Delårsrapport kvartal 2 2019

Koncernredovisning andra kvartalet 1 april – 30 juni 2019:

  • Omsättning 4 151 TSEK
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -410 TSEK
  • Resultat efter finansiella poster (Net result) -751 TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK

Koncernredovisning halvår (6 månader) Jan – Juni 2019:

  • Omsättning 6 255 TSEK
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -1 627 TSEK
  • Resultat efter finansiella poster (Net result) -2 339 TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,28 SEK

* På grund av koncernbildning under det tredje kvartalet 2018 saknas jämförelsetal för
de rapporterade perioderna på koncernnivå.

Väsentliga händelser under andra kvartalet:

– Förbättrat EBITDA-resultat:
Bolaget nådde under det andra kvartalet ett EBITDA-resultat på -410 TSEK, vilket är en sekventiell förbättring av resultatet med 1 143 TSEK jämfört med det första kvartalet.

– Positivt EBITDA-resultat juni månad
Den goda utvecklingen av Wordington som under det andra kvartalet genererat stigande intäkter varje enskild månad ledde till att bolaget under juni månad genererat ett positivt EBITDA-resultat.

– Speltiteln Wordington “Featured” av Apple i 146 länder
Qiiwi meddelade den 31 maj att speltitel Wordington erhållit en “Feature” i App Store av Apple vilket innebär att speltiteln fått extra exponering och marknadsföring. Wordington var “Featured” i kategorin “New Games We Love” i totalt 146 länder där stora marknader som USA, Storbritannien, Kanada, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Ryssland och Australien var några av länderna.

– Speltiteln Wordington erhåller ytterligare ”Feature” av Apple
Qiiwi meddelade den 7 juni att speltiteln Wordington erhållit ytterligare “Feature” i App Store av Apple vilket innebar att speltiteln fått extra exponering och marknadsföring. Wordington blev vid detta tillfälle “Featured” i kategorin “What We’re Playing” i 29 länder samt fortsatt “Featured” i “New Games We Love” i totalt 100 länder.

Väsentliga händelser efter det andra kvartalet:

– Positivt EBITDA-resultat och kassaflöde juli månad
Den fortsatt goda utvecklingen av Wordington som genererat stigande intäkter även under juli har lett till att bolaget under månaden genererat ett positivt EBITDA-resultat och kassaflöde.

 – Wordington och Backpacker erhållit feature i iOS App Store
Qiiwi meddelade den 2 augusti att speltitlarna Wordington och Backpacker erhållit två olika typer av features på iOS App Store. Wordington fick en feature i iOS App Stores Today-sektion lördagen den 3:e augusti i USA. Backpacker fick en feature på iOS App Store i Australien och Nya Zeeland i Games-sektionen i kategorin “What we’re playing”.

Delårsrapportens VD-ord:

“Wordington ”A Rising Star!” och juli positivt kassaflöde”

Under det andra kvartalet 2019 har bolagets huvudfokus varit speltiteln Wordington, det kommande match-3-spelet under världskända varumärket ”Hell’s Kitchen” samt fler potentiella samarbeten inom vårt affärsområde ”Branded Games”.

Omsättningen för det andra kvartalet landade på ca 4,1 MSEK vilket innebär en sekventiell ökning jämfört med det första kvartalet med ca 95%. Stort bidrag till denna ökning beror på den positiva utvecklingen avseende intäkter från speltitlar utanför samarbetsavtal som sekventiellt jämfört med det första kvartalet steg ca 235%. Under det andra kvartalet var utfallet av EBITDA-resultatet -410 TSEK, vilket är en sekventiell förbättring av resultatet med 1 143 TSEK jämfört med det första kvartalet.

Wordington som startade sin mjuklansering i december 2018 har under det andra kvartalet stått för en mycket stark omsättningsutveckling och bidragit med totalt ca 2,5 MSEK i intäkter att jämföra med ca 250 TSEK under det första kvartalet 2019. En intäktsökning med ca 900%. Intäktsökningen påbörjades sedan vi i slutet av mars öppnade upp speltiteln för samtliga marknader för fortsatt optimering och utvärdering av fler länder. 

