Delårsrapport kvartal 1 2020

Koncernredovisning första kvartalet 1 januari – 31 mars 2020:

  • Omsättning 23 968 TSEK (2 104)
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 5 201 TSEK (-1 217)
  • Resultat efter finansiella poster (Net result) 4 374 TSEK (-1 588)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,53 SEK (-0,19)

Väsentliga händelser under det första kvartalet:

– EBITDA-resultat förbättrat med 6,4 MSEK

Det förbättrade EBITDA-resultatet på 5,2 MSEK jämfört med -1,2 MSEK under samma period föregående år är drivet av en fortsatt god utvecklingen för spelet Wordington samt en fortsatt god utveckling för den globala mjuklanseringen för spelet Hell’s Kitchen under den rapporterade perioden.

– Omsättningsökning med 1039%

Den fortsatt goda utvecklingen för spelet Wordington samt en fortsatt god utveckling för den globala mjuklansering för spelet Hell’s Kitchen har resulterat i en stark omsättningstillväxt med 1039% under den rapporterade perioden jämfört med samma period föregående år. Omsättningen under det första kvartalet är i liknande storlek som helårsomsättningen 2019.

– Positivt EBITDA, Net Result och kassaflöde

Under den rapporterade perioden uppvisar bolaget positivt EBITDA-resultat på 5,2 MSEK, positivt Net Result på 4,4 MSEK samt positivt kassaflöde med 3,7 MSEK. Sekventiellt jämfört med fjärde kvartalet 2019 förbättrades EBITDA-resultatet med ca 216% och Net Result förbättrades ca 328%. Under den rapporterade perioden når bolaget en EBITDA-marginal på 21,7%.

– Speltiteln Hell’s Kitchen “Featured” på Google Play

Den 13 januari 2020 meddelade bolaget att det nya match-3-spelet under varumärket Hell’s Kitchen som görs i samarbete med ITV erhållit en “Feature” på Google Play vilket innebär att speltiteln erhöll extra exponering och marknadsföring. Hell’s Kitchen erhöll en “Feature” i kategorin “New & Updated Games” i bland annat nyckelmarknader som USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Ryssland, Italien, Brasilien och Spanien.

– Hell’s Kitchen passerat en miljon registrerade spelare i global mjuklansering

Den 23 mars meddelade bolagets att det nya match-3-spelet under varumärket Hell’s Kitchen som görs i samarbete med ITV nu passerat en miljon registrerade spelare. Speltiteln befinner sig sedan den 28 november 2019 i en global mjuklansering för att optimeras och förberedas inför en stundande global lansering. De registrerade spelarna är primärt fördelade över länderna: USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Ryssland.

Väsentliga händelser efter det andra kvartalet:

– Wordington passerat 7,5 miljoner registrerade spelare!

Qiiwi meddelade den 14 april 2020 att speltiteln Wordington passerat milstolpen 7,5 miljoner registrerade spelare. Wordington inledde sin globala lansering den 31 oktober 2019. De registrerade spelarna var primärt fördelade över länderna: USA, Tyskland, Frankrike, Italien, Ryssland, Storbritannien och Spanien.

– Hell’s Kitchen inleder sin globala lansering den 30 april 2020

Qiiwi meddelade den 21 april 2020 att bolagets nya match-3-spel under det globalt välkända varumärket Hell’s Kitchen kommer att inleda sin globala lansering den 30 april 2020. Speltiteln har befunnit sig i en global mjuklansering sedan slutet av november 2019 och uppvisar starka nyckeltal. Speltiteln är den första som Qiiwi skapar inom sitt verksamhetsområde ”Branded Games” och det första tillsammans med ITV Studios Global Entertainment.

VD har ordet:

“EBITDA-resultat förbättrat med 6,4 MSEK och omsättningsökning med 1039%!”

Första kvartalet av 2020 är nu avklarat och vi har minst sagt fått en flygande start. Vi når ett nytt omsättningsrekord på ca 24 MSEK vilket är en omsättningsökning med ca 1039% jämfört med samma period föregående år. Vi når samtidigt ett EBITDA-resultat på ca 5,2 MSEK vilket är en förbättring med ca 6,4 MSEK jämfört med samma period föregående år. Värt att betona är att omsättningen under det första kvartalet är i liknande storlek som helårsomsättningen för 2019.

Resultaten ovan är primärt drivna av en fortsatt god utveckling av spelet Wordington som fortsatt växa på flertalet marknader samtidigt som den globala mjuklanseringen av Hell’s Kitchen utvecklats på ett positivt sätt. 

