Delårsrapport kvartal 2 2021

Andra kvartalet 1 april– 30 juni 2021

 • Intäkter 15 311 TSEK (31 360)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -1 543 TSEK (3 940)
 • Resultat efter finansiella poster (Net result) -3 151 TSEK (3 061)
 • Resultat per aktie uppgick till neg. 0,35 SEK (0,37)

Justerat rörelseresultat exkluderat kostnader av engångskaraktär (Förvärvsrelaterade kostnader om 435 TSEK)

 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -1 108 TSEK (3 940)
 • Justerat resultat efter finansiella poster (Net result) -2 716 TSEK (3 061)

Halvår (6 månader) jan – juni 2021

 • Intäkter 40 288 TSEK (55 328)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -581 TSEK (9 063)
 • Resultat efter finansiella poster (Net result) -2 673 TSEK (7 356)
 • Resultat per aktie uppgick till neg. 0,32 SEK (0,89)

Justerat rörelseresultat exkluderat kostnader av engångskaraktär (Förvärvsrelaterade kostnader om 435 TSEK och noteringskostnader Nasdaq First Growth Market om 600 TSEK)

 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 454 TSEK (9 063)
 • Justerat resultat efter finansiella poster (Net result) -1 638 TSEK (7 356)

Väsentliga händelser under den rapporterade perioden:

CFO till Qiiwi Games AB (Publ)

Qiiwi Games meddelade den 14 april 2021 att man rekryterat Martin Larsson som ny Chief Financial Officer. Martin kommer närmast från positionen som Ekonomichef inom Alingsås Kommun, Kultur- och Utbildningsförvaltningen och tillträdde sin position den 1 juni 2021 och efterträder tidigare CFO Andreas Gustafsson som kvarstår i bolagets styrelse som ledamot. 

– Qiiwi Games och All3Media International mjuklanserar nya mobilspelet Midsomer Murders: Words, Crime & Mystery, baserat på det globala succédramat

Mobilspelsutvecklaren och publicisten Qiiwi Games och den ledande oberoende distributören All3Media International tillkännagav den 17 maj 2021 att man startat mjuklanseringen av det nya mobilspelet Midsomer Murders: Words, Crime & Mystery. Baserat på den ikoniska brittiska detektivserien kommer spelet initialt att lanseras i Kanada, Nederländerna och Sverige på Android- och iOS-enheter med en planerad utvidgad lansering senare i år.

– Qiiwi Games och All3Media International mjuklanserar nya mobilspelet Kitchen Nightmares: Match & Renovate, baserat på den globala hit serien

Mobilspelsutvecklaren och publicisten Qiiwi Games och den ledande oberoende distributören All3Media International tillkännagav den 17 juni 2021 att man startat mjuklanseringen av det nya mobilspelet Kitchen Nightmares: Match & Renovate, baserat på den ikoniska amerikanska realityseriens format. Spelet kommer inledningsvis att lanseras i Australien, Nya Zealand, Cypern och Sverige och vara tillgängligt på Android och iOS-enheter med en planerad utvidgad lansering senare i år.

– Qiiwi Games och Banijay Brands mjuklanserar nya mobilspelet MasterChef: Match & Win, baserat på den globala tv-matunderhållningssuccén

Mobilspelsutvecklaren och publicisten Qiiwi Games och Banijay Brands som är en del av den största internationella innehållsproducenten och distributören Banijay, tillkännagav den 29 juni 2021 att man startat mjuklanseringen av ett spännande nytt mobilspel vid namn MasterChef: Match & Win. Spelet är baserat på världens mest framgångsrika tv-matunderhållningsprogram, MasterChef. Spelet kommer initialt att lanseras i Australien, Nya Zeeland, Cypern och Sverige på Android- och iOS-enheter med en planerad global lanseringsexpansion senare i år.