“Juni/Juli positivt EBITDA och juli positivt kassaflöde”

Wordington har under det andra kvartalet genererat stigande intäkter varje enskild månad och totalt presterat ett spelöverskott på ca 940 TSEK. Denna utveckling ledde till att bolaget under juni månad genererade ett positivt EBITDA-resultat. 

Tittar vi enskilt på juli månad och starten på det tredje kvartalet så presterade Wordington ett spelöverskott om ca 935K SEK. Den goda utvecklingen av speltiteln har resulterat i att vi under juli månad nått ett positivt EBITDA-resultat och ett positivt kassaflöde. Detta innebär en mycket god start på det tredje kvartalet.

(Spelöverskott innebär den summan som kvarstår av intäkter efter avdrag av plattformskostnader, marknadsföringskostnader och moms.)

Omsättningsminskningen jämfört med föregående års kvartal härleds framförallt till en minskning i investeringar i marknadsföringskampanjer vilket är en viktig faktor för att bygga omsättning i vår verksamhet. Under det andra kvartalet föregående år investerades ca 4,3 MSEK i marknadsföring jämfört med 1,3 MSEK under den rapporterade perioden, en skillnad på ca 230%. 

Avkastning på spenderad marknadsföring har fortsatt varit god för speltiteln Wordington och totalt är marknadsföringskampanjer som genomförts under det andra kvartalet 110% ROI-positiva till dagens datum.

“Stort intresse för Wordington, utvärderar nästa steg”

Den senaste perioden har vi blivit kontaktade av ett flertal stora publicister beträffande deras intresse att agera publicist för speltiteln Wordington. I de diskussioner vi haft med olika intressenter har detta mynnat ut till att vi i dagsläget fortsatt för en aktiv dialog med en av dessa publicister som storleksmässigt räknas till en av världens största mobilspelspublicister och mobilspelsutvecklare. 

Ett samarbete med denna typen av partner skulle på många sätt kunna ta Qiiwi och Wordington till intäkter på helt andra nivåer än var vi befinner oss idag samtidigt som risken minskar och kravet på likviditet för marknadsföring försvinner.

Vi utvärderar de olika alternativen och möjligheterna vi har i detta skede för Wordington för att hitta den bästa vägen för Qiiwi och dess aktieägare. Skulle vi besluta om att påbörja ett samarbete och att utvärdera en publicist i praktiken kommer vi meddela detta i ett separat pressmeddelande med mer information.

“Hell’s Kitchen Match-3”

Under det andra kvartalet har vårt cypriotiska team fortsatt att arbeta vidare med utvecklingen av vårt kommande match-3-spel under det världskända varumärket ”Hell’s Kitchen” som görs tillsammans med ITV. I utvecklingen av spelet tar vi användning av den mycket väl fungerande metagaming-motorn som används i Wordington och vi har samtidigt lagt ett fokus kring att vidareutveckla och optimera vår match-3-motor (K3) för att erbjuda fler roliga, utmanande och underhållande match-3-banor i världsklass.

Målsättningen är fortsatt att inleda den initiala mjuklanseringen av speltiteln på en utvald marknad under första delen av andra halvåret 2019 och att sedan närma oss en större global lansering mot slutet av året.

Det är också intressant och spännande att se att ett liknande samarbete som ITV etablerat med en annan spelutvecklare kan skalas och generera betydande intäkter/topplisteplaceringar. Spelet ”Love Island: The Game”är ett mobilspel, dock i en annan genre än match-3, men som marknadsförs utav ITV i samband med showen ”Love Island”.

“Stigande annonsintäkter”

Under det andra kvartalet har vi haft en positiv utveckling avseende annonsintäkter i våra speltitlar. Primärt beror denna ökning från den väl fungerande spelmekaniken som finns i Wordington där spelare kan välja att se belöningsannonser s.k. ”Rewarded Ads”för att erhålla något extra i spelet vilket känns naturligt för spelarna i spelflödet. 

Detta innebär att vi numera genererar intäkter till betydligt större grad av hela vår spelarbas och inte enbart av de spelare som genomför Köp-i-spelen (IAP). Vi arbetar samtidigt tätt tillsammans med ledande media-plattformar för att hela tiden optimera och hålla intäkterna per visad annons så högt som möjligt. 

Under det andra kvartalet var den genomsnittliga intäktsfördelningen mellan ”Köp i spelen (IAP)” ca 35% och ”Annonsintäkter” ca 65% i våra speltitlar.

