Delårsrapport kvartal 2 2022

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2022

  • Intäkter 9 210 TSEK (15 311)
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -3 700 TSEK (-1 543)
  • Resultat efter finansiella poster -2 710 TSEK (-3 151)
  • Resultat efter skatt -2 752 TSEK (-3 151)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,30 SEK (-0,35)

Halvår 6 månader 1 januari – 30 juni 2022

  • Intäkter 19 190 TSEK (40 288)
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -6 321 TSEK (-581)
  • Resultat efter finansiella poster -5 907 TSEK (-2 673)
  • Resultat efter skatt -5 966 TSEK (-2 673)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,65 SEK (-0,32)

Väsentliga händelser under den rapporterade perioden:

Inleder global mjuklansering för nya match-3-spelet MasterChef: Match & Cook

Qiiwi Games meddelade den 29 juni 2022 att man startar en global mjuklansering för sitt nya mobilspel MasterChef: Cook & Match. Efter en stängd mjuklansering enbart på marknaderna Australien, Nya Zeeland, Cypern och Sverige blir spelet nu tillgängligt i alla världens länder där framför allt nyckelmarknaden USA är huvudmarknad för spelet.

Mjuklansering av storsatsningen Extreme Makeover: Home Edition planerad till slutet av Q3 2022

Qiiwi Games meddelade den 23 juni 2022 att mjuklanseringen av bolagets nya storsatsning under Banijays varumärke Extreme Makeover: Home Edition får ett nytt estimerat startdatum. Målsättningen är att kunna starta mjuklanseringen av spelet mot slutet av det tredje kvartalet 2022, vilket tidigare var tänkt att ske under det andra kvartalet. Anledningen till det ändrade startdatumet är att Qiiwi ytterligare vill polera och färdigställa speltitelns funktioner och innehåll för att kunna konkurrera på absoluta toppnivån avseende Casual-spel med match-3.

Instiftande av optionsprogram

Qiiwi Games meddelade den 5 maj 2022 i sin kommuniké från årsstämman att man beslutat att godkänna förslag gällande instiftande av optionsprogram samt förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner, Serie 2022/2025:A samt teckningsoptioner, Serie 2022/2025:B. Dessa optionsprogram har under perioden färdigställts och aktiverats enligt de villkor som beskrivits i förslaget till årsstämman.

Väsentliga händelser efter den rapporterade perioden:

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

VD har ordet:

“Uppdrag: Skapa en Blockbuster!”

Hela Qiiwi fortsätter målmedvetet på vår inslagna väg, och årets andra kvartal har fortsatt inneburit mycket fokus mot vår nya speltitel Extreme Makeover: Home Edition, som erhållit merparten av våra resurser. En produktion som fått hela bolaget att växa produktmässigt på ett oerhört spännande sätt. Utöver Extreme har ett fortsatt stort fokus lagts mot speltitlarna Wordington och MasterChef. MasterChef inledde under kvartalet en efterlängtad start av sin globala mjuklansering som initialt gett positiva svar kring spelets potential på den amerikanska marknaden.

Extreme Makeover: Home Edition

I slutet av juni meddelade vi att starten för mjuklanseringen av vårt nya ”Big Game Production” Extreme Makeover: Home Edition är planerad mot slutet av det tredje kvartalet.

Speltiteln är Qiiwi Games hittills största produktion sett till antal timmar nerlagda innan mjuklansering startas och vi ställer väldigt höga krav kring kvalitet och spelkänsla i produktionen. Detta innebär som tidigare framförts att vi inte kommer stressa ut detta spel innan vi känner att vi möter våra kvalitetsmål internt.

Speltiteln kommer vid sin mjuklansering att vara betydligt mer ”komplett” än våra tidigare lanserade speltitlar, vilket i sin tur ger potential till en snabb intäktsutveckling om vi lyckas skala dagliga aktiva spelare i speltiteln.

Ytterligare en unik del i Extreme Makeover är att speltiteln initialt helt kommer att skapa intäkter via köp-i-spelet, via så kallade ”In App Purchases”. Detta innebär att vi inte kommer visa några annonser eller belöningsannonser ”Rewarded Ads” i spelet alls, vilket är en stor skillnad mot våra tidigare lanserade spel.

Vi anser att detta ger oss bättre möjligheter att skapa ett långsiktigt högt livstidsvärde (LTV) per spelare i denna speltitel samtidigt som vi bedömer att det kommer ge en starkare kvarhållningsgrad (Retention). Vi eliminerar samtidigt risken att andra spelbolag kan ”anskaffa” riktigt lönsamma spelare från oss till sina egna spel via marknadsföring i Extreme Makeover. Detta är ett stort och viktigt strategiskt steg för Qiiwi, och vi bedömer att det kan hjälpa oss realisera stor potential i speltiteln.