Under sista delen av mars 2020 kunde vi tydligt se en effekt i spelarengagemang och aktivitet vilket är kopplat till rådande covid-19 situation där restriktioner frigör mer tid för mobilspelande generellt sätt. Dessa effekter har fortsatt påverkat bolaget positivt under det andra kvartalet och i april månad nådde bolaget ett nytt omsättningsrekord på månadsbasis på totalt 10,3 MSEK. En ökning med ca 26% jämfört med mars månad.

Sekventiell kvartalstillväxt på 95,5%”

Den sekventiella tillväxten under den rapporterade perioden jämfört med det fjärde kvartalet 2019 landade på ca 95,5% och omsättningen har varit i stigande trend varje enskild månad.

Wordington bidrog under kvartalet med ca 13,5 MSEK av de totala intäkterna från spelverksamheten vilket är en ökning med ca 27% jämfört med det fjärde kvartalet 2019. 

Wordington presterade samtidigt ett totalt spelöverskott på ca 5,2 MSEK vilket är en ökning med ca 62,5% jämfört med det fjärde kvartalet 2019. Wordington har haft en stark inledning av det andra kvartalet där aprils totala intäkter landade på ca 6,9 MSEK. En ökning med ca 41% jämfört med mars månad.

Den stigande omsättningen och spelöverskottet från Wordington beror primärt på ett positivt utfall av användarförvärvskampanjer, ökade marknadsföringsbudgetar samt en utökning av fokus till fler marknader. Vår målsättning för det andra kvartalet 2020 är att framöver fortsatt kunna växa speltitelns spelarbas på befintliga marknader med ökande marknadsföringsbudgetar samt nå fram till en start av att marknadsföra speltiteln på en eller flera asiatiska marknader.

“Hell’s Kitchen, global lansering startad!”

Vårt nya match-3-spel under varumärket Hell’s Kitchen som vi utvecklar i samarbete med ITV har under kvartalet fortsatt att polerats och optimerats för att nå fram till att kunna starta sin globala lansering vilket gjordes den 30 april 2020. Detta innebär att vi under kvartal två inlett en mer aggressiv uppskalning av spelets spelarbas och den inledande fasen av den globala lanseringen har hittills fallit ut väl enligt plan. 

Hell’s Kitchen startade sin globala mjuklansering i slutet av november 2019 och bidrog under kvartalet med ca 8,6 MSEK av de totala intäkterna från spelverksamheten vilket är en ökning med ca 855% jämfört med det fjärde kvartalet 2019. Spelet har under denna period haft en stigande omsättning varje månad. Under april bidrog spelet med totalt ca 3,3 MSEK i intäkter vilket var spelets sista månad i global mjuklansering.

Vår målsättning är att under det andra kvartalet när speltitelns globala lansering inletts markant kunna öka speltitelns spelarbas och således totala intäkter framgent. Målet är att genomföra en kontrollerad uppskalning via ökade användarförvärvskampanjer och uppsatta ROI-mål. Tillsammans med aktiviteter i Hell’s Kitchens och ITV:s breda nätverk är våra förhoppningar goda att lyckas med denna målsättning. Huvudfokus kommer vara på USA men vi ser även stor potential i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Brasilien, Portugal och Ryssland. Ett mål är även för Hell’s Kitchen att framgent marknadsföra spelet på asiatiska marknader.

(Spelöverskott innebär den summan som kvarstår av intäkter efter avdrag av plattformskostnader, marknadsföringskostnader och moms.)

“DAU +149% och MAU +159%!”

Under det första kvartalet ser vi en fortsatt kraftig utveckling i antalet genomsnittligt dagliga aktiva spelare (DAU) som steg till 288 503 st. Detta är en ökning med 149% jämfört med det fjärde kvartalet 2019. Jämför vi mot samma period föregående år steg DAU med 830%. 

Även genomsnittliga månatliga aktiva spelare (MAU) fortsätter att stiga kraftigt och steg till 1 815 510 st. Detta är en ökning med 159% jämfört med det fjärde kvartalet 2019. Jämför vi mot samma period föregående år steg MAU med 1340%.

Att nyckeltalen DAU och MAU ökar så kraftigt är kopplat till uppskalningen av primärt Wordington, vi förväntar oss att se en fortsatt ökning framgent under året med tanke på att vi nu startat den globala lanseringen av Hell’s Kitchen samt att vi framöver har kommande spelsläpp av Coronation Street och att starta mjuklansering av två egna Qiiwi IP:n under året.

