Delårsrapport kvartal 1 2021

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2021

  • Omsättning 24 978 TSEK (23 968)
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 043 TSEK (5 201)
  • Resultat efter finansiella poster (Net result) 567 TSEK (4 374)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,06 SEK (0,53)

Justerat rörelseresultat exkluderat kostnader av engångskaraktär (Listning på Nasdaq First North)

  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 643 TSEK (5 201)
  • Resultat efter finansiella poster (Net result) 1 167 TSEK (4 374)

Väsentliga händelser under den rapporterade perioden:

– Qiiwi Games antagits till Apples ”App Store Small Business Program”

Qiiwi Games meddelade den 15 januari 2021 att bolaget antagits till Apples ”App Store Small Business Program” vilket kvalificerar Qiiwi Games till en avgiftsreducering på 15% under 2021. Det är en halvering av plattformskostnaden och omfattar omsättning upp till till 1 MUSD via så kallade In-App-Purchases, köp-i-spelen. För omsättning som överstiger 1 MUSD årligen återgår plattformskostnaden till ordinarie 30 procent.

– Banijay Brands och Qiiwi Games ingår avtal om mobilspel kring varumärket Extreme Makeover: Home Edition

Qiiwi Games meddelade den 21 januari 2021 att man ingått ett strategiskt samarbetsavtal med Banijay Brands avseende att utveckla och agera publicist för ett match-3-spel under varumärket Extreme Makeover: Home Edition.

I samarbete med Banijay Brands kommer Qiiwi Games att ansvara för utveckling, publicering och marknadsföring av det nya spelet som kommer baseras på den globala renoveringshiten Extreme Makeover: Home Edition. Pusselspelet kommer att fokusera på att attrahera traditionella användare såväl som fans av showen, samt dra nytta av marknadsföring i sociala kanaler/nätverk hos Banijay och Extreme Makeover: Home Edition.

– Qiiwi Games genomför en kraftigt övertecknad riktad nyemission om 1 000 000 aktier och tillförs härigenom cirka 66,5 miljoner kronor

Qiiwi Games meddelade den 26 januari 2021 att man beslutat om och genomfört en riktad nyemission om 1 000 000 aktier. Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen uppgick till 66,5 kronor per aktie. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Qiiwi Games cirka 66,5 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.

– Qiiwi Games AB godkända för notering på Nasdaq First North Growth Market

Qiiwi Games meddelade den 26 februari 2021 att bolaget erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market blev tisdagen den 16 mars 2021.

Wordington firar 20 miljoner registrerade spelare!

Qiiwi Games meddelade den 12 mars 2021 att speltiteln Wordington passerat milstolpen 20 miljoner registrerade spelare. Wordington inledde sin globala lansering den 31 oktober 2019. De registrerade spelarna är primärt fördelade över länderna: USA, Tyskland, Frankrike, Italien, Ryssland, Storbritannien, Spanien och Brasilien. Detta är första gången en speltitel från Qiiwi Games passerar 20 miljoner nedladdningar.

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

Ny CFO till Qiiwi Games AB (Publ)

Qiiwi Games meddelade den 14 april 2021 att man rekryterat Martin Larsson som ny Chief Financial Officer. Martin kommer närmast från positionen som Ekonomichef inom Alingsås Kommun, Kultur- och Utbildningsförvaltningen och tillträder sin position den 1 juni 2021 och efterträder nuvarande CFO Andreas Gustafsson. 

VD har ordet:

”Stark pipeline av nya spel samt intensifierat arbete kring M&A!”

Första kvartalet av 2021 är nu förbi och vi kan se tillbaka på ett kvartal som präglats av en hel del spännande händelser för Qiiwi Games samtidigt som vi haft stort fokus på utvecklingen av våra nya spelprojekt.

I slutet av januari genomförde vi en riktade emission som tillförde bolaget 66,5 MSEK före avdrag för transaktionskostnader och i mitten av mars hade vi vår första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market. Att dessa två händelser nu är genomförda tidigt under året innebär att vi skapat oss goda förutsättningar för fortsatt stark tillväxt både för bolagets spelportfölj/pipeline men även för bolagets kännedom internationellt på aktiemarknaden då Nasdaq First North Growth Market är en bevisad utmärkt tillväxtplattform för spelbolag.

