Delårsrapport kvartal 1 2023

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2023

 • Intäkter 6 710 TSEK (9 980)

 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -3 188 TSEK (-2 621)

 • Resultat efter finansiella poster -4 884 TSEK (-3 197)
 • Resultat efter skatt -5 032 TSEK (-3 214)

 • Resultat per aktie uppgick före och efter utspädning till -0,54 SEK (-0,35)

Väsentliga händelser under den rapporterade perioden

 • Extreme Makeover: Home Edition startar mjuklansering

  Den kommersiella delen av innehållsproducenten Banijay, Banijay Brands och mobilspelsutvecklaren och publicisten Qiiwi Games meddelade den 9 januari 2023 att man startar mjuklanseringen av det nya match-3-spelet baserat på Extreme Makeover: Home Edition. I partnerskap med Banijay Brands och den amerikanska programledaren Ty Pennington har Qiiwi Games utvecklat ett nytt spel som är baserat på den globala renoveringssuccén Extreme Makeover: Home Edition. Ty Pennington agerar huvudkaraktär i spelet och står sida-vid-sida med spelaren på dess resa för att hjälpa familjer i nöd. Mjuklanseringen är planerad att inledningsvis genomföras i Filipinerna, Australien, Sverige och Cypern.

Väsentliga händelser efter den rapporterade perioden

 • Inleder nästa fas i mjuklanseringen av Extreme Makeover: Home Edition

  Qiiwi Games meddelade den 13 april 2023 att man inleder nästa fas i mjuklanseringen av bolagets nya match-3-spel Extreme Makeover: Home Edition. I samband med detta utökas antal marknader som spelet är tillgängligt på till att även innefatta Storbritannien, Nederländerna, Kanada, Danmark och Norge.


VD har ordet:

”Vår största investering närmar sig global lansering”

Under det första kvartalet har vi fortsatt avsätta merparten av våra resurser mot färdigställandet av vår storsatsning Extreme Makeover: Home Edition. Speltitelns mjuklansering utvidgades i början av april till fler länder och uppvisar fortsatt mycket lovande nyckeltal.

För det första kvartalet 2023 når vi en sekventiell intäktsminskning jämfört med det fjärde kvartalet 2022 med ca 15%. Jämfört med samma period föregående år minskade intäkterna med ca 33%. Minskningen härleds som under tidigare rapporterade kvartal till lägre investeringar i marknadsföring (UA) vilket bidrar till lägre antalet dagliga aktiva spelare i vår spelportfölj som påverkat annonsintäkterna negativt.

Trots lägre dagliga aktiva spelare lyckas vi sekventiellt jämfört med det fjärde kvartalet 2022 öka våra intäkter skapade via IAP (Köp-i-spelen), med ca 6%. Ökningen av intäkter skapade via IAP är en effekt av bolagets arbete mot att nå ett högre livstidsvärden per spelare, något som skapas genom att få mer köpare i våra speltitlar. Detta bedöms även vara en viktig pusselbit mot att framgent nå bättre avkastning på marknadsföring.

Den lägre investeringen av marknadsföring under den rapporterade perioden beror på att vi mer eller mindre endast marknadsför speltitlar i vår Live Operations-portfölj, där målsättningen är bästa möjliga avkastning. Vi har inte lanserat något nytt spel globalt med en större marknadsföringsbudget sedan oktober 2021, då Midsomer Murders inledde sin globala lansering.

Då vi ser positiva signaler och nyckeltal från Extreme Makeovers mjuklansering talar mycket för att vi förhoppningsvis snart har en ny speltitel som kan ta oss tillbaka till tillväxt. Under den rapporterade perioden investerades endast ca 1,6 MSEK i marknadsföring, en minskning med ca 65% jämfört med samma period föregående år.
 

”Ty Pennington förgyller Extreme Makeover”

Sedan vi inledde projektet Extreme Makeover: Home Edition har det nu gått mer än två års tid och speltiteln innebär Qiiwi Games största spelinvestering hittills. Det är en storsatsning som samtidigt väver in Ty Pennington, en älskvärd programledare, som vi hittills märkt en tydlig positiv effekt ifrån. Vår tro är dock att den stora effekten från samarbetet med Ty först kommer ge full effekt när spelet aktiveras i USA, där showen varit som populärast.

Ty kommer även från och med starten av den globala lanseringen marknadsföra spelet på sina sociala medie-kanaler.