– Halverad plattformskostnad Google

Qiiwi Games har kvalificerat sig för en avgiftsreducering till 15 procent under 2021. Det är en halvering av utgiften och omfattar omsättning upp till 500 KUSD för halvåret 2021 och därefter 1 MUSD årligen.

Väsentliga händelser efter den rapporterade perioden:

– Förvärvar majoritetsägande i nystartade spelstudion Playright Digital Entertainment LTD och startar satsning mot ”Hyper Casual”-spel

Qiiwi Games (“Qiiwi”) meddelade den 19 augusti 2021 att man ingått avtal om förvärv av 63,75% av aktierna i den brittiska spelstudion Playright Digital Entertainment LTD (“Playright”) (“Transaktionen”). Playright fokuserar på utveckling av så kallade hyper casual-spel, med en tydlig långsiktig strategi att även positionera sig inom området “hyper/hybrid-casual” vilket innebär ett djupare underliggande engagemangssystem i spelen än i nuvarande rena hyper casual-spel. Hyper casual-spel är idag den globalt dominerande spelgenren sett till antal nedladdningar inom mobilspelsbranschen och förvärvet innebär en strategisk breddning av Qiiwi’s spelportfölj.

VD har ordet:

”Tre nya globala spellanseringar med lovande nyckeltal under andra halvåret och ny strategisk satsning mot hyper-casual/hybrid-casual!”

Det första halvåret av 2021 är nu passerat och vi kan se tillbaka på ett halvår och framför allt andra kvartal som präglats av ett stort fokus på de nya speltitlarna Midsomer Murders, Kitchen Nightmares och MasterChef samtidigt som perioden bidragit med utmaningar kopplat till ett förändrat marknadsföringsklimat mot iOS-enheter på grund av Apples förändring kring IDFA (Identifiers for Advertisers). Då vår intäktsmix till majoriteten beror av intäkter skapade via annonser har denna förändring lett till en svagare ARPDAU från iOS-enheter och kortsiktigt gett oss minskade möjligheter att genomföra UA-investeringar mot iOS-plattformen.

Under den rapporterade perioden som historiskt är ett säsongsmässigt svagt kvartal för spelbranschen når vi totala intäkter om ca 15,3 MSEK vilket är en minskning med ca 51% jämfört med samma period föregående år. Viktigt att komma ihåg är att jämförelseperioden är vårt rekordkvartal från föregående år, Q2 2020, som var starkt positivt påverkat av de stora inflödena av nya spelare som covid-19-pandemin förde med sig kopplat till de initiala restriktionerna som infördes i merparten av Europa och USA. Dessa restriktioner bidrog även till att vi gavs stora möjligheter att genomföra lyckade UA-investeringar under jämförelseperioden som är det som primärt är vår byggsten för att bygga intäkter i vår verksamhet.

I jämförelse investerades ca 19,6 MSEK i marknadsföring under Q2 2020 jämfört med ca 9 MSEK under den rapporterade perioden, en skillnad med ca 54% vilket har en direkt påverkan mot våra intäkter och även nyckeltalen DAU (dagliga aktiva spelare) och MAU (månadsvis aktiva spelare) då inflödet av nya spelare minskar.

Under Q2 2020 hade vi även ett mycket starkt momentum i vår speltitel Wordington på flertalet marknader i Europa och USA samtidigt som vi startade den globala lanseringen av vår speltitel Hell’s Kitchen som tidigare innan dess haft en mycket bra global mjuklansering. Under den rapporterade perioden har vi inte startat någon ny global lansering för något nytt spel.

