Delårsrapport kvartal 2 2023

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2023

 • Intäkter 7 546 TSEK (9 210)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -2 793 TSEK (-3 700)
 • Resultat efter finansiella poster -3 875 TSEK (-2 710)
 • Resultat efter skatt -3 879 TSEK (-2 752)
 • Resultat per aktie uppgick före och efter utspädning till -0,42 SEK (-0,30)

Halvår (6 månader) januari – juni 2023

 • Intäkter 14 256 TSEK (19 190)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -6 225 TSEK (-6 321)
 • Resultat efter finansiella poster -8 759 TSEK (-5 907)
 • Resultat efter skatt -8 911 TSEK (-5 966)
 • Resultat per aktie uppgick före och efter utspädning till -0,96 SEK (-0,65)

Väsentliga händelser under perioden

 • Inleder nästa fas i mjuklanseringen av Extreme Makeover: Home Edition
  Qiiwi Games meddelade den 13 april 2023 att man inleder nästa fas i mjuklanseringen av bolagets nya match-3-spel Extreme Makeover: Home Edition. I samband med detta utökades antal marknader som spelet var tillgängligt på till att innefatta Storbritannien, Nederländerna, Kanada, Danmark och Norge.

   
 • Global lansering av Extreme Makeover planerad till augusti
  Qiiwi Games meddelade den 9 juni 2023 att man efter en mycket framgångsrik mjuklansering av bolagets nya match-3-spel “Extreme Makeover: Home Edition” planerar att starta den globala lanseringen av speltiteln under augusti månad. Bolaget meddelade även att speltiteln under mjuklanseringen hittills uppvisat starka nyckeltal och på vissa marknader de starkaste nyckeltalen avseende retention/kvarhållning som Qiiwi Games någonsin haft.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Extreme Makeover: Home Edition inleder global lansering 14 augusti 2023
  Banijay Brands, den kommersiella grenen av media- och underhållningsproducenten Banijay, och mobilspelsutvecklaren och publicisten Qiiwi Games, tillkännagav den 25 juli 2023 att den globala lanseringen av match-3-spelet Extreme Makeover: Home Edition, kommer inledas den 14 augusti 2023.

   
 • Globala lanseringen av Extreme Makeover: Home Edition startad
  Qiiwi Games, meddelade den 16 augusti 2023 att den globala lanseringen av match-3-spelet Extreme Makeover: Home Edition, inleddes 14 augusti 2023.

VD har ordet

“Extreme Makeover: Tillväxtresan har startat!

Summeringen av det andra kvartalet 2023 kan enkelt förklaras med speltiteln Extreme Makeover: Home Edition som fortsatt varit vårt största fokusområde. Speltiteln som är vår största spelinvestering hittills inledde äntligen sin globala lansering den 14 augusti 2023. Inledningen har hittills överträffat våra förväntningar och spelet är redan vårt numera mest intäktsbringande spel på daglig basis.

Vår organisation arbetar nu intensivt med att öka speltitelns spelarbas och intäktsgenerering. Vi har stora förväntningar på att speltiteln skall bryta vår negativa tillväxttrend och leda oss mot nya höjder.

”Andra kvartalets resultat i linje med det första”

Det andra kvartalet 2023 har intäktsmässigt varit mer eller mindre identiskt med det första kvartalet då ingen ny speltitel lanserats globalt och vi haft en stabil utveckling inom Live Operations.

Kostnader kopplat till marknadsföring har under den rapporterade perioden varit på liknande nivåer som under det första kvartalet 2023. Jämfört med samma period föregående år minskar dock investeringar i marknadsföring med ca 56%.

Marknadsföringen bedöms öka kommande kvartal i samband med starten av den globala lanseringen av Extreme Makeover.

”Högsta ARPDAU-nivån på över fem år”

Vi har under det andra kvartalet fokuserat mer på att växa vår spelarbas av spelare med hög benägenhet att genomföra köp-i-spel, vilket innebär högre anskaffningskostnad per spelare men något som i sin tur har en betydligt större chans till bättre långsiktig avkastning. Detta, i kombination med ett stort fokus i vår spelutveckling på att öka funtioner som leder till mer köp-i-spelen, har lett till att vi når högsta ARPDAU-nivån för den rapporterade perioden på över fem år. Detta bedöms öka mer framöver då speltiteln Extreme Makeovers spelarbas växer sig större och större.

Vi ser fortsatt att en ökande del av vår omsättning skapas via köp-i-spelen (In-App Purchases) och en mindre andel via annonsintäkter. Köp-i-spelen ökade från 27% till 44% jämfört med samma period föregående år.

”Live Operations – Midsomer Murders utvecklas positivt”

Inom Live Operations där vi inkluderar alla speltitlar, förutom Extreme Makeover: Home Edition, har vi sett en stabil utveckling sekventiellt mellan det första och andra kvartalet.

