Delårsrapport kvartal 3 2020

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2020:

 • Omsättning 23 508 TSEK (6 288)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 2 508 TSEK (1 287)
 • Resultat efter finansiella poster (Net Result) 1 616 TSEK (817)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,20 SEK (0,10)

Nio månader 1 januari – 30 september 2020:

 • Omsättning 78 836 TSEK (12 543)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 11 594 TSEK (-340)
 • Resultat efter finansiella poster (Net Result) 8 995 TSEK (-1 521)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,09 SEK (-0,18)

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet:

– EBITDA-resultat förbättrat med 1,2 MSEK
Det förbättrade EBITDA-resultatet på 2,5 MSEK jämfört med 1,3 MSEK under samma period föregående år innebär en förbättring av EBITDA-resultatet med ca 1,2 MSEK.

– Omsättningsökning med 274%
Bolaget rapporterar en stark omsättningstillväxt på 274% under den rapporterade perioden jämfört med samma period föregående år. Speltitlar som bidragit till denna omsättningsökning är Wordington och Hell’s Kitchen.

– Positivt EBITDA, Net Result och kassaflöde
Under den rapporterade perioden uppvisar bolaget positivt EBITDA-resultat på ca 2,5 MSEK, positivt Net Result på ca 1,6 MSEK samt positivt kassaflöde med ca 5 MSEK. Under den rapporterade perioden når bolaget en EBITDA-marginal på ca 10,6%.

Midsomer Murders & Kitchen Nightmares – Två nya globala succévarumärken för Qiiwis “Branded Games” affärsområde
Qiiwi Games meddelade den 1 juli 2020 att bolaget ingått strategiska samarbetsavtal avseende att utveckla och agera publicist för ett ordspel för det legendariska detektivdramat Midsomer Murders (Morden i Midsomer) och ett match-3-spel för succé-realityserien Kitchen Nightmares. Samarbetet markerar det tredje och fjärde spelet som Qiiwi utvecklar och publicerar inom sitt affärsområde ”Branded Games” och de två första tillsammans med ALL3MI.

Utvecklar och publicerar match-3-spel under det globala varumärket MasterChef
Qiiwi Games meddelade den 30 juli 2020 att bolaget ingått ett strategiskt samarbetsavtal avseende att utveckla och agera publicist för ett match-3-spel för världens mest framgångsrika TV-matunderhållningsprogram, MasterChef. MasterChef har setts av över 300 miljoner människor världen över, sänds i över 200 länder och har fått lokala landsversioner producerade i 63 länder och fler är på gång. Samarbetet markerar det femte spelet som Qiiwi utvecklar och publicerar inom sitt affärsområde ”Branded Games” och det första tillsammans med ESG.

Inleder mjuklansering av nya spelet Trivia Mansion
Qiiwi Games meddelade den 19 augusti 2020 att man inleder mjuklanseringen av sitt nya frågesportsspel Trivia MansionSpelet är baserat på Qiiwis framgångsrika speltitel Wordington med skillnaden att i Trivia Mansion behöver spelaren klara av frågesportsutmaningar i form av jobb för att ta sig vidare i spelets berättelse. Spelet väver således in metagaming-element i spelupplevelsen och erbjuder en innovativ spelupplevelse inom Trivia-genren.

Inleder mjuklansering för Coronation Street: Words & Design
Qiiwi Games meddelade den 30 september 2020 att man inleder mjuklanseringen av sitt nya ordspel som går under det välkända varumärket Coronation Street och görs i samarbete med ITV. Coronation Street är den populäraste såpoperan i Storbritannien och är den äldsta fortfarande pågående såpoperan i världen. Såpan sänds normalt sett i sex avsnitt varje vecka under prime time på ITV och lockar regelbundet en publik på över sex miljoner tittare. Handlingen kretsar kring familjerna som bor på Coronation Street, en gata i en fiktiv förort till Manchester.

Inleder mjuklansering av nya match-3-spelet Puzzleton
Qiiwi Games meddelade den 30 september 2020 att man inleder mjuklanseringen av sitt nya match-3-spel Puzzleton. Spelet är baserat på Qiiwis framgångsrika speltitel Wordington med skillnaden att i Puzzleton behöver spelaren klara av match-3-nivåer för att ta sig vidare i spelets berättelse. Puzzleton kommer till en början att mjuklanseras i Australien, Kanada, Sverige och Tyskland på plattformarna Android och iOS för att utvärdera nyckeltal från engelska, svenska och tyska spelare.

