Delårsrapport kvartal 2 2018

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2018:

  • Omsättning 5 900 TSEK (1 721 TSEK)
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -1 748 TSEK (-591 TSEK)
  • Resultat efter finansiella poster (Net result) -1 832 TSEK (-607 TSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,25 SEK (-0,11 SEK)

Halvår (6 månader) Jan – juni 2018:

  • Omsättning 11 543 TSEK (3 971 TSEK)
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -3 142 TSEK (-119 TSEK)
  • Resultat efter finansiella poster (Net result) -3 312 TSEK (-138 TSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,45 SEK (-0,03 SEK)

Väsentliga händelser under andra kvartalet:

Förvärvar spelstudion Milliplay:
Den 26 juni 2018 meddelade bolaget att man förvärvat den cypriotiska spelstudion Milliplay som fokuserar på match-3 pusselspel. Affären ska verkställas genom ett apportförvärv vilket innebär att bolaget under perioden beslutat om att genomföra en nyemission om totalt 480 852 nyemitterade aktier enligt bemyndigande från årsstämman i Qiiwi.

Backpacker®:
Passerat 1,5 miljoner registrerade spelare:
Den 14 maj 2018 meddelade bolaget att speltiteln Backpacker passerat 1,5 miljoner registrerade spelare. Bolaget ser en fortsatt stark intäktspotential avhängt till aktiviteten i spelarbasen. De registrerade spelarna är primärt fördelade över länderna: USA, Tyskland, Sverige, Norge och Danmark. 

Facebook-versionen av Backpacker® featured på Facebook Games:
Den 24 maj 2018 meddelade bolaget att Facebook-versionen av Backpacker® blivit Featured på Facebooks sektion “Facebook Games”. Detta innebär att spelet visas på utvalda platser i Facebooks spelbutik globalt.

Väsentliga händelser efter det andra kvartalet:

Backpacker®:
Global lansering av nya funktionen Backpacker Arena:
Den 19 juli 2018 meddelade bolaget att den nya sociala funktionen ”Backpacker Arena” i speltiteln Backpacker lanserats globalt. Funktionen inför ett nytt sätt för spelare att tävla mot varandra och ökar speltitelns möjlighet att öka intäkt per spelare. 

Utdrag från andra kvartalets VD ord:

Vi har redan passerat föregående års omsättning

Det andra kvartalet och första halvåret av 2018 är nu genomfört och vi kan konstatera att vi redan efter sex månader passerat 2017 års helårsomsättning med ca 16%. Omsättningen under andra kvartalet landade på totalt 5 900 TSEK vilket är en ökning mot föregående års period med 242%. Omsättningstillväxten är framförallt relaterat till en ökning av intäkterna från speltiteln Backpacker® där vi fortsatt ser en stor potential på kritiska marknader som USA och Tyskland. Ett fortsatt optimeringsarbete är ständigt pågående och med nya funktioner som den nyligen globalt lanserade ”Backpacker Arena” där vi inför fler sociala inslag i speltiteln i paritet med optimeringar kring annonsintäkter hoppas vi kunna nå nya höjder i form av spelarengagemang och intäkt per spelare.

Bolaget har tidigare annonserat ett lönsamhetsmål för 2018 på helårsbasis. Bolaget har i samband med det nyligen genomförda förvärvet av Milliplay och etablering av en mer aggressiv förvärvsstrategi omvärderat detta mål och istället valt att fokusera på ökad tillväxt och att investera i nya speltitlar för att bygga Qiiwi kraftfullare på längre sikt.

Periodens ARPDAU/DAU/MAU/STICKINESS (Inom parentes redovisas föregående kvartals värde.)

ARPDAU:
ARPDAU för andra kvartalet 2018 var 1,02 SEK (0,88 SEK) vilket är en förbättring jämfört mot det första kvartalet 2018. (ARPDAU är ett nyckeltal som symboliserar den genomsnittliga totala intäkten per daglig aktiv spelare. Detta värde redovisas innan avdrag för plattformskostnader och exkluderat moms.)

DAU:
Det genomsnittliga antalet DAU för andra kvartalet 2018 var 61 363 st (62 901 st) vilket är en försämring jämfört mot det första kvartalet 2018. Trots en marginell försämring i DAU ser vi ändå en ökning i omsättning vilket betyder att vi lyckats få ut mer värde per aktiv spelare och lyckats bibehålla de spelare som vi tjänar pengar på. (DAU är ett nyckeltal som symboliserar antalet dagliga unika spelare.)

