Delårsrapport kvartal 3 2019

Koncernredovisning tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2019:

  • Omsättning 6 288 TSEK (5 378)
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 287 TSEK (-1 083)
  • Resultat efter finansiella poster (Net result) 817 TSEK (-1 402)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,10 SEK (-0,17)

Koncernredovisning Nio månader 1 januari – 30 september 2019:

  • Omsättning 12 543 TSEK
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -340 TSEK
  • Resultat efter finansiella poster (Net result) -1 521 TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,18 SEK 

* På grund av koncernbildning under det tredje kvartalet 2018 saknas jämförelsetal för niomånadersperioden på koncernnivå.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet:

– Positivt resultat och kassaflöde under det tredje kvartalet 

 Den fortsatt goda utvecklingen av Wordington som genererat stigande intäkter varje enskild månad under det tredje kvartalet har lett till att bolaget under kvartalet uppnått ett positivt resultat och kassaflöde.

 – Wordington och Backpacker erhållit feature i iOS App Store

 Qiiwi meddelade den 2 augusti att speltitlarna Wordington och Backpacker erhållit två olika typer av features på iOS App Store. Wordington fick en feature i iOS App Stores Today-sektion lördagen den 3:e augusti i USA. Backpacker fick en feature på iOS App Store i Australien och Nya Zeeland i Games-sektionen i kategorin “What we’re playing”.

– Wordington passerat en miljon registrerade spelare

 Qiiwi meddelade den 27 augusti att speltiteln Wordington, som sedan slutet av april 2019 befunnit sig i en global mjuklansering, nu passerat en miljon registrerade spelare. De registrerade spelarna är primärt fördelade över länderna: USA, Tyskland, Storbritannien, Spanien och Frankrike.

– Speltiteln Wordington “Featured” av Google Play i 145 länder

 Qiiwis meddelade den 13 september att speltiteln Wordington erhållit en “Feature” i Google Play vilket innebär att speltiteln erhöll extra exponering och marknadsföring. Wordington var “Featured” i kategorin “New & Updated Games” i totalt 145 länder där stora marknader som USA, Storbritannien, Kanada, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Ryssland och Australien var några av länderna.

– Inleder mjuklanseringen för match-3-spelet Hell’s Kitchen

Qiiwi meddelade den 17 september att man inlett mjuklanseringen av sitt nya match-3-spel som går under det världskända internationella varumärket Hell’s Kitchen. Spelet är det första som bolaget skapar inom sitt verksamhetsområde ”Branded Games” och det första tillsammans med ITV Studios Global Entertainment.

Väsentliga händelser efter det andra kvartalet:

– Wordington inleder sin globala lansering 31 oktober 2019

 Qiiwi meddelade den 29 oktober att speltiteln Wordington inleder sin globala lansering den 31 oktober 2019. Speltiteln har befunnit sig i en global mjuklansering sedan slutet av april 2019. Qiiwi kommer fortsatt att ansvara för marknadsföring och publicering av speltiteln med målsättningen att markant växa speltitelns spelarbas och intäkter framöver.

VD har ordet:

“Positivt resultat och en spännande framtid!”

Under det tredje kvartalet nådde bolaget sitt första positiva resultat som noterat bolag vilket är en konkret effekt av vår satsning på metagaming-spel och därigenom den fortsatt goda utvecklingen av vårt innovativa ordspel Wordington. Under kvartalet har vi även startat den mycket efterlängtade mjuklanseringen av match-3-spelet ”Hell’s Kitchen” som bolaget arbetat med sedan slutet på januari och där fått en väldigt bra start!

Wordington har fortsatt stått för en stark omsättningsutveckling under det tredje kvartalet och totalt bidragit med ca 5 MSEK i intäkter vilket är en intäktsökning med ca 100% jämfört med det andra kvartalet. Speltiteln har under det tredje kvartalet fortsatt att generera stigande intäkter varje enskild månad och totalt presterat ett spelöverskott på ca 2,4 MSEK. Speltitelns goda utveckling i dess globala mjuklansering är det som lagt grunden till kvartalets positiva resultat.

(Spelöverskott innebär den summan som kvarstår av intäkter efter avdrag av plattformskostnader, marknadsföringskostnader och moms.)

Vi når en omsättning från spelverksamheten på totalt ca 5,7 MSEK vilket är en förbättring med ca 17% jämfört med samma period föregående år. Värt att påpeka är att vi når en högre omsättning trots betydligt lägre marknadsföringsinsatser under året vilket är det som bygger omsättningen i vår spelverksamhet. Detta signalerar att vi har en mycket god potential att fortsätta utvecklas positivt med ökade marknadsföringsinsatser.