Under den rapporterade perioden når vi ett EBITDA-resultat på ca -1,5 MSEK jämfört med 3,9 MSEK Q2 2020. Det minskade EBITDA-resultatet beror på de nämnda effekterna av covid-19-pandemin, minskad ARPDAU kopplad till nämnd iOS/IDFA-förändringen samt mindre lönsamhet kopplat till de UA-investeringar som vi gjort i primärt speltitlarna Wordington och Hell’s Kitchen. Under kvartalet belastas EBITDA-resultatet med ett antal engångsstörande poster hänförliga till förvärvsrelaterade aktiviteter. Justerat för dessa uppgår bolagets justerade EBITDA-resultat till -1,1 MSEK. För halvåret uppnår bolaget ett justerat EBITDA-resultat om 0,5 MSEK exklusive engångskostnader kopplat till notering på Nasdaq First North samt förvärvsrelaterade aktiviteter.

Tillkommer som även påverkar resultatet under den rapporterade perioden är att vi ökat våra fasta kostnader i form av mer personal för att kunna tillgodose behovet av att ha fler spelprojekt i gång samtidigt. Vi är nu totalt 49 medarbetare på vårt cypriotiska kontor och 9 medarbetare på vårt svenska kontor, totalt 58 medarbetare inom koncernen. Vi är nu på en organisatorisk nivå där vi inte kommer öka personalstyrkan i samma takt som under tidigare kvartal utan i stället optimera arbetsflöden och spendera timmar mot de projekt som vi tror kan nå bäst lönsamhet.

”Förvärvar majoritetsägande av aktier i Playright, ett nytt affärsområde inom koncernen med stor tillväxtpotential!”

Det är mycket glädjande att vi idag kan meddela att Qiiwi Games ingått avtal om förvärv av 63,75% av aktierna i den nystartade brittiska spelstudion Playright för en total köpeskilling om $540,000.

Playright fokuserar på utveckling av så kallade hyper-casual-spel, med en tydlig långsiktig strategi att även positionera sig inom området ”hyper/hybrid-casual” vilket innebär ett djupare underliggande engagemangssystem i spelen. Genren definieras som spel som är väldigt enkla att förstå och spela, och som når ut till en väldigt bred målgrupp användare.

Med Qiiwis kunskap och historiska strategiska fokus på att implementera meta-element i våra casual-spel står vi väl positionerade för att kunna stödja Playrights strategi kring att skapa djupare underliggande engagemangssystem i sina hyper-casual-spel för att i slutändan kunna skapa riktigt konkurrenskraftiga spel och vara en tidig spelare i den växande nischen hyper/hybrid-casual.

Majoriteten av köpeskillingen i affären ($450K) skall nyttjas som budget de kommande 24 månaderna för Playright vilket gör att ledningsgrupp och styrelse bedömer att investeringen sker till låg risk med hög potential till god avkastning. Qiiwi har även goda villkor för att förvärva resterande 36,25% inom de kommande 24 månaderna.

Hyper-casual-spel är idag den globalt dominerande spelgenren sett till antal nedladdningar inom mobilspelsbranschen och förvärvet innebär en strategisk breddning av Qiiwi’s spelportfölj där vi genom förvärvet når en större potential att bli en ledande utvecklare och publicist mot ”Casual Gamers” generellt. Detta gör att vi kommer få en större mix av speltitlar i vår spelportfölj och således öka möjligheten att växa på fler fronter och mot en större målgrupp av spelare.

Speltitlar som skapas via Playright och som bedöms nå nyckeltal som motiverar en global lansering kommer att publiceras och marknadsföras under Qiiwis publicistkonto på spelbutikerna. Detta innebär även att Qiiwi kommer kunna dra nytta av korsmarknadsföring från dessa spel till befintliga rena casual-spel som Qiiwi utvecklar och publicerar för att ytterligare öka på hur länge vi kan bibehålla spelare i vårt nätverk.

Qiiwi har tidigare arbetat och lärt känna Evtim Trenkov som är en av grundarna av Playright och jag kan själv garantera att Evtims kunskap, driv och erfarenhet från tidigare uppdrag inom spelbranschen kommer stärka vår koncern på många plan och vår utveckling framgent.

