renodla sin spelverksamhet mot ”Casual Games” inom koncernen vilket innebär att man avslutar sin satsning inom ”Hyper Casual” som man sedan augusti 2021 haft via dotterbolaget Playright i Storbritannien. Personal inom Playright kommer att jobba vidare för Qiiwi Games samtidigt som Qiiwi Games genom förvärv av 100% av aktierna i Playright erhåller full kontroll över likvida medel om ca 2,5 MSEK.
   
 • Nedskrivning av Playright
  Qiiwi Games har under den rapporterade perioden i samband med förvärvet av samtliga aktier i Playright gjort en nedskrivning av koncernmässig goodwill som påverkar periodens resultat efter finansiella poster negativt om ca 3 MSEK.

   
 • Nedskrivning av speltiteln Word Solitaire

Qiiwi Games har under den rapporterade perioden omvärderat potentialen i speltiteln Word Solitaire, som lanserades i global mjuklansering i mars 2022, vilket lett till en nedskrivning om ca 0,6 MSEK som påverkar periodens resultat efter finansiella poster negativt.

Väsentliga händelser efter den rapporterade perioden:

 • Extreme Makeover: Home Edition startar mjuklansering
  Den kommersiella delen av innehållsproducenten Banijay, Banijay Brands och mobilspelsutvecklaren och publicisten Qiiwi Games meddelade den 9 januari 2023 att man startar mjuklanseringen av det nya match-3-spelet baserat på Extreme Makeover: Home Edition. I partnerskap med Banijay Brands och den amerikanska programledaren Ty Pennington har Qiiwi Games utvecklat ett nytt spel som är baserat på den globala renoveringssuccén Extreme Makeover: Home Edition. Ty Pennington agerar huvudkaraktär i spelet och står sida-vid-sida med spelaren på dess resa för att hjälpa familjer i nöd. Mjuklanseringen är planerad att inledningsvis genomföras i Filipinerna, Australien, Sverige och Cypern.

VD har ordet:

”Flera högkvalitativa spel i pipelinen för 2023”

Inledningen av 2023 har varit hektisk för Qiiwi Games, vilket vi tycker om. I januari påbörjade vi mjuklanseringen av vårt nya match-3-spel under varumärket Extreme Makeover: Home Edition som hittills uppvisar lovande resultat. Vår nya organisationsstruktur med en dedikerad Live Operations-enhet har lett till positiv utveckling avseende flera av våra speltitlar samtidigt som vår New Games-enhet har levererat över förväntan kring uppnådda milstolpar och testning av nya spelprototyper.

För det fjärde kvartalet 2022 når vi en sekventiell intäktsminskning jämfört med det tredje kvartalet 2022 med ca 4%. Jämfört med samma period föregående år minskade intäkterna med ca 33%. Minskningen härleds som under tidigare rapporterade kvartal till lägre investeringar i marknadsföring (User Acquisition) vilket bidrar till lägre antalet dagliga aktiva spelare i vår spelportfölj.

Under den rapporterade perioden investerade vi endast ca 1,3 MSEK i marknadsföring vilket kan jämföras mot samma period föregående år som låg på ca 8,5 MSEK, en minskning med ca 85%. Minskningen är dels ett resultat av en mer kontrollerad process kring marknadsföring och strikta interna mätpunkter för att ge god avkastning på befintliga speltitlar inom Live Operations, samtidigt som vi ännu inte lanserat något nytt spel globalt med större marknadsföringsbudget.

För att öka våra intäkter är investeringar i marknadsföring ett måste, men för att detta skall vara motiverat på högre nivåer krävs speltitlar med bättre nyckeltal för att nå högre livstidsvärden per spelare, något vi uteslutande fokuserar på i arbetet med nya speltitlar. Inte minst med Extreme Makeover: Home Edition.

Nedskrivningarna avseende dotterbolaget Playright samt speltiteln Word Solitaire påverkar resultatet negativt. Men viktigt att påpeka att detta inte är likviditetspåverkande. Vi når samtidigt ett förbättrat EBITDA-resultat jämfört med samma period föregående år framför allt på grund av lägre investeringar i marknadsföring och förbättrat spelöverskott.

Summering av 2022 är att vi sett dalande omsättning per kvartal, vilket följer av att vi ännu inte kommit i position att globalt lansera någon ny speltitel som når upp till våra och marknadens höga kravställningar. Samtidigt som vi givetvis inte är nöjda med detta, ser vi att vår nya arbetsprocess och pipeline av nya speltitlar ger oss bättre möjligheter än på länge att hitta vår nästa tillväxtdrivare.