Speltiteln Wordington minskade sekventiellt sina intäkter med ca 17% vilket är en effekt av lägre antalet dagliga aktiva spelare och sämre resultat på UA-kampanjer. Vad som är väldigt kul att se är dock att denna nedgång från Wordington till stor del pareras av positiv uveckling från andra speltitlar inom Live Operations.

Störst positiv utveckling har speltiteln Midsomer Murders haft som ökade sina intäkter med ca 56%. Ökningen härleds till lyckade UA-investeringar och något vi kommer försöka fortsätta öka under kommande månader. Ordspelet Midsomer Murders är ett unikt spel med en berättelse som vi är övertygade om har mycket mer att ge än vad vi sett hittills.

Övriga speltitlar som utvecklas positivt inom Live Operations är Backpacker® och Coronation Street. Med Backpacker® har vi etablerat ett nytt arbetssätt med AI vilket gör att vi nu kan släppa mer innehåll betydligt snabbare än tidigare, något som aktiverar spelare mer. Med Coronation Street har vi likt Midsomer Murders hittat nya sätt att marknadsföra speltiteln på vilket gett positiva effekter.

Under det andra halvåret kommer speltitlar som Hell’s Kitchen och Coronation Street att återigen marknadsföras på tv i Storbritannien av vår samarbetspartner ITV, något som vi tror kommer öka intäkterna från dessa ”Branded Games”-spel.

”New Games – Fokus på unika spelidéer”

Inom ”New Games” har största fokus senaste kvartalen varit mot Extreme Makeover som ju nu precis inlett global lansering. Vi förväntar oss därför att kunna tilldela resurser mot utveckling av nya spelidéer mot slutet av det tredje kvartalet och framåt.

Något vi kommer fokusera ännu hårdare på är att våra nya spelidéer ska vara unika och innovativa jämfört med vad som finns på marknaden idag. Med en allt hårdare konkurrens är detta något som krävs för att enklare kunna nå genombrott och intresse till de spel vi skapar.

Vi fortsätter att arbeta utifrån vår MVP-process vilket har gjort vår utveckling av nya spel mer systematiserad vilket i sin tur gör det enklare att ta rätt beslut om ett spelprojekt skall fortsätta eller avslutas.

”Effektivisering av organisation för att möta framtida behov”

Under början av året inledde vi en genomlysning av vår organisation då vi kraftigt ökat vår personalstyrka de senaste åren, för att kunna genomföra alla de ”Branded Games”-avtal vi ingick 2020 – 2021 där flera spel ej nått upp till våra förväntningar.

Med en strategi framöver där vi kommer fokusera mer på nya spel baserade på egna IP:n och varumärken och färre parallellt pågående projekt har vi reducerat vår personalstyrka från 60 personer vid årets början till 52 personer vid kvartalets utgång.

När effektiviseringen verkställs fullt ut under det fjärde kvartalet beräknas personalstyrkan vara reducerad med drygt 25% till ca 44 personer. Detta kommer minska våra personalkostnader med effekt från det tredje kvartalet och med full effekt under det fjärde kvartalet.

”Stark kassaposition”

För att maximera avkastningen av vår kassa i nuvarande ränteläge har vi under den rapporterade perioden allokerat 10 MSEK i kort räntefond och 5 MSEK på 3-månaders fasträntekonto för att till låg risk öka avkastningen på kapitalet. Det vi vill belysa är att kassan därmed minskar med motsvarande summa i både balansräkning och kassaflödesrapport medan kortsiktiga placeringar ökar med motsvarande summa. Pengarna är tillgängliga för bolaget vid behov.

Total kassa inklusive kortfristiga placeringar uppgår vid periodens slut till ca 36,4 MSEK.

”Spännande månader framför oss”

Vi har väldigt spännande månader framför oss när vi nu öppnat upp Extreme Makeover globalt. Speltiteln har uppvisat de starkaste nyckeltalen kring retention som vi någonsin sett och detta är väldigt viktigt för att kunna lyckas med mobilspel. Vi kommer fortsätta ha ett rejält stort fokus mot denna speltitel då vi vet att det krävs ett stort engagemang och vidareutveckling av en speltitel även efter att en global lansering har startats.

Jag hoppas ni följer med på vår resa framöver!

Erik Dale Rundberg, VD, Qiiwi Games AB

För mer information se bifogad kvartalsrapport samt lyssna på senaste avsnittet av bolagets IR-Vlogg tillgänglig på bolagets hemsida eller YouTube-kanal.

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg, VD, Qiiwi Games AB
Telefon: +46709260697
E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Qiiwi Games AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2023 kl. 08:30 CET.

Certified Adviser:

Aktieinvest FK AB
Telefon: +46 8 506 517 03
[email protected]

Om Qiiwi Games:

Qiiwi Games är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås (Sverige), London (Storbritannien) och Nicosia (Cypern). Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot “Casual Gamers. Bolagets slogan är “Adventures for Everyone”.

Share This Post