“ARPDAU +55%”

Under det tredje kvartalet landade vår ARPDAU på 1,07 SEK vilket är en kraftig sekventiell förbättring med ca 55% jämfört med det andra kvartalet. Detta har framförallt nåtts genom ett optimeringsarbete kring annonsintäkter och vi gör bedömningen att framöver ytterligare kunna öka ARPDAU då Wordington och Hell’s Kitchen skalas upp. Detta baserat på att båda speltitlarna innehåller möjligheter för spelaren att få fördelar genom att se på belöningsannonser.

Under det tredje kvartalet har vi fortsatt sett en stark positiv trend av annonsintäkter avseende totala intäkter. ”Köp i spelen (IAP)” stod för ca 25% och ”Annonsintäkter” för ca 75%.

“Wordington startat global lansering”

Det är glädjande att vi efter en ca 6 månader lång global mjuklansering för Wordington nu inlett den globala lanseringen för speltiteln. Här är vårt nuvarande fokus att skala speltiteln och dess intäkter samt framöver tillföra mer innehåll för att hålla spelare aktiva så länge som möjligt.

Vi ser att vi har en mycket god positionering avseende konkurrens inom word-genren och kommer inledningsvis att rikta vårt fokus mot att skala speltiteln i USA, Tyskland och Frankrike. Vi utvärderar även möjligheten att översätta speltiteln till fler språk framöver där ryska och hindi (indiska) är intressantast för att tillmötesgå fler stora marknader där vi ser stor potential.

Jag är övertygad om att vårt tillväxtteam är redo för att ta speltiteln till nästa nivå vilket även de uppskalningstester vi genomfört under mjuklanseringen bevisar. Genom det utökade samarbetet med användarförvärvsplattformar som också ser den stora potentialen i Wordington har vi lyckats skapa oss en god tillväxtcykel avseende marknadsföringskostnader och intäkter som speltiteln skapat vilket gör att vi bedömer att vi kan skala speltiteln utifrån lanseringsplan med nuvarande kassa.

Med en utökad och mer aggressiv marknadsföring av speltiteln Wordington förväntar vi oss en stadig tillväxt av speltitelns intäkter där målsättningen är att på köpt trafik nå 100% ROI inom 90 dagar. Värt att poängtera är att speltitelns spelöverskott kortsiktigt förväntas påverkas negativt då intäkter återinvesteras i marknadsföring för att växa speltitelns spelarbas och intäkter men på längre sikt skapa god lönsamhet.

“Inlett mjuklansering för match-3-spelet Hell’s Kitchen”

Under kvartalet har vi inlett mjuklanseringen av match-3-spelet Hell’s Kitchen som är den första speltiteln vi skapar inom affärsområdet ”Branded Games” tillsammans med ITV.

I match-3-spelet Hell’s Kitchen följer spelaren karaktären Olivia som alltid haft en dröm om att bli kock. Efter att ha vunnit TV-showen Hell’s Kitchen får hon möjligheten att förverkliga sin dröm i sin egen Hell’s Kitchen-restaurang.

Mjuklanseringen genomförs i ett inledande skede i Australien, Kanada och Nya Zeeland med hittills goda resultat. Vi fortsätter nu att optimera och förbereda speltiteln inför en global lansering tillsammans med ITV.

“Branded Games”

Vi har vid ett antal gånger meddelat att vi för ytterligare samtal kring fler spel inom affärsområdet ”Branded Games” och detta är fortsatt någonting som är högaktuellt och något vi har stort fokus på. Vår strategi är att på detta sätt minska våra risker och maximera utfallet av nedlagd utveckling i våra egna speltitlar genom återanvändning. Förhoppningen är att under Q4 kunna meddela om ytterligare ett projekt inom detta område.

“Ett mycket bra utgångsläge”

Med ett positivt kvartal i ryggen och Wordington numera i globalt lanseringsstadie har vi skapat oss ett mycket bra utgångsläge för att avsluta året på ett mycket bra sätt samtidigt som vi bygger omsättning och tillväxt för 2020.

Vårt nya match-3-spel Hell’s Kitchen har fått en bra start på sin mjuklansering och uppvisar goda resultat vilket innebär att vi framöver kan ha ytterligare en stark speltitel i global lansering med stor internationell potential som vi tillsammans med ITV skall göra allt i vår makt för att växa på kritiska marknader.

Erik Dale Rundberg, VD WeAreQiiwi Interactive AB

För mer information se bifogad kvartalsrapport.

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg
VD, WeAreQiiwi Interactive AB
Telefon: 0709-260 697
E-post: [email protected]

Om WeAreQiiwi Interactive AB

Qiiwi är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås, Sverige och Nicosia, Cypern. Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot ”Casual Gamers” inom genrerna Trivia, Match-3, Word/Puzzle och Arcade. Bolagets slogan är ”Adventures for Everyone”

Share This Post