Delårsrapport kvartal 1 2018

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2018:

 • Omsättning 5 643 TSEK (2 250 TSEK)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -1 394 TSEK (465 TSEK) 

 • Resultat efter finansiella poster (Net result) -1 480 TSEK (469 TSEK) 

 • Resultat per aktie uppgick till -0,20 SEK (0,09 SEK)

(Jämförelsetal inom parantes avser motsvarande period föregående år)

Antal utestående aktier var 7 354 000 st vid periodens utgång.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Backpacker™:
  Passerat en miljon registrerade spelare:
  Den 1 februari 2018 meddelade bolaget att antalet registrerade spelare i Backpacker® passerade en miljon registrerade spelare primärt fördelade över länderna Sverige, USA, Tyskland, Storbritannien, Danmark och Norge.

  Uppvisar stark intäktspotential:
  Den 1 februari 2018 meddelade bolaget att speltiteln Backpacker® uppvisar en stark intäktspotential avhängt till aktiviteten av spelarbasen och flertalet av de optimeringsåtgärder som bolaget fokuserat på sedan den globala lanseringen inleddes har börjat ge positiva signaler på kritiska marknader. 


  Backpacker Arena lanserades för danska användare:
  
Den 29 mars 2018 meddelade bolaget att den nya funktionen “Backpacker Arena” i speltiteln Backpacker® inlett sin lansering i Danmark. Funktionen gör det möjligt för spelare att utmana varandra, chatta och tävla om placeringar på topplistor. Funktionen “Backpacker Arena” kommer inledningsvis vara aktiverad för spelare i Danmark för utvärdering och kvalitetssäkring.
   

 • Word Memories:
  Mjuklansering startad i Australien, Kanada och Sverige:

  Under V11 2018 startades mjuklanseringen av det nya ordspelet Word Memories. Mjuklanseringen kommer inledningsvis att genomföras på engelskspråkiga marknader och i Sverige för att utvärdera spelets nyckeltal, lokalisering och funktioner. Word Memories kommer under mjuklanseringen inledningsvis att aktiveras i länderna Australien, Kanada och Sverige och vara tillgänglig för iOS och Android enheter. 


Utdrag från första kvartalets VD ord:

Fortsatt tillväxt

Det första kvartalet 2018 ligger nu bakom oss och det är med glädje jag kan konstatera att vi under perioden lyckats nå fram till två riktigt spännande lanseringar. Dels har vi inlett lanseringen av Backpacker Arena i Danmark vilket är en funktion som kommer att tillföra ett betydligt större socialt inslag i speltiteln Backpacker®. Vi har även inlett mjuklanseringen av vårt nya ordspel Word Memories och det känns verkligen kul att addera ytterligare en ordspelstitel i portföljen som är baserad på en populär ordspelsmekanik.

Omsättningen under perioden landade på totalt 5 643 TSEK vilket är en ökning mot föregående års period med 151%. Jämför vi det fjärde kvartalet 2017 mot det första kvartalet 2018 ser vi en ökning i omsättning på 49%. Omsättningstillväxten är relaterat till en ökning av intäkterna från speltiteln Backpacker® då spelarbasen växt och marknadsföringsarbete skalats upp mot marknader där god ROI (Return-On-Investment) identifierats. Denna projektion bygger på avancerade datamodeller och historiska data kring spelares livstidsvärden vilket gör att vi känner oss trygga i att få god avkastning på de investeringar på marknadsföring som görs. En riktlinje för god ROI för våra spel anses när köpt trafik kan återbetalas inom sex månader.

Periodens ARPDAU/DAU/MAU/STICKINESS

Med denna kvartalsrapport kommer vi påbörja redovisningen av nyckeltalen ARPDAU, Stickiness, DAU och MAU för att ge en mer detaljerad bild över hur våra spelare i våra speltitlar presterar. Vi kommer i framtida kvartalsrapporter att följa upp dessa värden och jämföra mot tidigare kvartal. Därför anges i denna kvartalsrapport enbart värden för den aktuella perioden och en kommentar kring värdets utveckling jämfört med fjärde kvartalet 2017.

ARPDAU:
ARPDAU för första kvartalet 2018 var 0,88 SEK vilket är en förbättring jämfört mot det fjärde kvartalet 2017. (ARPDAU är ett nyckeltal som symboliserar den genomsnittliga totala intäkten per daglig aktiv spelare. Detta värde redovisas innan avdrag för plattformskostnader och exkluderat moms.)

DAU:
Det genomsnittliga antalet DAU för första kvartalet 2018 var 62 901 st vilket är en förbättring jämfört mot det fjärde kvartalet 2017. (DAU är ett nyckeltal som symboliserar antalet dagliga unika spelare.)

MAU:
Det genomsnittliga antalet MAU för första kvartalet 2018 var 
272 500 st vilket är en förbättring jämfört mot det fjärde kvartalet 2017. (MAU är ett nyckeltal som symboliserar antalet unika aktiva spelare under den senaste 30-dagarsperioden.)

Stickiness:

Stickiness för första kvartalet 2018 var 23,08% vilket är en förbättring jämfört med fjärde kvartalet 2017. (DAU/MAU kvoten – ofta kallad Stickiness – indikerar att spelarna under första kvartalet 2018 uppvisar en förbättrad aktivitet och god lojalitet jämfört med fjärde kvartalet 2017.)

Word Memories – Mjuklansering startad

Under slutet av perioden startade vi mjuklanseringen av vårt nya ordspel Word Memories vilket är det första av två nya ordspel som vi planerat att släppa under 2018 och är ett led i vår strategi att öka bolagets intäktsströmmar över flera speltitlar. Mjuklanseringen pågår fortfarande i Australien, Kanada och Sverige för att utvärdera nyckeltal och lokalisering. Eftersom vi byggt spelet
 kring en spelkaraktär (Emma) är förhoppningen att kunna bygga en långsiktig relation mellan spelaren och spelet vilket vi också hoppas kommer kunna öka engagemang från spelare över lång tid.

Vid sidan av arbetet med Word Memories fokuserar vi också på att se över möjligheterna för att öka intäktspotentialen i våra övriga ordspelstitlar vilka är Words in a Pic, Words in a Pic 2 och WordMunch. Vår förhoppning är att kunna öka intäkterna från dessa speltitlar med mindre arbetsinsatser.

Bra start på 2018

Första kvartalet 2018 har inneburit ett fortsatt stort optimeringsfokus för speltiteln Backpacker® samtidigt som vi startat mjuklanseringen av ett nytt ordspel som hanteras helt på egen hand av vårt nyetablerade tillväxtteam. Jag vill passa på att tacka alla medarbetare på Qiiwi för den passion, engagemang och glädje som tillförs våra speltitlar och produkter. Med första kvartalet i ryggsäcken ser jag på framtiden med stor tillförsikt för att nå målsättningen kring lönsamhet på helårsbasis! 

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg
VD, WeAreQiiwi Interactive AB
Telefon: 0709-260 697
E-post: [email protected]

Om WeAreQiiwi Interactive AB

Qiiwi är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har sitt säte i Alingsås. En gemensam nämnare för Qiiwis spel är att de är kunskapsspel och baseras på någon form av problemlösning. Bolagets slogan är ”Saving the World from Stupidity”.

Share This Post