Delårsrapport kvartal 2 2020

Koncernredovisning andra kvartalet 1 april – 30 juni 2020:

 • Omsättning 31 360 TSEK (4 151)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 3 940 TSEK (-410)
 • Resultat efter finansiella poster (Net result) 3 061 TSEK (-751)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,37 SEK (-0,09)

Koncernredovisning halvår (6 månader) Jan – Juni 2020:

 • Omsättning 55 328 TSEK (6 255)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 9 063 TSEK (-1 627)
 • Resultat efter finansiella poster (Net result) 7 356 TSEK (-2 339)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,89 SEK (-0,28)

Väsentliga händelser under det andra kvartalet:

– EBITDA-resultat förbättrat med 4,3 MSEK
Det förbättrade EBITDA-resultatet på 3,9 MSEK jämfört med -410 TSEK under samma period föregående år innebär en förbättring av EBITDA-resultatet med 4,3 MSEK. Detta är drivet av en fortsatt god utvecklingen för spelet Wordington samt en god start på den globala lanseringen av spelet Hell’s Kitchen som startades under den rapporterade perioden.

– Omsättningsökning med 655%
Den fortsatt goda utvecklingen för spelet Wordington samt en god start på den globala lanseringen av spelet Hell’s Kitchen har resulterat i en stark omsättningstillväxt med 655% under den rapporterade perioden jämfört med samma period föregående år. Omsättningen ökar samtidigt 31% sekventiellt jämfört med det första kvartalet 2020.

– Positivt EBITDA, Net Result och kassaflöde
Under den rapporterade perioden uppvisar bolaget positivt EBITDA-resultat på ca 3,9 MSEK, positivt Net Result på ca 3 MSEK samt positivt kassaflöde med ca 7,4 MSEK. Under den rapporterade perioden når bolaget en EBITDA-marginal på 12,4%.

– Genomfört namnändring till Qiiwi Games AB (publ)
Den 3 juni 2020 meddelade bolaget att enligt beslut på bolagsstämman den 6 maj 2020 gällande ändring av bolagets namn från WeAreQiiwi Interactive AB till Qiiwi Games AB (publ), har Bolagsverket den 2 juni 2020 registrerat Qiiwi Games (publ) som ny firma för bolaget. Syftet med ändring av bolagsnamnet till Qiiwi Games är för att på ett tydligare sätt förmedla bolagets verksamhet och förenkla varumärkesbyggande och kännedomen kring bolaget. 

Väsentliga händelser efter det andra kvartalet:

– Midsomer Murders & Kitchen Nightmares – Två nya globala succévarumärken för Qiiwis “Branded Games” affärsområde
Den 1 juli 2020 meddelade bolaget att man ingått strategiska samarbetsavtal avseende att utveckla och agera publicist för ett ordspel för det legendariska detektivdramat Midsomer Murders (Morden i Midsomer) och ett match-3-spel för succé-realityserien Kitchen Nightmares. Samarbetet markerar det tredje och fjärde spelet som Qiiwi utvecklar och publicerar inom sitt affärsområde ”Branded Games” och de två första tillsammans med ALL3MI.

– Utvecklar och publicerar match-3-spel under det globala varumärket MasterChef
Den 30 juli 2020 meddelade bolaget att man ingått ett strategiskt samarbetsavtal avseende att utveckla och agera publicist för ett match-3-spel för världens mest framgångsrika TV-matunderhållningsprogram, MasterChef. MasterChef har setts av över 300 miljoner människor världen över, sänds i över 200 länder och har fått lokala landsversioner producerade i 63 länder och fler är på gång. Samarbetet markerar det femte spelet som Qiiwi utvecklar och publicerar inom sitt affärsområde ”Branded Games” och det första tillsammans med ESG.

VD har ordet:

Omsättningsrekord samt säkrat en mycket kraftfull pipeline!

Under det andra kvartalet når vi ett nytt omsättningsrekord på ca 31,4 MSEK vilket är en omsättningsökning med ca 655% jämfört med samma period föregående år. Vi når samtidigt ett EBITDA-resultat på ca 3,9 MSEK jämfört med -410 TSEK under samma period föregående år. Värt att betona är att omsättningen under den rapporterade perioden överstiger bolagets helårsomsättning 2019 med ca 6,6 MSEK.

Ovan resultat är drivna av en fortsatt god utveckling för spelet Wordington samt en god start på den globala lanseringen av spelet Hell’s Kitchen som startades under den rapporterade perioden.

Den tidigare effekten av ett starkt ökat spelarengagemang och aktivitet som vi nämnde i delårsrapport 1 kopplat till restriktioner i länder på grund av covid-19 återgick till en mer normaliserad nivå i mitten av maj i takt med att restriktioner minskat i flertalet länder i världen.

