Delårsrapport kvartal 3 2018

Koncernredovisning tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2018:

  • Omsättning 5 378 TSEK
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -1 083 TSEK
  • Resultat efter finansiella poster (Net result) -1 402 TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till –0,17 SEK

* På grund av koncernbildning under det tredje kvartalet 2018 saknas jämförelsetal för den rapporterade perioden på koncernnivå.

Nio månader 1 januari – 30 september 2018:

(På grund av koncernbildning under det tredje kvartalet 2018 saknas koncernresultat för 9 månadsperioden 2018.)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet:

Lansering av funktionen Backpacker® Arena globalt i speltiteln Backpacker®:
Den 19 juli 2018 meddelade bolaget att man lanserat funktionen ”Backpacker® Arena” i speltiteln Backpacker® globalt. Den nya funktionen för resespelet ger spelare möjligheten att utmana varandra, chatta och tävla om placeringar på topplistor.

100% täckningsgrad i optionsprogrammet:

Den 31 juli 2018 meddelade bolaget att optionsprogrammet som infördes vid extra bolagsstämman den 20 maj 2016 som riktats mot ledande befattningshavare och anställda inom bolaget avslutats. Optionsprogrammet tecknades till 100% och innebär att bolaget tillfördes 1,9 MSEK.

Avslutar publicistavtal kring Backpacker®:
Den 27 aug 2018 meddelade bolaget att man avslutar publicistavtalet med MAG Interactive avseende speltiteln Backpacker®. MAG har agerat publicist och ansvarat för marknadsföring av speltiteln vilket Qiiwi nu avser att ansvara för på egen hand. Bolaget ser detta som ett positivt steg och vilket följer bolagets vision om att ansvara för publicering av samtliga speltitlar i bolagets portfölj och således kontrollera hela bolagets affär. Qiiwi erhåller 100% av intäkterna på samtliga spelare med registreringsdatum fr.o.m. 1 september 2018 i speltiteln. Det överskott som speltiteln genererar från spelare med registreringsdatum t.o.m. 31 augusti 2018 delas mellan MAG och Qiiwi enligt tidigare gällande villkor t.o.m. 31 augusti 2019. Qiiwi erhåller 100% av intäkterna från dessa spelare fr.o.m. 1 september 2019.

Backpacker® passerat 2 miljoner registrerade spelare:
Den 4 september 2018 meddelade bolaget att resespelet Backpacker® där spelaren upptäcker världen stad för stad har passerat 2 miljoner registrerade spelare. Bolaget ser en fortsatt stark intäktspotential avhängt till aktiviteten i spelarbasen och kommer framöver att fortsätta lägga stort fokus på optimering och tillägg av nytt innehåll i spelet.

Första avtal inom bolagets kommuntjänst tecknat kring Backpacker®:
Den 7 september 2018 meddelade bolaget att man tecknat sitt första samarbetsavtal med en kommun kring speltiteln Backpacker®. Alingsås Kommun har valt att via Backpacker® få sin stad tillgänglig i spelet för att på så vis låta spelare besöka staden Alingsås i spelet vilket i sin tur kommer sprida kunskap om stadens historia, kulturarv, sevärdheter och driva på turistnäringen i staden.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalet:

Inga väsentliga händelser har ägt rum efter utgången av det tredje kvartalet.

Utdrag ur tredje kvartalets VD ord:

Backpacker® generat positivt spelöverskott under kvartalet

Det tredje kvartalet är nu genomfört vilket har varit ett extra händelserikt kvartal för oss där vi fr.o.m. september månad tagit över marknadsföringsansvar för vår speltitel Backpacker®. Detta innebär att vi nått vår vision om att ansvara för utveckling och publicering av våra speltitlar i vår portfölj till 100%. 

Under det tredje kvartalet ser vi en positivare utväxling av investeringar gjorda i marknadsföring och omsättningen för moderbolaget landade på totalt ca 5 059 TSEK vilket är en ökning med ca 133% jämfört med samma period föregående år.

Den sekventiella omsättningsminskningen jämfört med det andra kvartalet 2018 beror en omarbetad marknadsföringsstrategi för speltiteln Backpacker® vilket inneburit lägre investeringar i marknadsföring vilket på kort sikt resulterar i en minskad omsättning från speltiteln.

Detta är även det första kvartalet där vi genomför en koncernredovisning vilket innebär att vi inkluderar vårt dotterbolag WeAreQiiwi International Ltd på Nicosia, Cypern (tidigare bolagsnamn Milliplay Ltd) i redovisningen.

Backpacker® generat positivt spelöverskott under kvartalet

Tittar vi enskilt på Backpacker® så uppvisar speltiteln under det tredje kvartalet ett positivt spelöverskott om ca 560 TSEK och har genererat ett överskott varje enskild månad sett till intäkter och kostnader härledda till spelverksamheten (plattformskostnader och marknadsföringskostnader).