”Extreme Makeover: Home Edition”

I början av januari inledde vi mjuklanseringen av vår storsatsning inom match-3-spel under varumärket Extreme Makeover: Home Edition. Mjuklanseringen har inletts med en teknisk fas som genomförts i Filippinerna som gått vidare mot en retention-fas som utförs primärt i Australien.

Den data vi erhållit inledningsvis avseende tidig retention visar på nyckeltal som når över våra målsättningar vilket är mycket positivt. Vi jobbar nu vidare med addering av funktionalitet och fortsätter analysen av långsiktig retention för att sedan övergå till monetiseringsfasen av mjuklanseringen där vi tittar närmare på intäktsgenerering.

”Live Operations – Wordington utvecklas positivt”

I början av januari rullade vi ut en ny korsordslayout och funktionalitet i vår speltitel Wordington som haft en positiv påverkan på intäktsgenereringen via In-App-Purchases (Köp-i-spelet). Detta resulterade i att Wordingtons totala omsättning växte sekventiellt mellan december och januari med ca 10%. Intäkter via In-App-Purchases ökade under samma period med ca 55% i speltiteln.

Detta ger oss nya möjligheter att framgent investera i andra typer av UA-kampanjer för Wordington då speltiteln kan generera högre LTV-värden då mer köp görs med den nya mekaniken.

Vi ser också en fortsatt positiv utveckling från det nyetablerade Live Operations-teamet på Cypern som gör att vi nu har en bättre helhetskontroll och underhåll av speltitlar i vår spelportfölj. Här är jag övertygad om att vi kommer att utvecklas mer under 2023.

”New Games – Nytt PvP-ordspel i mjuklansering”

Inom New Games-enheten har vi ett dedikerat fokus på att skapa ordspel i absoluta världsklass med innovativa spelmekaniker, något som verkligen skall befästa Qiiwi Games som en ledande spelare globalt inom denna nisch.

Under vecka 7 inledde vi mjuklanseringen för ett nytt spännande ordspel kallat ”WordMe” med PvP-mekanik (Spelare-mot-Spelare) i Sverige och Australien. I WordMe har vi inspirerats av ledande presterande PvP-spel på marknaden samtidigt som vi lyckats skapa en ny spelmekanik inom ordspelsgenren som använder en slotmaskin med bokstäver. Spelet går ut på att man under tre rundor skall bygga det bästa tänkbara ordet för att få högre poäng än motståndaren.

Speltiteln är ett klockrent exempel på hur vi utifrån vår nya arbetsprocess lyckats lansera en ny typ av speltitel med riktigt hög kvalitet och potential under kort tid.

I spelets utvecklingsprocess har vi skapat en PvP-plattform som framöver kan återanvändas i andra spelidéer och genom att slå oss in på marknaden avseende spel som erbjuder PvP-mekanik förväntar vi oss också att nå en högre inströmning av organiska spelare, då spelare bjuder in vänner för att spela mot eller tillsammans med varandra. Detta kan på sikt avsevärt förbättra lönsamheten i vår verksamhet då mindre andel spelare behöver köpas via marknadsföring.

”Vi jobbar stenhårt mot att hitta vår nästa tillväxtdrivare”

I och med att vi nu startat mjuklanseringen av Extreme Makeover, samtidigt som vi under senare delen av 2022 omstrukturerade verksamheten för att kunna nå bättre resultat från Live Operations och New Games, ser vi positivt på den start vi hittills fått under 2023.

Extreme Makeover uppvisar lovande nyckeltal från mjuklanseringen samtidigt som vi har mycket nya spännande spelprojekt på gång inom New Games. Båda dessa områden kan mycket snabbt ta oss till kraftig tillväxt om projekten faller väl ut.

Vi fortsätter 2023 mycket dedikerade, med en mer strukturerad arbetsprocess är jag övertygad om att vi inom kort kommer kunna skörda frukten av vårt hårda arbete och de positiva signaler vi ser i verksamheten.

Erik Dale Rundberg
VD för Qiiwi Games AB

För mer information se bifogad kvartalsrapport samt lyssna på senaste avsnittet av bolagets IR-Vlogg tillgänglig på bolagets hemsida eller YouTube-kanal.

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg, VD, Qiiwi Games AB
Telefon: +46709260697
E-mail: 
[email protected]

Denna information är sådan information som Qiiwi Games AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2023 kl. 08:30 CET.

Certified Adviser:

Aktieinvest FK AB
Telefon: +46 8 506 517 03

[email protected]

Om Qiiwi Games:

Qiiwi Games är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås (Sverige), London (Storbritannien) och Nicosia (Cypern). Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot “Casual Gamers. Bolagets slogan är “Adventures for Everyone”.

Share This Post