För mer info kring förvärvet rekommenderar jag att läsa separat pressmeddelande samt se separat IR-Vlogg kopplat till pressmeddelandet där Evtim Trenkov även medverkar. Dessa finns att finna på http://www.qiiwi.com/ .

”Tre nya speltitlar startar global lansering under det tredje kvartalet!”

Under den rapporterade perioden inledde vi mjuklanseringar för tre nya speltitlar inom affärsområdet ”Branded Games” vilka alla är spelprojekt som vi jobbat med sedan sommaren 2020. I en mjuklansering säkerställer vi att speltitlarna når upp till de nyckeltalskrav vi har innan vi aktiverar dem på en global nivå samt att de innehåller tillräckligt mycket innehåll för att hålla spelare engagerade över lång tid.

Dessa nya spel är Midsomer Murders (Word), Kitchen Nightmares (Match-3) och MasterChef (Match-3).

Det är glädjande att kunna meddela att samtliga tre speltitlar hittills under sina mjuklanseringar presterat godkända nyckeltal. Vi arbetar nu vidare med att optimera intäkt per daglig aktiv spelare och öka försäljningen av köp-i-spelen. Vi utvärderar även implementering av abonnemangsköp/subscriptions för att skapa en mer stabil och återkommande intäkt från riktigt dedikerade och engagerade spelare.

Med tre speltitlar under världskända varumärken på gång ut i global lansering under det tredje kvartalet är vår förhoppning att med dessa skapa nya intäktsinjektioner som kan skalas upp rejält om vi lyckas med våra UA-investeringar. Vi kommer även jobba tätt med varumärkenas licensägare för att marknadsföra spelen på sociala medier och i de upparbetade kanalerna som i många fall har miljontals följare för att driva på installationer och tillväxten av spelens spelarbaser.

Utöver de ovan nämnda spelen jobbar vi även med utveckling av ett nytt match-3-spel för varumärket ”Extreme Makeover: Home Edition”. Detta spel planeras för lansering mot senare delen av 2021.

”DAU och MAU”

Nyckeltalen DAU och MAU minskar för den rapporterade perioden framför allt på grund av tidigare nämnda skillnader i genomförda UA-investeringar som var ca 54% lägre jämfört med Q2 2020. Utöver minskningen i totala UA-investeringar påverkades Q2 2020 även positivt av de tidigare nämnda restriktionerna som Covid-19-pandemin förde med sig.

Det genomsnittliga antalet DAU för den rapporterade perioden var ca 218 000 vilket är en minskning jämfört med samma period föregående år med ca 41%.

Det genomsnittliga antalet MAU för den rapporterade perioden var ca 1 431 000 vilket är en minskning jämfört med samma period föregående år med ca 50%.

Den stora skillnaden i aktiva spelare mellan perioderna härleds framför allt till speltiteln Wordington och marknaden Ryssland där bolaget genomförde stora delar av sin UA-investering under Q2 2020 och som genererat en stor del av installationerna under tidigare rapporterade kvartal.

Utöver detta har förändringen kopplat till iOS/IDFA gjort att vi under den rapporterade perioden primärt fokuserat våra UA-investeringar mot Android-plattformen då vi arbetat med nya analysmodeller avseende marknadsföring mot iOS-enheter. Detta resulterade i en avsevärd mindre andel UA-investeringar mot iOS-plattformen vilket i sin tur kortsiktigt minskat vårt marknadsföringsomfång. Under det tredje kvartalet och framgent planerar bolaget att återigen börja marknadsföra mer aggressivt mot iOS-enheter och validera nya analysmodeller för UA-investeringar och det nya marknadsföringsklimatet. Utöver detta ser vi över vår UA-strategi och granskar våra arbetssätt för en förbättrad framtida skalning av våra speltitlar på de olika plattformarna.

Under den rapporterade perioden har bolaget inte startat någon ny global lansering av något nytt spel, däremot mjuklansering av tre nya speltitlar som har planerad global lanseringsstart under det tredje kvartalet vilka spås bidra med ökade DAU och MAU nivåer för resterande 2021 och framåt vid lyckade lanseringar.