Väsentliga händelser efter det andra kvartalet:

Wordington passerat 15 miljoner registrerade spelare!
Qiiwi Games meddelade den 5 oktober 2020 att speltiteln Wordington passerat milstolpen 15 miljoner registrerade spelare. Wordington inledde sin globala lansering den 31 oktober 2019. De registrerade spelarna är primärt fördelade över länderna: USA, Tyskland, Frankrike, Italien, Ryssland, Storbritannien, Spanien och Brasilien.

Coronation Street inleder global mjuklansering den 15 december 2020
Qiiwi Games meddelade den 28 oktober 2020 att man kommer att inleda den globala mjuklanseringen av bolagets nya ordspel den 15 december 2020. Spelet som görs tillsammans med ITV är baserat på varumärket och såpoperan Coronation Street som är den populäraste såpoperan i Storbritannien och den äldsta fortfarande pågående såpoperan i världen. Såpan sänds normalt sett i sex avsnitt varje vecka under prime time på ITV och lockar regelbundet en publik på över sex miljoner tittare.

Puzzleton inleder global mjuklansering
Qiiwi Games meddelade den 2 november 2020 att man utökar mjuklanseringen för speltiteln Puzzleton till ett globalt stadie vilket innebär att speltiteln går att ladda ner i samtliga länder. Spelet är baserat på Qiiwis framgångsrika speltitel Wordington med skillnaden att i Puzzleton behöver spelaren klara av match-3-nivåer för att ta sig vidare i spelets berättelse. I en global mjuklansering fortsätter Qiiwi att optimera och utvärdera speltiteln på kritiska marknader för att framgent kunna öka speltitelns marknadsföring och kunna inleda en global lansering.

– Trivia Mansion inleder global mjuklansering
Qiiwi Games meddelande den 2 november 2020 att man utökar mjuklanseringen för speltiteln Trivia Mansion till ett globalt stadie vilket innebär att speltiteln går att ladda ner i samtliga länder. Spelet är baserat på Qiiwis framgångsrika speltitel Wordington med skillnaden att i Trivia Mansion behöver spelaren klara av frågesport i form av olika jobb för att ta sig vidare i spelets berättelse. I en global mjuklansering fortsätter Qiiwi att optimera och utvärdera speltiteln på kritiska marknader för att framgent kunna öka speltitelns marknadsföring och kunna inleda en global lansering.

VD har ordet:

“Ett händelserikt kvartal, fokus framöver på kraftig tillväxt!”

Under det tredje kvartalet når vi en omsättning på ca 23,5 MSEK vilket är en omsättningsökning med ca 274% jämfört med samma period föregående år. Under årets nio första månader når vi en total omsättning på ca 78,8 MSEK vilket är en ökning jämfört med samma period föregående år med ca 530%.

Vi når ett EBITDA-resultat på ca 2,5 MSEK under det tredje kvartalet jämfört med ca 1,3 MSEK under samma period föregående år vilket innebär en förbättring av EBITDA-resultatet med ca 1,2 MSEK. Under det tredje kvartalet inledde ingen ny speltitel global lansering utan omsättningen under kvartalet är fortsatt drivna av speltitlarna Wordington och Hell’s Kitchen.

Den sekventiella omsättningsminskningen på kvartalsbasis jämfört med det andra kvartalet 2020 är dels kopplat till att det andra kvartalet påverkades mycket positivt av de restriktioner som covid-19 förde med sig i flertalet marknader vilket bidrog till en betydligt högre spelaraktivitet i dels vår egna portfölj men även inom annonsnätverken där vi bedriver marknadsföring. Detta gav oss möjligheten att genomföra större investeringar i marknadsföring baserat på våra uppsatta mål vilket kortfattat beskrivet innebär att vi under det andra kvartalet hade möjlighet att nå betydligt mycket fler spelare i de olika annonsnätverken utifrån de bud vi kan tänkas betala per spelare.

Under senare delen av det andra kvartalet samt under det tredje kvartalet har restriktioner kopplat till covid-19 hävts vilket lett till en mer normaliserad aktivitetsgrad i marknaden vilket gav som följd en minskning i marknadsföringsinvesteringen under det tredje kvartalet jämfört med det andra kvartalet.

“Grunden för tillväxt är investeringar i marknadsföring (UA)”

Investeringar i marknadsföring (UA) är grunden till tillväxt för bolagets omsättning då vi på detta sätt bygger vår spelarbas större och större. Under det tredje kvartalet genomfördes marknadsföring för ca 14,1 MSEK jämfört med ca 19,4 MSEK under det andra kvartalet 2020, en minskning med ca 27%. För att enklare kunna belysa de kostnader som är kopplade till marknadsföring har vi lagt till en rad kallad ”Marknadsföring” i resultaträkningen på koncernnivå.