Stort fokus har även givetvis lagts på att fortsätta utvecklingen av våra nya spelprojekt där flera speltitlar har planerad mjuklanseringsstart i andra kvartalet 2021 samtidigt som vi arbetar med våra befintliga speltitlar som befinner sig i globalt lanseringsläge för att maximera intäkter och avkastning från vår spelarbas.

”Justerat EBITDA-resultat på ca 1,6 MSEK!”

Under den rapporterade perioden når vi en total omsättningsökning jämfört med samma period föregående år på ca 4,2% och landar på ca 25 MSEK. Samtidigt når vi en omsättningsminskning från spelverksamheten (exkluderat aktiverat arbete och övriga rörelseintäkter) med ca 1,3%.

Tittar vi tillbaka på samma period föregående år hade vi en väldigt bra utveckling i speltitlarna Wordington och Hell’s Kitchen. Hell’s Kitchen hade precis inlett sin globala mjuklansering med mycket bra resultat och vi påverkades även positivt i samtliga speltitlar av de första restriktionerna som covid-19-pandemin förde med sig mellan mitten av februari fram tills mitten av maj 2020. Detta skapade en stor ökning av spelaktivitet och lägre anskaffningskostnader per spelare vid marknadsföring jämfört med den rapporterade perioden. Det är viktigt att ha detta i åtanke när man jämför de olika kvartalen och dess resultat.

Vi har trots detta totalt lyckats nå högre antal dagliga aktiva spelare (DAU) och månadsvis aktiva spelare (MAU) framförallt drivet av investeringarna i marknadsföring för Wordington samt nya lanseringen av speltiteln Coronation Street.

Under den rapporterade perioden når vi ett justerat EBITDA-resultat på ca 1,6 MSEK där engångskostnader om 600 TSEK kopplat till noteringsprocessen till Nasdaq First North Growth Market är exkluderat. Det minskade EBITDA-resultatet jämfört med samma period föregående år beror dels på de nämnda skillnaderna kring effekterna av covid-19-pandemin samt att vi inte sett den förväntade utvecklingen av de två egna speltitlarna Puzzleton och Trivia Mansion som är baserade på Wordingtons berättelse och som startade sina globala mjuklanseringar under det fjärde kvartalet 2020. Vi har därför valt att avsluta utvecklingen av speltiteln Trivia Mansion vilket innebär att speltiteln kommer att tas bort från spelbutikerna. Vi behåller fortsatt kvar Puzzleton då vi ser fortsatt potential kring att nå lönsamhet i den speltiteln över tid samt goda möjligheter kring korsmarknadsföring. Att vi väljer att avsluta speltiteln Trivia Mansion är ett beslut vi tar för att lägga våra resurser framöver på projekt som har större potential.

Tillkommer som även påverkar resultatet under den rapporterade perioden är att vi ökat våra fasta kostnader i form av mer personal på Cypern för att kunna bedriva utvecklingen av den kraftfulla pipelinen av nya spel som vi nu har framför oss. Denna kostnadsökning är helt planerad och naturlig för att vi på lång sikt skall kunna klara av att ta Qiiwi Games till nya nivåer.

”Wordington fortsatt bolagets största intäktsdrivare!”

Intäkterna under den rapporterade perioden är till störst del skapade från speltiteln Wordington. De två speltitlarna Hell’s Kitchen och Coronation Street inom affärsområdet ”Branded Games” tillförde under kvartalet liknande nivåer av total omsättningen och resultat.

Under den rapporterade perioden genomfördes investeringar i marknadsföring (User Acquisition) på ca 15,3 MSEK jämfört med ca 12,2 MSEK samma period föregående år. Investeringarna i marknadsföring har primärt lagts mot speltiteln Wordington samt till mindre del mot speltitlarna Hell’s Kitchen, Coronation Street och Puzzleton.

Avkastningen på marknadsföringen under den rapporterade perioden har som tidigare nämnts inte varit på samma nivåer jämfört med samma period föregående år som var rejält påverkat av de restriktioner som covid-19-pandemin förde med sig.

Det som alltid är viktigt för oss och som symboliserar hur mycket vi kan investera i marknadsföring per kvartal är hur väl vi kan nå vårt mål om 100% ROI (Return on Investment) inom 90–180 dagar. Ju säkrare och mer effektivt vi kan nå detta mål för våra speltitlar desto mer kan vi investera i marknadsföring per speltiteln vilket i sin tur ökar våra spelarbaser och skapar mer intäkter.