Under det första kvartalet landade den genomsnittliga intäkten per daglig aktiv spelare (ARPDAU) på 0,89 SEK vilket är en minskning jämfört med det fjärde kvartalet 2019. Viktigt att förstå är att ARPDAU per spelare skiljer sig kraftigt åt beroende på vilken marknad som spelaren befinner sig i. Eftersom primärt Wordingtons spelarbas under det första kvartalet växt kraftigt på marknader som Ryssland, Italien, Spanien samt fler marknader med generellt lägre ARPDAU-snitt än tidigare resulterar detta i en total påverkan på nyckeltalet. Då vi i vårt marknadsföringsarbete hela tiden arbetar utifrån att nå bästa möjliga avkastning på spenderad krona (ROI) innebär detta också att de anskaffade spelare med lägre ARPDAU har lägre anskaffningskostnader (CPI) och god avkastning.

Under den rapporterade perioden har vi sett en fortsatt stark monetisering via annonsintäkter vilket följer vår affärsmodell kring att bygga våra spel med möjlighet att se på så kallade belöningsannonser för att få olika typer av fördelar. Totalt för alla spel under den rapporterade perioden stod ”Köp i spelen (IAP)” för ca 19,4% och ”Annonsintäkter” för ca 80,6%. Framgent är vår förväntan att vi bör se en utjämning mot mer ”Köp i spelen (IAP)” med tanke på uppskalningen av Hell’s Kitchen då match-3-spel generellt är mer IAP-drivna.

Branded Games diskussioner långt gångna!”

Det är en stor milstolpe vi nu nått inom ”Branded Games” då vi startat den första globala lanseringen för ett spel inom detta affärsområde i form av Hell’s Kitchen. Utvecklingen av nästa spel inom ”Branded Games” i form av varumärket och showen Coronation Street utvecklas enligt plan med förväntad mjuklanseringsstart efter sommaren.

De diskussioner vi fört med flertalet starka licensinnehavare börjar ge frukt och målsättningen vi har är att säkra upp licenser för fler spel inom affärsområdet för huvudsakligen lansering under 2021. Givetvis kan detta även ske tidigare beroende på utvecklingstid per spel. Vår förhoppning är att kunna återkomma inom kort med fler annonseringar kring spel inom ”Branded Games”. 

”Spelportföljen kommer växa kraftigt 2020-2021”

Som vi tidigare nämnt är det vår målsättning att lansera Coronation Street samt två egna Qiiwi IP:n under 2020. Detta innebär att vi för tillfället har tre spel under utveckling. Utöver detta vill bolaget realisera mer värde utifrån den Backpacker®-plattform som byggts upp under tidigare år genom att skapa fler spel inom olika genrer med metagaming-mekanik. 

Detta i paritet med fler spel inom affärsområdet ”Branded Games” innebär att vi förväntar oss att se en stark utveckling av antalet speltitlar i bolagets spelportfölj 2020–2021. Vi ser en mycket god potential att nå denna målsättning med tanke på de uppskalningsmöjligheter vi har via vår cypriotiska spelstudio vilket innebär att vi med låg risk kan utöka vårt team för att hantera fler projekt.

“Vi har ett spännande år framför oss!”

Inom Qiiwi är vi nu totalt 25 st anställda som alla brinner för det vi gör. Att vi inom teamet ser den goda utvecklingen som skett den senaste tiden för speltitlar som Wordington och Hell’s Kitchen ger oss ett starkt kvitto på att det arbete vi lägger ner vår själ i ger resultat. 

Jag är imponerad över de kliv vi tagit inom samtliga områden och känner att vi har en mycket stabil bas i bolaget att bygga vidare på avseende kunnande, erfarenhet och engagerade medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att fortsätta ta marknadsandelar och bli den ledande mobilspelsutvecklaren och publicisten för ”Casual Gamers” inom genrerna Word, Match-3 och Trivia. Vi har kommit en bit på vägen men det känns ändå på något sätt som vi precis börjat. Jag ser mycket fram emot fortsättningen av 2020.

Erik Dale Rundberg, VD WeAreQiiwi Interactive AB

För mer information se bifogad kvartalsrapport.

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg 
VD, WeAreQiiwi Interactive AB
Telefon: 0709-26 06 97
E-post: [email protected]

Om WeAreQiiwi Interactive AB

Qiiwi är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås, Sverige och Nicosia, Cypern. Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot ”Casual Gamers” inom genrerna Trivia, Match-3 och Word/Puzzle. Bolagets slogan är ”Adventures for Everyone”

Share This Post