Sekventiell kvartalstillväxt på 31%, drivet primärt av Wordington

Den sekventiella tillväxten under den rapporterade perioden jämfört med det första kvartalet 2020 landade på 31%. Wordington bidrog under kvartalet med ca 19,3 MSEK av de totala intäkterna från spelverksamheten vilket är en ökning med ca 43% jämfört med det första kvartalet 2020. Wordington presterade samtidigt ett totalt spelöverskott på ca 5,7 MSEK vilket är en ökning med ca 9,6% jämfört med det första kvartalet 2020. 

Att spelöverskottet inte ökar mer sekventiellt är kopplat till att vi under den rapporterade perioden haft en mer normaliserad avkastning på användarförvärvskampanjer jämfört mot att vi under första kvartalet låg en bra bit över vår målsättning. Vi ser dock fortsatt en god möjlighet att skala Wordingtons intäkter och spelöverskott framöver.

Under det andra kvartalet har Wordington fullt översatts och lokaliserats till nederländska, danska och norska vilket öppnar upp för mer marknadssatsningar i dessa länder. Vårt team arbetar även vidare med utvärderingar för att kunna genomföra en satsning på asiatiska marknader för Wordington som vi tror har god potential, dock behöver spelet anpassas för att passa en pusselmekanik som är väl inarbetad i dessa marknader.

Vår målsättning för det tredje kvartalet är att fortsätta växa Wordingtons omsättning på befintliga och nya marknader.

Hell’s Kitchen, global lansering startad!

Hell’s Kitchen startade sin globala lansering den 30 april 2020 vilket innebär att vi under kvartal två inlett en mer aggressiv uppskalning av spelets spelarbas. Detta arbete har primärt genomförts i USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Ryssland.

Hell’s Kitchen bidrog under kvartalet med ca 11,8 MSEK av de totala intäkterna från spelverksamheten vilket är en ökning med ca 37,2% jämfört med det första kvartalet 2020.

Efter att spelet nu varit i global lansering under ett antal månader har vi samlat ytterligare data för att framöver kunna skala spelets spelarbas tillsammans med ITV på ett bra sätt. Vi är övertygade om att spelet har betydligt mer att ge och att detta enbart är starten på resan för Hell’s Kitchen. Vår målsättning är fortsatt att tillsammans med aktiviteter i Hell’s Kitchens och ITV:s breda nätverk lyckas växa spelet huvudsakligen i USA och Storbritannien. Spelet har även de senaste månaderna förberetts för att lanseras på fler asiatiska marknader och är nu fullt lokaliserat till japanska och kinesiska.

(Spelöverskott innebär den summan som kvarstår av intäkter efter avdrag av plattformskostnader, marknadsföringskostnader och moms.)

DAU +27,8% och MAU +58,9%!

Under det andra kvartalet ser vi en fortsatt god utveckling i antalet genomsnittligt dagliga aktiva spelare (DAU) som steg till 368 722 st. Detta är en ökning med ca 27,8% jämfört med det första kvartalet 2020. Jämför vi mot samma period föregående år steg DAU med 608%. 

Även genomsnittliga månatliga aktiva spelare (MAU) fortsätter att stiga och steg till 2 884 643 st. Detta är en ökning med ca 58,9% jämfört med det första kvartalet 2020. Jämför vi mot samma period föregående år steg MAU med 933%.

Vi ser fortsatt en god potential att nyckeltalen DAU och MAU kommer utvecklas positivt framgent med tanke på stundande nya spellanseringarna i form av Coronation Street samt våra två egna Qiiwi IP:n. Alla dessa tre spel är planerade att starta sina mjuklanseringar under det tredje kvartalet 2020.

Under det andra kvartalet landade den genomsnittliga intäkten per daglig aktiv spelare (ARPDAU) på 0,92 SEK vilket är en förbättring jämfört mot det första kvartalet 2020. Tittar vi på jämförelse mot samma period föregående år steg ARPDAU med ca 33%. Nyckeltalets förbättring är framförallt härlett till fler spelare i Hell’s Kitchens spelarbas som har den starkaste ARPDAU i bolagets spelportfölj samt en stigande ARPDAU i Wordingtons spelarbas. Hela portföljens spelarbas påverkades också positivt av annonsintäktsoptimering och implementering av ny teknik kring detta.

Under den rapporterade perioden har vi sett en fortsatt stark monetisering via annonsintäkter vilket följer vår affärsmodell kring att bygga våra spel med möjlighet att se på så kallade belöningsannonser för att få olika typer av fördelar. Totalt för alla spel under den rapporterade perioden stod ”Köp i spelen (IAP)” för ca 18,8% och ”Annonsintäkter” för ca 81,2%. Vi förväntar oss fortsatt att framgent se en utjämning mot mer ”Köp i spelen (IAP)” med tanke på att spelarbasen i Hell’s Kitchen växer mer och mer då match-3-spel generellt är mer IAP-drivna.