Inom teamet jobbar vi även mycket med förbättringar av de sociala elementen i våra spel där vi ser en väldigt stor möjlighet till förbättringar för att öka den virala effekten och få fler ”gratisinstallationer” genom att spelare bjuder in varandra och delar händelser från våra speltitlar på sina sociala medier. För att intensifiera detta arbetet har vi under första kvartalet rekryterat en ”Social Media Manager” vilken kommer ansvara och leda detta arbete. Vi har stor tro till att detta på lång sikt kommer ge positiva effekter kring hur vi kan växa våra spel mer kostnadseffektivt samtidigt som vi bättre kan nyttja de sociala kontona med hundratals/miljontals följare som våra speltitlar inom affärsområdet ”Branded Games” för med sig.

”Målet är att ha sex speltitlar i portföljen 2021 som baseras på världskända varumärken!”

Sedan sommaren 2020 har vi arbetat med skapandet av speltitlar under varumärkena ”Kitchen Nightmares” (Match-3), ”Midsomer Murders” (Ordspel) och ”MasterChef” (Match-3). Alla dessa tre speltitlar har planerad mjuklanseringsstart under det andra kvartalet vilket gör att vi inom kort kommer ha fler produkter med stor potential att skapa positiv påverkan på våra intäktsströmmar. Mer information om respektive speltitel kommer vi att delge när mjuklanseringar inleds.

Utöver de nämnda spelen jobbar vi även med utveckling av match-3-spelet för varumärket ”Extreme Makeover: Home Edition”. Detta spel planeras för lansering mot senare delen av 2021.

Totalt är således vår målsättning att ha sex speltitlar inom vår portfölj under 2021 som baseras på världskända varumärken vilka då är ”Hell’s Kitchen”, ”Coronation Street”, ”Kitchen Nightmares”, ”Midsomer Murders”, ”MasterChef” och ”Extreme Makeover: Home Edition”.

Detta är givetvis något som är helt unikt för vår historia och som vi har stora förväntningar skall ge mycket goda intäktsinjektioner både under 2021 men även flera år framöver.

”M&A något vi arbetar mer intensivt med!”

Under det första kvartalet har vi arbetet mer aktivt med M&A och utvärderar löpande potentiella förvärvskandidater och affärer som kan accelerera oss mot vårt långsiktiga mål att bli en ledande spelutvecklare och publicist mot ”Casual Gamers”.

Vi tror framöver att vi som bolag kan växa betydligt snabbare genom att förvärva bolag som kan tillföra nya typer av speltitlar och kunnande inom spelkategorier vi idag inte är aktiva inom men som fortsatt riktar sig mot ”Casual Gamers”. På detta sätt kan vi ta marknadsandelar genom att skapa nya speltitlar som bygger på metagaming-element men med nya spelmekaniker som idag inte är dominerande på marknaden.

En lyckad innovativ speltitel där vi vävde samman en välfungerande och etablerad spelmekanik med metagaming-element är vår speltitel Wordington. Lyckas vi träffa rätt med fler sådana innovativa spelprojekt i framtiden kan vi ytterligare accelerera vår tillväxt och ta mer marknadsandelar.

”DAU och MAU”

Nyckeltalet DAU som står för antalet dagliga aktiva spelare för den rapporterade perioden steg med ca 6,9% jämfört med samma period föregående år och landade på ca 308 000. Sekventiellt jämfört med det fjärde kvartalet 2020 ökade nyckeltalet med ca 2,7%.

Nyckeltalet MAU som står för månadsvis aktiva spelare för den rapporterade perioden steg med ca 12% jämfört med samma period föregående år och landade på ca 2 034 000. Sekventiellt jämfört med det fjärde kvartalet ökade nyckeltalet med ca 1,7%.

”ARPDAU och intäktsfördelning”

Nyckeltalet ARPDAU som står för intäkt per daglig aktiv spelare för den rapporterade perioden sjönk med ca 6,7% jämfört med samma period föregående år och landade på 0,83 SEK. Denna skillnad beror främst på en marginell försämring i intäkt per annonsvisning samt att bolagets spelportfölj växt på flertalet marknader med generellt lägre ARPDAU per spelare, t ex Mexiko och Brasilien jämfört med samma period föregående år.

