Delårsrapport kvartal 1 2019

Koncernredovisning första kvartalet 1 januari – 31 mars 2019:

  • Omsättning 2 104 TSEK
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -1 553  TSEK
  • Resultat efter finansiella poster (Net result) -1 588 TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,19 SEK

* På grund av koncernbildning under det tredje kvartalet 2018 saknas jämförelsetal för den rapporterade perioden på koncernnivå.

Antal utestående aktier var 8 234 852 st per 31 mars 2018.


Väsentliga händelser under perioden:

– Utvidgar mjuklanseringen av Wordington till alla länder:
Den 25 mars 2019 meddelade bolaget att man valt att utvidga sin mjuklanseringen av speltiteln Wordington till alla länder på plattformarna Google Play och App Store. Wordington har hittills under mjuklanseringen uppvisat starka resultat och för att påskynda mjuklanseringsprocessen och ytterligare utvärdera spelets potential på en global marknad valde bolaget att aktivera speltiteln tillgängligt i samtliga länder. Wordington väver in så kallade metagaming element i spelupplevelsen och erbjuder en unik och innovativ spelupplevelse inom Word genren. 

– Utvidgar mjuklanseringen av Wordington:
Den 14 mars 2019 meddelade bo­­­­laget att man utvidgade mjuklanseringen av sin speltitel Wordington för att kvalitetssäkra spelets nyckeltal över fler marknader och språk. Wordington väver in så kallade metagaming element i spelupplevelsen och erbjuder en unik och innovativ spelupplevelse inom Word genren. Mjuklanseringen för Wordington har hittills gett mycket positiva resultat i form av retention/kvarhållning av spelare samt höga betyg i spelbutikerna App Store och Google Play med genomsnitt 4,6 av 5.

– Utvecklar och publicerar Match-3 spel under världskända varumärket Hell’s Kitchen:
Den 31 januari 2019 offentliggjorde bolaget att man ingått ett strategiskt samarbetsavtal med­­­ ITV Studios Global Entertainment avseende att utveckla och agera publicist för ett Match-3-spel under det välkända internationella varumärket Hell’s Kitchen. Realityserien Hell’s Kitchen har lanserats i över 20 länder så som Australien, Bulgarien, Danmark, Frankrike, Ryssland, Storbritannien och USA. Den amerikanska versionen är såld över hela världen, den har hittills producerats i 18 säsonger på FOX och är ledd av den brittiska stjärnkocken Gordon Ramsey. På programmets YouTube-kanal har fans på ett år strömmat 250 miljoner minuters innehåll av sitt favoritprogram. Samarbetet markerar en oerhört spännande start för Qiiwi’s nya verksamhetsområde ”Branded Games”.

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Delårsrapportens VD ord:

”Stort fokus på Wordington!”

Under det första kvartalet 2019 har bolagets huvudsakliga fokus legat på speltiteln Wordington som sedan mjuklanseringen inleddes i december 2018 uppvisar mycket lovande resultat. Med tanke på detta har vi valt att koncentrera fler resurser för speltiteln för att snabbare kunna nå ett stadie där vi kan inleda en global lansering och markant skala upp marknadsföringsinsatser och omsättning. 

Omsättningsminskningen jämfört med första kvartalet föregående år härleds framförallt till en väsentlig minskning i investeringar i marknadsföring vilket är det som bygger omsättning i vår verksamhet. Under första kvartalet föregående år investerades ca 3,8 MSEK i marknadsföring jämfört med 0,3 MSEK under den rapporterade perioden. Samtidigt ser vi en väldigt positiv ökning i bidrag till omsättningen från speltitlar utanför samarbetsavtal vilket jämfört med föregående års kvartal stigit med över 500%.

Med den skalbara datadrivna affärsmodell vi har och de positiva besked vi fått i Wordington ser vi goda möjligheter att under fortsättningen av 2019 nå en god avkastning på genomförda marknadsföringsinsatser och således en ökad omsättning.

”Wordington passerat 200 000 spelare, uppvisar stark ROI.”

Mjuklanseringen av Wordington genomförs i olika steg för att säkerställa att speltiteln når upp till de nyckeltal som krävs för att vi skall kunna växa speltitelns spelarbas på ett kostnadseffektivt sätt via marknadsföring och nå en god avkastning på spenderat kapital. Då vi i Wordington sett så pass positiva signaler valde vi i slutet av mars att aktivera speltiteln i samtliga länder för att snabbare kunna dra slutsatser kring nyckeltal på kritiska marknader. 

Under mjuklanseringen hittills har Wordington passerat 200 000 spelare fördelat primärt över länder USA, Tyskland, Spanien, Frankrike och Italien. 

Wordington bidrog under det första kvartalet med totalt ca 241 TSEK i totala intäkter vilket kan sättas i relation till investeringar i marknadsföringskampanjer under första kvartalet på ca 173 TSEK vilka till dagens datum är över 130% ROI-positiva. Under april månad har Wordington genererat totalt ca 400 TSEK i totala intäkter med fortsatt stark ROI på marknadsföringskampanjer. 

Med tanke på att vi fortfarande befinner oss i en mjuklansering för speltiteln Wordington och att vi fortsatt optimerar och förbättrar nyckeltal ser framtiden för speltiteln minst sagt väldigt ljus ut och något vi inte upplevt med någon tidigare speltitel på en global nivå.