Tittar vi enbart på september månad, vilken är den första månaden som Qiiwi övertog marknadsföringsansvaret för speltiteln Backpacker®, resulterade speltiteln ett positivt spelöverskott på ca 540 TSEK sett till intäkter och kostnader härledda till spelverksamheten (plattformskostnader och marknadsföringskostnader). Viktigt att poängtera är att bolaget valt att inledningsvis minska investeringarna i marknadsföring från tidigare betydligt högre nivåer eftersom man valt att fokusera på att hitta en mer kostnadseffektiv användarförvärvsstrategi samtidigt som bolaget också arbetar på en större uppdatering för speltiteln vilken bedöms skapa ytterligare möjligheter att kunna genomföra en mer effektiv marknadsföring via förbättrade nyckeltal i sin helhet. De totala marknadsföringskostnaderna under september uppgick till ca 320 TSEK.

Stor kommande uppdatering av Backpacker®

Sedan i början av september har bolaget arbetat på den största uppdateringen av Backpacker® sedan speltiteln lanserades globalt. Den nya uppdateringen kommer ge spelet ett rejält ansiktslyft och förhöja spelupplevelsen som helhet med fler engagerande element. Med den nya uppdateringen kommer det även införas nya sätt att skapa intäkter från spelare via så kallade ”boosters, hjälpmedel” där mycket inspiration och implementering av spelmomenten är framtagna via synergier med vårt cypriotiska team och deras erfarenhet från match-3 genren. Denna uppdateringen beräknas rullas ut under Q4 2018.

Stort fokus på nya speltitlar inom metagaming

Utöver bolagets fortsatta optimeringar av speltiteln Backpacker® finns ett stort fokus på att addera fler kraftfulla speltitlar till portföljen inom genrerna Match-3 och Word med tillhörande metagaming element.  Här följer en uppdatering kring bolagets nuvarande arbete med nya speltitlar inom respektive genre:

Match-3:

Inom Match-3 genren så är vårt teams huvudsakliga fokus lagd på vår metagaming satsning vilket blir vår största match-3 satsning i bolagets historia. Speltiteln har planerad mjuklansering H1 2019 och vi kommer framöver presentera mer information om speltiteln och dess tema.

Den 1 oktober 2018 flyttades speltiteln Magic Gifts över till Qiiwi’s publicistkonto där vi nu erhåller samtliga intäkter speltiteln genererar. Speltiteln erhölls vid förvärvet av Milliplay och har tidigare varit i ett publicistsamarbete. Vi kommer under Q4 starta insatser för att växa speltitelns spelarbas via vårt tillväxtteam. 

Under Q4 2018 är bolagets mål att starta mjuklanseringen av Magic Gifts 2 som är ett match-3 spel där vårt team gjort justeringar utifrån erfarenheterna från Magic Gifts 1. Vi kommer i inledningen av mjuklanseringen utvärdera nyckeltalsskillnader mellan Magic Gifts 1 och Magic Gifts 2 och därifrån dra slutsatser kring ökade marknadsföringsinsatser.

Word:

Tidigare under året annonserade bolaget att ambitionen var att lansera två nya spel inom genren Word under 2018. I början av året startade vi mjuklansering av speltiteln Word Memories som fortsatt pågår. Under den senaste perioden har bolaget arbetet med den andra planerade speltiteln där målsättning är att starta mjuklansering under Q4 2018. Det nya spelet kommer väva in metagaming element i spelupplevelsen och blir således en unik och innovativ speltitel inom Word genren som bolaget har stora förhoppningar till. Bolaget kommer informera mer om speltiteln när mjuklanseringen startar.

Vi är ett nytt bolag med en enormt skalbar organisation

I och med vårt förvärv av vårt dotterbolag på Cypern har vi verkligen skapat ett helt nytt Qiiwi som är kraftfullt inom flera olika genrer och framförallt kostnadseffektiva. Detta innebär att vi skapat oss en bra struktur inför den satsning på ökad tillväxt vi vill åt. Sedan förvärvet har våra team verkligen kommit igång att samarbeta väl och nya synergieffekter märks varje dag vilket framöver också kommer att visa sig i våra speltitlar. Detta skapar oss goda möjligheter att kunna växa inom de genrer bolaget fokuserar på. Det är också betryggande att vårt tillväxtteam nu är igång och ansvarar för samtliga våra speltitlar och vi ser med spänning fram emot de kommande månaderna och hur vi kan växa våra nya speltitlar vi nu har i vår portfölj. Jag ser med glädje fram emot årets sista tre månader och med spänning fram emot vad vi kan uppnå där.

VD Erik Dale Rundberg

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg
VD, WeAreQiiwi Interactive AB
Telefon: 0709-260 697
E-post: [email protected]

Om WeAreQiiwi Interactive AB

Qiiwi är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har sitt säte i Alingsås. Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot ”Casual Gamers” inom genrerna Trivia, Word och Match-3.

Share This Post