MasterChef uppvisar lovande nyckeltal i USA

Under den rapporterade perioden startade vi en efterlängtad global mjuklansering av vår speltitel MasterChef: Cook & Match. Speltiteln har under sin mjuklansering omarbetats för att erbjuda en bättre mix mellan matsimulering och match-3-spel.

MasterChef uppvisar på en av de viktigaste marknaderna, USA, lovande nyckeltal vilket talar för att speltiteln kan komma att bli en betydande intäktsström framgent. Teamet som jobbar med speltiteln optimerar nu vissa delar samt adderar mer innehåll för att öka speltitelns nyckeltal.

Tillsammans med Banijay Brands kommer vi under hösten att marknadsföra speltiteln på flera av de stora sociala mediekonton som varumärket MasterChef innehar med miljontals följare, vilket vi ser som en viktig del i marknadsföringsprocessen för speltiteln.

Minskade UA-investeringar om ca 53%

De totala intäkterna under kvartalet uppgick till ca 9,2 MSEK, vilket är en minskning jämfört med samma period föregående år med ca 40%. Jämfört med det första kvartalet 2022 var minskningen ca 8%.

Minskningen härleds till minskade investeringar i marknadsföring som var ca 53% lägre under den rapporterade perioden jämfört med samma period föregående år.

Våra väsentligt minskade investeringar i marknadsföring hämmar vår tillväxt de senaste rapporterade kvartalen. Men detta har sina tydliga förklaringar, inte minst ett betydligt tuffare mobilspelsklimat globalt, vilket innebär att våra befintliga speltitlar behöver uppnå högre livstidsvärde per spelare för att kunna nå lönsam utveckling på marknadsföringskampanjer. Det är således viktigt för oss framöver att lansera speltitlar som kan konkurrera på absoluta toppnivån globalt och att vi arbetar vidare med spelfunktioner för att nå en kraftigare organisk tillväxt via våra speltitlars spelmekanik.

Vi når under den rapporterade perioden ett EBITDA-resultat om ca -3,7 MSEK vilket är en klar försämring jämfört med samma period föregående år. Anledningen till detta är framför allt färre dagliga aktiva spelare i Wordington, samtidigt som vi har sett att de nya lanserade spelen inte nått upp till våra resultatmål.

Genom positiva valutaeffekter för likvida medel i utländsk valuta når vi dock ett något förbättrat resultat efter skatt jämfört med samma period föregående år.

Vi har under det tredje kvartalet satt nya, mer stränga, riktlinjer för vårt marknadsföringsteam kring UA-kampanjer för våra etablerade speltitlar för att skapa ett bättre ”spelrum” för kampanjerna att bli mer lönsamma. Tittar vi tillbaka historiskt på våra UA-kampanjer har vi haft svårigheter att nå upp till 100% eller mer ROI. Denna ändring påverkar oss omgående till ett bättre spelöverskott och kostnadskontroll kring UA i de etablerade speltitlarna.

Wordington: Ett mycket viktigt IP för Qiiwi

Under den rapporterade perioden stod vår speltitel Wordington för ca 55% av omsättningen och vi har under perioden ökat hur många resurser som aktivt jobbar med förbättringar i speltiteln.

Jag vill vara tydlig med att sedan vi tog oss an för många ”Branded Games” under 2020 prioriterades Wordington ner under hela 2021 för att vi skulle kunna utveckla dessa nya speltitlar. Detta har fört med sig att speltiteln inte erhållit den vård och utveckling som en speltitel i dagens mobilspelsklimat kräver för att kunna konkurrera på högsta nivå. Vi är övertygade om att vi kan ändra på detta.

Med ett gediget arbete framgent och fler dedikerade resurser mot Wordington är vår målbild att kunna starta ett korrekt och betydligt bättre ”Live Operations”-arbete för speltiteln mot slutet av september. Detta innebär att vi kommer kunna återaktivera spelare bättre, skapa högre livstidsvärden per spelare, nå en högre intäkt per daglig aktiv spelare samt över tid nå bättre förutsättningar för lönsamma investeringar i marknadsföring (UA-kampanjer).

Vi ser Wordington som ett väldigt viktigt spel och IP för Qiiwi Games de kommande åren med stor potential, och således skall produkten erhålla de nödvändiga resurserna det kräver för att kunna förvaltas på bästa möjliga sätt. Med detta sagt anser vi att det finns mycket outnyttjade intäktsmöjligheter i speltiteln.

Nya funktioner i flera speltitlar kan öka ARPDAU

Värt att nämna är att vårt ARPDAU-värde stiger med hela 35% jämfört med samma period föregående år. Detta härleds till en mer konkretiserad spelarbas på TIER1-marknader och bedöms fortsätta stiga då dels MasterChef samt kommande Extreme Makeover bedöms nå bäst framgångar i USA. Ökningen härleds också till mer köp-i-spelen jämfört med annonsintäkter, något som stärker månatlig intäkt per daglig aktiv spelare.