“Hell’s Kitchen utvecklas enligt plan”

Under det första kvartalet har givetvis också ett stort fokus legat på utvecklingen av vårt kommande match-3 spel under det världskända varumärket ”Hell’s Kitchen”.Vi är extremt nöjda med att vi lyckats få till detta samarbetet med iTV Studios och potentialen är stor för att detta blir en mycket lyckad första speltiteln inom affärsområdet ”Branded Games”. Primärt utvecklas speltiteln av vår cypriotiska studio med stöd och assistans från vårt svenska team. Tillsammans med iTV Studios förbereder vi speltitelns mjuklansering och marknadsföringsstrategier. Det är väldigt spännande att arbeta tillsammans med en så stor aktör som iTV Studios och de kontaktnät som öppnas upp för oss i och med detta samarbetet kommer vara mycket värdefullt för Qiiwis framtida affärsmöjligheter och stärker oss inom flera områden avseende publicitet och kännedom.

Vi arbetar också vidare aktivt med andra samarbetsmöjligheter inom affärsområdet ”Branded Games”där vi förhoppningsvis kan återkomma inom kort med mer information.

”Fortsatt optimering av Backpacker®”

Under det första kvartalet har vi även haft stort fokus på speltiteln Backpacker® där vi fortsatt utvärderar och analyserar förändringar i spelmodell och intäktspotential för att kunna investera i marknadsföring för att växa speltitelns spelarbas och bidrag till omsättningen. Då vi ser mycket goda resultat av intäkter från så kallade belöningsannonser i Wordington och den positiva effekten i spelmekanik/nyckeltal som detta bidrar till kommer vi framöver att lägga ett stort fokus på att även inkludera detta mer i spelmomenten i Backpacker®. Målsättningen är att detta komma öka genomsnittlig intäkt per aktiv spelare samt förbättra spelarengagemang och nyckeltal.

I vår strategi 2019 – 2021 har vi flertalet kommande speltitlar under varumärket Backpacker® inom genrerna Trivia, Match-3 och Word/Puzzle och med de positiva resultaten från Wordington och den metagaming satsning vi inledde under 2018 känner vi oss trygga i att vår pipeline med kommande speltitlar har stor potential att lyckas globalt. Genom att återanvända redan utvecklad plattform för Backpacker® och Wordington för dessa speltitlar innebär detta att vi kan nå ut med extremt konkurrenskraftiga speltitlar med korta utvecklingsinsatser.

”Utökad personalstyrka på Cypern, minskad i Sverige”

Under det första kvartalet har vi valt att utöka vårt cypriotiska team med ytterligare 6 resurser för att dels stötta upp och bidra till utvecklingen av Hell’s Kitchen samt för att accelerera och ta tillvara på den stora potentialen vi ser i speltiteln Wordington. Värt att nämna är att vi under kvartalet även minskat personalstyrkan i Sverige med 2 resurser. Kostnadseffektiviteten per anställd på Cypern jämfört med Sverige är ca 50% och som vi tidigare informerat om är vår ambition att utöka vår personalstyrka på Cypern primärt vilket innebär låga risker.

”Qiiwi Games Portal, ny hemsida och varumärkesbyggnad”

Vårt team har även fokuserat på att förbättra hur Qiiwi uppfattas ur ett varumärkesperspektiv vilket är extremt viktigt för att bygga bolaget starkt på lång sikt. Nyligen lanserade vi en förbättrad hemsida på www.qiiwi.comsom förmedlar vår verksamhet på ett bättre sätt. Vi kommer fortsätta att förbättra hemsidan framöver.

Vi har även arbetat med den kommande ”Qiiwi Games Portal” som kommer att finnas tillgänglig i våra speltitlar för att knyta våra kunder närmare oss och samtidigt skapa ett sätt att kunna inleda partnerskap med andra mobilspel inom samma genrer som Qiiwi fokuserar på. Detta innebär i praktiken att om en spelare i en speltitel enligt dataanalys riskerar att sluta spela ett av våra spel så kan denna bli korsmarknadsförd till en annan speltitel utvecklad av Qiiwi eller till en speltitel utvecklad av en extern part där Qiiwi erhåller intäkter från spelaren.

Detta innebär att vi skapar betydligt fler intäktsmöjligheter på de spelare vi införskaffar och förväntar oss kunna höja vårt nätverkslivstidsvärde rejält. Då många mobilspelsbolag brottas med svårigheter att växa sina mobilspel på grund av höga anförskaffningskostnader ser vi detta som ett attraktivt erbjudande för att kunna utbyta trafik sinsemellan samtidigt som vi förstärker varumärket Qiiwi.

Det första kvartalet under 2019 har varit en mycket händelserik period för Qiiwi där vi dubblat vår personalstyrka på Cypern, slutit ett viktigt samarbetsavtal med iTV kring Hell’s Kitchen inom affärsområdet ”Branded Games” och ser väldigt positiva signaler från Wordington som närmar sig att inleda sin globala lansering. Med det första kvartalet genomfört anser jag att våra utsikter för att 2019 skall bli ett mycket lyckat år för Qiiwi markant stärkts.

Erik Dale Rundberg, VD Qiiwi Interactive

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg
VD, WeAreQiiwi Interactive AB
Telefon: 0709-260 697
E-post: [email protected]

Om WeAreQiiwi Interactive AB
Qiiwi är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås, Sverige och Nicosia, Cypern. Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot ”Casual Gamers” inom genrerna Trivia, Match-3, Word/Puzzle och Arcade. Bolagets slogan är ”Adventures for Everyone”.


Share This Post