”ARPDAU och intäktsfördelning”

Nyckeltalet ARPDAU som står för intäkt per daglig aktiv spelare för den rapporterade perioden sjönk med ca 26% jämfört med samma period föregående år och landade på 0,68 SEK. Denna skillnad beror främst på negativa effekter avseende intäkt per annonsvisning på iOS-enheter efter Apples förändring avseende IDFA.

Utöver detta har bolagets spelarbas minskat på marknader med hög genomsnittlig ARPDAU och ökat på marknader med lägre genomsnittlig ARPDAU jämfört med samma period föregående år. Jämförelseperioden påverkades även positivt av de restriktioner som Covid-19-pandemin förde med sig vilket ökade spelarengagemang och intäkt per daglig aktiv spelare.

Majoriteten av bolagets intäkter skapas fortsatt via annonsintäkter vilket följer bolagets affärsmodell kring att bygga spel med möjlighet att se på så kallade belöningsannonser. Totalt för alla spel under den rapporterade perioden stod “Köp i spelen (IAP)” för ca 16% och “Annonsintäkter” för ca 84%.

Detta innebär en sekventiellt marginell ökning av intäkter skapade via ”Köp i spelen (IAP)” och vi bedömer att våra intäktsströmmar via denna typ av intäkter framgent kommer att öka på grund av nya spellanseringar inom match-3. Det finns dock en möjlighet att vi fortsatt kommer ha en stor andel av våra intäkter skapade via annonsintäkter om vår satsning inom hyper-casual-spel bär frukt då denna spelgenre primärt skapar sina intäkter via annonser. Via analys och A/B-tester säkerställer vi alltid att balansen och intäktsmekaniken i våra spel är beslutade via datadrivna resultat som i slutändan avgör vilken intäktskälla som ger högst ARPDAU-värde och högst avkastning.

”Andra halvåret innehåller många spännande händelser!”

Det första halvåret av 2021 har bjudit på stora skillnader mot föregående år som präglades av covid-19-pandemin. Vi är givetvis inte nöjda med resultatet under den rapporterade perioden och är övertygade om att vi kan prestera så mycket bättre framöver.

Vi står nu inför ett väldigt spännande halvår där vi har planerat tre nya globala spellanseringar under världskända varumärken redan under det tredje kvartalet, något som är historiskt för Qiiwi. Vi gör även en strategisk satsning på att etablera oss inom hyper-casual-marknaden genom vårt förvärv av aktier i brittiska spelstudion Playright. Via Playrights kontaktnät öppnas även nya möjligheter till M&A-diskussioner med andra aktörer som kan snabba på vår tillväxttakt inom koncernen ytterligare samtidigt som vi breddar den seniora expertisen inom bolaget. Vi fortsätter även att söka efter förvärvsmöjligheter som kan stärka vår tillväxt och synergieffekter på flera plan. Vi arbetar nu hårt för att andra halvåret av 2021 skall bli så bra som möjligt och i det närmaste att våra nya spellanseringar skall bli lyckade.

Erik Dale Rundberg, VD för Qiiwi Games ABFör mer information se bifogad kvartalsrapport samt lyssna på senaste avsnittet av bolagets IR-Vlogg tillgänglig på bolagets hemsida eller YouTube-kanal.

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg, VD, Qiiwi Games AB
Telefon: +46709260697
E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Qiiwi Games AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2021 kl. 08:00 CEST.

Certified Adviser:

Aktieinvest FK AB
Telefon: +46 8 506 517 03
[email protected] 

Om Qiiwi Games:

Qiiwi Games är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås, Sverige och Nicosia, Cypern. Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot "Casual Gamers" inom genrerna Trivia, Match-3 och Word/Puzzle. Bolagets slogan är "Adventures for Everyone".

Share This Post