Extremt stark pipeline inom affärsområdet ”Branded Games”

Under juli månad har vi lyckats skriva avtal avseende tre stycken nya spel inom vårt affärsområde ”Branded Games”. Det känns väldigt bra att få dessa avtal på plats då detta tryggar vår pipeline avsevärt och adderar tre riktigt starka varumärken och spel för planerad mjuklanseringsstart under det första halvåret av 2021. Varumärken som dessa tre avtal handlar om är:

 • Kitchen Nightmares:
  Kitchen Nightmares är en amerikansk realityserie där en kock är inbjuden av ägarna till en restaurang med målsättningen att förvandla den från att vara en katastrof till en lönsam och fungerande verksamhet. Spelet kommer vara ett match-3-spel och och skapas i samarbete med licensinnehavaren All3Media International.

   
 • Midsomer Murders
  Midsomer Murders är en brittisk kriminalserie som utspelar sig i små engelska landsbyar. Serien har en unik identitet inom kriminalgenren. Serien är baserad på Caroline Grahams bokserie ”Detective Barnaby”, som ursprungligen anpassades för TV av Anthony Horowitz. Serien har varit en stor framgång sedan det första avsnittet och har sålts till över 200 territorier. Spelet kommer vara ett ordspel och skapas i samarbete med licensinnehavaren All3Media International.
 • MasterChef
  MasterChef tävlar hemmakockar om att bli krönta som nationens mästerkock. Utmaningar sträcker sig från enkla till avancerade matlagningsuppgifter. Kockarna fortsätter att tävla genom olika utmaningar där tävlande elimineras en efter en, tills äntligen en vinnare kan krönas. MasterChef är världens geografiskt mest spridda matlagnings-tv format. Hittills har 63 länder lanserat sin egen version av programmet och det har sänts i över 200 länder. Sedan starten har över 300 miljoner tittare världen över följt de tävlande och sett dem förändra sina liv genom sin passion för matlagning och fenomenet MasterChef visar inga tecken på att sakta ner. Spelet kommer vara ett match-3-spel och skapas i samarbete med licensinnehavaren Endemol Shine Group.

Målsättning att inleda mjuklansering av tre nya spel under Q3!

Vårt team har arbetat hårt under året för att lyckas komma till ett läge där vi nu har som målsättning att kunna starta mjuklansering för tre nya spel under det tredje kvartalet 2020. 

Det ena av dessa tre är ordspelet baserat på varumärket Coronation Street som är den mest populära såpoperan i England och har visats på ITV sedan 1960. Såpan sänds normalt sett i sex avsnitt varje vecka under prime time på ITV och lockar regelbundet en publik på över sex miljoner tittare. Såpoperan firar dessutom 60-årsjubileum i december 2020 vilket skapar många möjligheter till extra exponering för spelet. 

De andra två spelen är egna Qiiwi IP:n där vi erhåller 100% av intäkterna. Vi kommer berätta mer om respektive spel när mjuklanseringen för dessa startar.

Dessa tre spel bedömer vi kommer vara en god intäktsinjektion och lyckas vi växa dessa spel likt Wordington och Hell’s Kitchen är framtidsutsikterna för en starkt ökad omsättning och lönsamhet minst sagt goda. Då vi även arbetar på de tre nya projektet inom ”Branded Games” anser jag att vår pipeline för sista delen av 2020 samt början av 2021 är mycket stark. 

Vi ser ljust på andra halvan av 2020!

Jag anser att vi nu är i en mycket bra position med skalbara spel som skapar goda intäktsströmmar samtidigt som vi har tre nya spel som startar mjuklansering under det tredje kvartalet. Utöver detta har vi säkrat tre riktigt starka varumärken för mjuklanseringsstart under första halvåret av 2021.

Den ökade andelen pågående projekt innebär givetvis också att vi framöver kommer växa vår personalstyrka för att kunna genomföra dessa, då framförallt på Cypern. Vi är när denna rapport släpps 28 stycken medarbetare på Qiiwi Games varav 7 i Sverige och 21 på Cypern.

Vi som bolag går nu in i en ny fas där vi hanterar flertalet utvecklingsprojekt samtidigt som vi har många spel antingen i mjuklansering eller i globalt lanseringsläge. Detta skapar givetvis nya utmaningar men jag är övertygad om att vi har kompetensen och engagemanget på plats hos våra medarbetare för att ta nästa kliv i vår utveckling. Vi arbetar nu hårt för att sista halvåret av 2020 skall sluta i bästa möjliga resultat.

Erik Dale Rundberg, VD Qiiwi Games AB

För mer information se bifogad kvartalsrapport.

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg, VD, Qiiwi Games AB 
Telefon: +46709260697
E-mail: [email protected]

Om Qiiwi Games AB

Qiiwi Games är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås, Sverige och Nicosia, Cypern. Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot ”Casual Gamers” inom genrerna Trivia, Match-3 och Word/Puzzle. Bolagets slogan är ”Adventures for Everyone”.

Share This Post