Under det tredje kvartalet kommer vi genomföra en arbetsinsats i speltitlarna Midsomer Murders och Hell’s Kitchen för att även i dessa speltitlar kunna erbjuda funktioner som vi sett ökat livstidsvärdet per spelare i till exempel Wordington.

Denna arbetsinsats bedöms som liten jämfört med vad den kan ge för effekt och genom en effektiv gemensam kodbas kan vi snabbt implementera funktioner i flera av våra spel som vi ser gett bra resultat.

Kommande satsning mot fler egna IP:n

Inom vårt ”Small Games Production”-område är det mängder av idéer som sprudlar. En stor pipeline av spel som bedöms som unika och med stor potential kommer nu att betas av och testas i interna samt externa prototyptester.

Dessa spelidéer är både helt nya IP:n och en del idéer bygger på nya spel under befintliga IP:n vi redan har. Då vi bedömer att vi resursmässigt efter att Extreme Makeover är klart kommer ha ett antal resurser som kommer kunna stärka det arbetslag som jobbar med ”Small Games Production”, ser vi denna satsning som mycket spännande.

Ett ledord är också att försöka hitta koncept inom dessa nya spelsatsningar i kategorier av spel där konkurrensen är generellt mindre, vilket bedöms leda till ett enklare sätt att kunna marknadsföra speltitlarna på. Här har vi flera varumärken att jobba med, bland annat Backpacker®.

Vårt dotterbolag Playright som skapar spel riktade mot hyper-casual segmentet jobbar nu med ett tydligare fokus kring att skapa spel inom kategorierna pussel och ordspel, något som gör att vi kan skapa bättre synergier inom koncernen.

Resterande del av 2022 och 2023

Med det första halvåret 2022 passerat kan vi summera perioden med fokuserat arbete med speltiteln ”Extreme Makeover”, ett spel som ännu inte startat sin mjuklansering. Med tanke på detta finns det givetvis stora möjligheter framöver att förändra vår tillväxtutveckling med denna lansering, kombinerat med alla andra spännande projekt och aktiviteter vi jobbar med.

Värt att nämna är att allt fler bolag rapporterar om ett svårare marknadsföringsklimat samtidigt som mobilspelares säsongsmönster nu mer återgått till det normala efter pandemin där Q2 och Q3 normalt är svaga kvartal och Q4 och Q1 är starka. Dessa tendenser ser vi även i vår spelportfölj.

Inom branschen sker ett flertal spännande rörelser, som till exempel IronSource’s pågående sammanslagning med Unity, vilket vi bedömer kan ge förbättrade annonsintäktsmöjligheter och resultat på UA-kampanjer. Vi använder IronSource som annonsförmedlare samt bygger våra spel i Unity Engine.

I och med det förändrade ekonomiska landskapet i världen förväntas även fler spelbolag vilja nå en kortare avkastningstid på sin marknadsföring, då många av riskkapitalbolagen som finansierat dem nu vill ha större fokus på lönsamhet än tillväxt – något som vi ser på sikt kommer kunna driva ner kostnad per installation generellt inom branschen.

Mot bakgrund av det svårare klimatet kring marknadsföring känns det tryggt och spännande att vi i Extreme Makeover samarbetar med Ty Pennington, som kommer genomföra flertalet marknadsföringsinsatser för speltiteln och som ger oss ett bättre utgångsläge att få exponering och “Features” för speltiteln på spelplattformarna Apple, Google och Amazon med flera.

Under det andra kvartalet fick hela koncernen möjlighet att träffas på Cypern för ett antal väldigt givande strategidagar samtidigt som vi firade Qiiwi Games 10-årsjubileum. En fantastisk milstolpe för oss som varit med hela vägen, och ett riktigt härligt tillfälle att se hur mycket talang och skicklighet vi har samlat inom Qiiwi-familjen. Laddade med ny energi jobbar nu hela vårt team med stort fokus mot att leverera på vår befintliga spelportfölj och kommande spännande lanseringar för att återigen nå tillväxt!

Erik Dale Rundberg

VD för Qiiwi Games AB

För mer information se bifogad kvartalsrapport samt lyssna på senaste avsnittet av bolagets IR-Vlogg tillgänglig på bolagets hemsida eller YouTube-kanal.

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg, VD, Qiiwi Games AB
Telefon: +46709260697
E-mail: 
[email protected]

Denna information är sådan information som Qiiwi Games AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2022 kl. 08:30 CET.

Certified Adviser:

Aktieinvest FK AB
Telefon: +46 8 506 517 03

[email protected]

Om Qiiwi Games:

Qiiwi Games är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås (Sverige), London (Storbritannien) och Nicosia (Cypern). Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot “Casual Gamers” samt Hyper Casual via dotterbolaget Playright Digital Entertainment Ltd. Bolagets slogan är “Adventures for Everyone”.

Share This Post