Majoriteten av bolagets intäkter skapas fortsatt via annonsintäkter vilket följer bolagets affärsmodell kring att bygga spel med möjlighet att se på så kallade belöningsannonser för att få olika typer av fördelar för att skapa intäkter från så stor del som möjligt av bolagets spelarbas. Totalt för alla spel under den rapporterade perioden stod “Köp i spelen (IAP)” för ca 14% och “Annonsintäkter” för ca 86%. Detta innebär en marginell ökning av intäkter via ”Köp i spelen (IAP)” och vi tror att våra intäktsströmmar via denna typ av intäkt kommer att öka framgent dels på grund av nya spellanseringar inom match-3 samt att de tester och optimeringar av att få spelare till att bli betalande kunder har visat positiva resultat under det första kvartalet.

”Förändring av marknadsföring mot iOS-enheter innebär nya möjligheter!”

Under vecka 17 har Apple påbörjat utrullningen av sin uppdatering 14.5 till sitt operativsystem iOS. Denna uppdatering innebär att samtliga iPhones och iPads som standard kommer ha inaktiverat möjligheten att kunna spåra en enhet/användare och hur denna använder appar eller vad man är intresserad av. Denna spårningsfunktionalitet har tidigare varit extremt viktig för att låta annonsnätverk rikta sina kampanjer mot rätt användare som man vill anskaffa till sin verksamhet. Förändringen genomförs för att på ett bättre sätt säkra den personliga individens integritet och förändrar således hur man kan bedriva marknadsföring mot iOS-enheter drastiskt.

Från vår sida jobbar vi hårt för att snabbt hitta ett sätt som låter oss fortsätta skala vår spelarbas på iOS samtidigt som vi försöker få så många av våra spelare i våra spel att tillåta annonsspårning för att fortsatt hålla höga intäktsnivåer per annonsvisning från spelare på iOS-enheter. Vi tror att det finns goda möjligheter att lyckas öka vår spelarbas på iOS i detta förändrade marknadsföringsklimat och är väl förberedda för att kunna ta tillvara på de möjligheter som uppstår vid denna omställning som drabbar samtliga publicister. En stor förändring av detta slaget innebär även stora möjligheter att hitta nya vägar att växa vår affär.

”Väldigt spännande fortsättning av 2021!”

Under det första kvartalet har vi inom Qiiwi Games vuxit ytterligare på Cypern samt rekryterat en ny CFO till vårt svenska team i form av Martin Larsson som tillför rutin och erfarenhet till bolagets ledningsgrupp och operativa arbete. Detta innebär att vi vid utgången av det första kvartalet var totalt 48 stycken medarbetare på Qiiwi Games. Under det andra kvartalet är vår plan att fortsatt utöka teamet på Cypern med ett antal personer inom utveckling, design och marknadsföring.

Pandemin som fortsatt orsakar stora restriktioner framförallt på Cypern har gjort att merparten av vår personal fortsatt arbetar hemifrån. Detta har fungerat bra även om jag vet att alla på Cypern verkligen längtar efter att få komma tillbaka till en normal kontorsmiljö och alla de positiva effekterna som det ger både socialt och yrkesprofessionellt.

Vi har sedan i somras arbetat hårt med vår kraftfulla pipeline där vi har som målsättning att starta mjuklansering för tre nya speltitlar under det andra kvartalet. Detta innebär givetvis ett väldigt spännande kvartal där vi om mjuklanseringarna för dessa speltitlar utvecklar sig enligt plan kan ha kraftfulla nya intäktsströmmar under världskända varumärken i innovativa spelkoncept på marknaden. Detta kombinerat med de möjligheter vi identifierat och arbetar med inom M&A gör att jag känner mig exalterad för de kommande månaderna och resten av 2021.

Erik Dale Rundberg, VD för Qiiwi Games AB

För mer information se bifogad kvartalsrapport samt lyssna på senaste avsnittet av bolagets IR-Vlogg tillgänglig på bolagets hemsida eller YouTube-kanal.

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg, VD, Qiiwi Games AB
Telefon: +46709260697
E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Qiiwi Games AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2021 kl. 08:30 CET.

Certified Adviser:

Aktieinvest FK AB
Telefon: +46 8 506 517 03
[email protected] 

Om Qiiwi Games:

Qiiwi Games är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås, Sverige och Nicosia, Cypern. Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot "Casual Gamers" inom genrerna Trivia, Match-3 och Word/Puzzle. Bolagets slogan är "Adventures for Everyone".

Share This Post