MAU:
Det genomsnittliga antalet MAU för andra kvartalet 2018 var 307 276 st (272 500 st) vilket är en förbättring jämfört mot det första kvartalet 2018. (MAU är ett nyckeltal som symboliserar antalet unika aktiva spelare under den senaste 30-dagarsperioden.)

Stickiness:

Stickiness för andra kvartalet 2018 var 19,97% (23,08%) vilket är en försämring jämfört med första kvartalet 2018. (DAU/MAU kvoten – ofta kallad Stickiness – indikerar att spelarna under andra kvartalet 2018 uppvisar en försämrad aktivitet och lojalitet jämfört med första kvartalet 2018. Det försämrade värdet kan förklaras till att man bland annat under det andra kvartalet 2018 hade en Feature av speltiteln Backpacker® på Facebook där mycket trafik strömmat in för att testa spelet men som inte enbart är trafik riktad mot målgruppen för spelet.)

Milliplay – Ett första steg i Qiiwi´s förvärvsstrategi

Den stora höjdpunkten under perioden har varit förvärvet av den cypriotiska spelstudion Milliplay vilket innebär att vi blivit en internationell aktör på mobilsspelsmarknaden. Förvärvet innebär att vi fått ett oerhört duktigt team som hittills fokuserar uteslutande på match-3 spel och att skapa innovativa spelupplevelser inom genren. Inom Milliplay-teamet finns kompetenser inom bl.a. front-end och back-end utveckling, grafisk design, 3D-design, dataanalys/business intelligence, user acquisition, QA/testning och projektledning vilket innebär att Qiiwi stärks som helhet inom samtliga områden.  Som spelstudio är Milliplay en kostnadseffektiv produktionsmaskin som i likhet med Qiiwi kan vara lyhörd mot marknadstrender och snabbt utveckla prototyper av nya spel som marknaden efterfrågar och som uppvisar intäkts- och lönsamhetspotential. Att ha en lokal närvaro på Cypern öppnar också upp för att kunna genomföra nya satsningar till låg risk med tanke på kostnadseffektiviteten. Vi arbetar på flera spännande satsningar som vi hoppas kunna återkomma till inom kort.

Vår ambition är att framöver söka fler förvärv av spelstudios främst i Europa, men möjligtvis även i andra delar av världen om förutsättningarna känns rätt. Detta är en modell som tillämpas av många av de allra största mobilspelbolagen på marknaden, där man har ett stort antal utvecklingsteam som jobbar i mindre grupper utspridda över olika länder.

Word Memories – Mjuklansering pågår

Under första kvartalet startade vi mjuklanseringen av vårt nya ordspel Word Memories. Förtillfället arbetar vi vidare med speltiteln under mjuklanseringsfasen vilket innebär analysarbete och optimeringar baserat på de nyckeltal spelet uppvisar. Detta för att framöver kunna starta en global lansering när speltiteln lever upp till de nyckeltal som bolaget förväntar sig.

Fokus på ökad tillväxt

Årets första sex månader har inneburit ett fortsatt stort optimeringsfokus för speltiteln Backpacker®, inledande av mjuklanseringen av vårt nya ordspel Word Memories där vi ser stor potential samt att vi genomfört vårt första bolagsförvärv i form av Milliplay. Förvärv kommer bli en viktig del i Qiiwi´s framtida strategi för att stärka bolaget på långsikt och hitta fler kraftfulla speltitlar/genrer att växa omsättning och tillväxt på. Vår vision är att sköta utveckling och publicering av våra speltitlar helt på egen hand och således kontrollera hela vår affär från prototyp till förvaltning vilket leder till ökad vinstmarginal på sista raden. Det är med stor glädje och energi som vi inleder andra halvan av 2018.

/Erik Dale Rundberg, VD WeAreQiiwi Interactive AB

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg
VD, WeAreQiiwi Interactive AB
Telefon: 0709-260 697
E-post: [email protected]

Om WeAreQiiwi Interactive AB

Qiiwi är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har sitt säte i Alingsås. En gemensam nämnare för Qiiwis spel är att de är kunskapsspel och baseras på någon form av problemlösning. Bolagets slogan är ”Saving the World from Stupidity”. Qiiwi är noterat på Spotlight Stock Market med tickern QIIWI. För mer information besök www.qiiwi.com .

Share This Post