“Fler projekt inom Branded Games”

Vi tror hårt på vårt affärsområde ”Branded Games” där vi just nu inhyser speltiteln Hell’s Kitchen. Målsättningen är att vi som bolag skall ha ett flertal projekt inom detta affärsområde för att på löpande band med ett antal månaders mellanrum kunna lansera fler speltitlar under kända varumärken. 

Vi arbetar därför fortsatt hårt för att stärka vår position inom detta segment och hoppas inom kort kunna berätta mer kring fler spännande projekt.

“Backpacker®”

Under det andra kvartalet har vi fortsatt att arbeta med optimering och förbättringar kring spelupplevelsen i Backpacker® och väldigt kul att speltiteln belönats med två återkommande veckors features på iOS App Store varav under V33 i totalt 26 länder där Storbritannien, Sverige, Norge, Danmark, Italien och Spanien är några av länderna. Denna extra exponering är värdefull och ger oss ett tillskott av organiska spelare samt förbättrade förutsättningar att fortsätta vårt tillväxtarbete för speltiteln.

Vi arbetar förtillfället med att hitta en förenklad spelprocess och spelförståelse för att primärt öka speltitelns kvarhållningsvärden på fler marknader samtidigt som vi infört flera funktioner för utökad intäktsgenerering via belöningsannonser som fallit väl ut. Lyckas vi väl med dessa förändringar kommer vi kunna skala intäkterna i Backpacker® till högre nivåer.

Fr.o.m. den 1 september 2019 erhåller Qiiwi 100% av samtliga intäkter som speltiteln generar då tidsperioden löper ut för intäkterna som generats från spelare med registreringsdatum t.o.m. 31 augusti 2018 som delats mellan MAG och Qiiwi enligt tidigare gällande villkor.

Under det andra kvartalet har vårt team även påbörjat prototyparbete avseende speltitlarna som går under projektnamn ”Backpacker® Words”, ”Backpacker® Match-3” och ”Backpacker® Metagame”. Med tanke på återanvändningen av den Backpacker®-plattform vi har samt en strömlinjeformad och likasinnad spelmekanik i dessa tre speltitlar ser vi goda möjligheter att kunna realisera dessa speltitlar med relativt små utvecklingsinsatser framöver. 

“Andra halvan av 2019 blir spännande”

Med det senaste kvartalets framsteg för speltiteln Wordington som också uppvaktats av en av världens största mobilspelspublicister, en kommande mjuklanseringsstart för Hell’s Kitchen och goda möjligheter att kunna öka aktivitet och intäkter från speltiteln Backpacker® ser resterande del av 2019 ut att bli minst sagt spännande för oss. Till detta skall också påminnas att vi för fortsatta samtal kring fler spelprojekt inom vårt affärsområde ”Branded Games”.

Under det andra kvartalet har vi minskat vår personalstyrka med ytterligare en person i Sverige vilket innebär minskade personalkostnader i moderbolaget med effekt under det tredje kvartalet. På Cypern har vi under det andra kvartalet utökat med ytterligare en person och vår bedömning är att vi inte kräver någon ytterligare utökning av personal för att hantera våra pågående projekt.

Jag är oerhört stolt över hur våra team presterar, hur vår personal ser möjligheter istället för hinder i de utmaningar de ställs inför. Tidigare har jag nämnt att vi skapar mycket goda synergier mellan vårt svenska och cypriotiska team sedan vi genomförde förvärvet av Milliplay för nästan exakt ett år sedan. Det är dessa synergier som är en stor del av nyckeln till de goda utsikterna vi nu har framför oss. Vi ser nu framemot resterande del av 2019 som jag mycket väl tror kommer bli något alldeles extra för Qiiwi.

Erik Dale Rundberg, VD WeAreQiiwi Interactive AB

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg
VD, WeAreQiiwi Interactive AB
Telefon: 0709-260 697
E-post: [email protected]

Om WeAreQiiwi Interactive AB

Qiiwi är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås, Sverige och Nicosia, Cypern. Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot ”Casual Gamers” inom genrerna Trivia, Match-3, Word/Puzzle och Arcade. Bolagets slogan är ”Adventures for Everyone”


Share This Post