Extreme Makeover uppvisar en stark retention, sessionstider och engagemang i sin mjuklansering hittills. Under april och maj kommer vi färdigställa speltiteln med en del funktioner som vi tror kan förbättra speltitelns nyckeltal ytterligare. Detta innebär att vi strävar mot att inleda en global lansering av speltiteln i juni.

”Live Operations – Ny strategi kring Branded Games”

Inom Live Operations har primärt resurser tillägnats speltitlarna Wordington, Midsomer Murders och Hell’s Kitchen som hållit liknande intäktsnivåer som under det fjärde kvartalet 2022.

Både Wordington och Midsomer Murders uppvisar en positiv trend avseende IAP (Köp-i-spelen) efter att ett flertal uppdateringar genomförts för att förbättra köpviljan hos spelarna. Wordington nådde en ökning av intäkter via IAP om ca 32% jämfört med samma period föregående år, en imponerande ökning med tanke på att dagliga aktiva spelare i speltiteln minskat med ca 44%.

I de spel som bygger på välkända varumärken har vi under de senaste månaderna implementerat en ny marknadsföringsstrategi som hittills visat sig ge bra effekt. Denna nya strategi innefattar kortare ”pushar” av marknadsföring på utvalda territorier där varumärkena i fråga är mycket populära vilket gör att vi kan hålla låga kostnader per installation. Detta leder till att vi kan skapa en ny aktivitet kring spelarbasen i dessa speltitlar och återupprepa processen när annonsnätverken ”kylts ner” för att återigen nå låga kostnader per installation, vilket är ett krav för att dessa speltitlars marknadsföring skall ge god avkastning. Denna strategi kommer implementeras återkommande framgent för speltitlarna Midsomer Murders, Hell’s Kitchen, Coronation Street och MasterChef.

”New Games – Words Makeover i tidig mjuklansering”

Inom New Games har vi fortsatt vår inslagna väg kring utveckling av nya speltitlar enligt vår MVP-process.

Under den rapporterade perioden har vi startat en mjuklansering av ett nytt ordspel vid namn Words Makeover som är baserat på Extreme Makeovers meta-element fast utan någon berättelse och med korsordsmekanik i stället för match-3. Här kommer vi även kunna addera merparten av de sidofunktioner som utvecklats för Extreme Makeover vilket gör att speltiteln kan nå ett kraftfullt stadie snabbt till låga utvecklingskostnader.

Vi har även fortsatt med vårt arbete kring vår PvP/Multiplayer-plattform i form av WordMe som fortsatt befinner sig i tidig mjuklansering. Här finns ett antal ytterligare spelidéer och mekaniker som vi vill testa där plattformen som byggts upp kommer att återanvändas. Ett fortsatt fokus kring detta kommer att ske under det andra kvartalet.

”AI erbjuder nya möjligheter för oss”

Under det första kvartalet har vi arbetat med utvärdering av användandet av AI-tjänster i vår spelutveckling, både grafiskt och programmatiskt. Här finns indikationer på att vi kan komma att få fördelar kring utvecklingstid i framtida projekt men framför allt möjligheten att lansera betydligt mer innehåll i våra spel, vilket kan ge positiva effekter på spelarengagemang och således intäkter i Live Operations-portföljen.

Utvärderingen och implementering av nya arbetsprocesser kring AI kommer fortsatt vara ett högt prioriterat område för oss kommande kvartal.

”Spännande andra kvartal”

Vi har förhoppningsvis ett mycket spännande kvartal framför oss med en stundande global lansering av Extreme Makeover: Home Edition.

Genom implementeringen av AI-processer i vårt content/innehållsarbete är det även sannolikt att nå ökade intäkter i våra speltitlar inom Live Operations då vi mer frekvent kan uppdatera dessa speltitlar.

Vi ser fram emot ett händelserikt andra kvartal 2023!

Erik Dale Rundberg, VD för Qiiwi Games AB

För mer information se bifogad kvartalsrapport samt lyssna på senaste avsnittet av bolagets IR-Vlogg tillgänglig på bolagets hemsida eller YouTube-kanal.

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg, VD, Qiiwi Games AB
Telefon: +46709260697
E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Qiiwi Games AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2023 kl. 08:30 CET.

Certified Adviser:

Aktieinvest FK AB
Telefon: +46 8 506 517 03
[email protected]

Om Qiiwi Games:

Qiiwi Games är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås (Sverige), London (Storbritannien) och Nicosia (Cypern). Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot “Casual Gamers. Bolagets slogan är “Adventures for Everyone”.

Share This Post