Investeringar i marknadsföring görs baserat på de avkastningsmål som bolaget arbetar mot vilket är att nå 100% ROI på våra kampanjer mellan 90 – 180 dagar beroende på vilken speltitel det handlar om. Den totala investeringen i marknadsföring som vi kan nå upp till under ett kvartal är därför kopplat till hur väl vi kan nå dessa mål baserat på historisk dataanalys och estimeringar.

Inledningen på det fjärde kvartalet har varit positiv med ökad omsättning på månadsbasis samt UA-investeringar jämfört med det tredje kvartalet 2020. Oktober landade på en total omsättning på ca 7,6 MSEK vilket är en ökning jämfört med september med ca 19%.

“Tre nya speltitlar i portföljen!”

Under det tredje kvartalet inledde vi så kallade låsta mjuklansering av tre nya speltitlar inom tre olika genrer: Trivia Mansion (Trivia), Puzzleton (Match-3) och Coronation Street (Word).

Trivia Mansion och Puzzleton som är baserade på den mycket framgångsrika berättelsen i Wordington har redan övergått till det stadie som vi kallar för global mjuklansering. Detta efter att vi under den låsta mjuklansering sett lovande nyckeltal och resultat vilket ger oss tillräckligt med incitament för att accelerera snabbt mot en global mjuklansering och få ut speltitlarna på de mest kritiska marknaderna för vidare utvärdering.

Speltiteln Coronation Street har nått upp till de målsättningar kring nyckeltal vi tillsammans med ITV satt upp för marknaderna Australien och Nya Zeeland där speltiteln befinner sig i sin låsta mjuklansering. Speltiteln kommer att starta sin globala mjuklansering den 15 december 2020 med ett stort inledande fokus på Storbritannien som är Coronation Streets hemmamarknad. Där kommer speltiteln att marknadsföras via tv-reklam i samband med att såpoperans avsnitt sänds på ITV vilket vi har stora förväntningar skall inbringa ett stort inflöde av spelare och fans till speltiteln. Utöver detta kommer speltiteln att marknadsföras via traditionella UA-kampanjer samt via Coronation Streets/ITV:s sociala kanaler. Speltiteln kommer även gå att spela på de viktigaste språken för en global uppskalning och målsättningen är att även marknadsföra spelet på liknande sätt som t ex Wordington på marknader så som USA, Kanada, Frankrike, Italien, Tyskland, Spanien och Ryssland.

Dessa tre nya speltitlar ger oss förbättrade möjligheter att ge nya intäktsinjektioner till verksamheten under det fjärde kvartalet 2020.

“Wordington och Hell’s Kitchen, fokus på mer tillväxt!”

Wordington som är, och under en längre period varit, bolagets lysande stjärna är fortsatt en speltitel vi tror kan skalas betydligt mer på vissa marknader och då framförallt i USA. Under det tredje kvartalet har vi optimerat speltitelns laddningstider och minneskrav vilket vi hittills sett goda effekter av i spelets nyckeltal. Detta bådar gott inför en ökning i UA-investeringar för speltiteln framgent på kritiska marknader.

Sedan den globala lanseringen startades för Hell’s Kitchen i maj har vi analyserat data från flertalet marknader och baserat på avkastning är numera våra huvudsakliga marknader för UA-investeringar USA och Storbritannien. Vi fortsätter dock att bedriva UA på marknader som Tyskland, Frankrike, Ryssland, Italien och Spanien men till mindre skala. Under det fjärde kvartalet kommer speltiteln återigen att marknadsföras via tv-reklam i Storbritannien och denna gång i anslutning av att vissa avsnitt sänds av den nya säsongen av realityserien Hell’s Kitchen på ITV. Vi kommer även tillsammans med ITV att öka närvaron av marknadsföring för speltiteln på Hell’s Kitchens sociala kanaler som t ex Youtube och Facebook.

“DAU och MAU”

Nyckeltalet DAU som står för antalet dagliga aktiva spelare för den rapporterade perioden steg med ca 372% jämfört med samma period föregående år och landade på ca 274 000.

Sekventiellt jämfört med det andra kvartalet 2020 ser vi dock en minskning. Anledningen till den sekventiella minskningen är framförallt en betydligt lägre total UA-investering under den rapporterade perioden jämfört med det andra kvartalet 2020 och framförallt på marknader som Ryssland, Mexiko och Brasilien som tidigare stått för en stor andel av antalet installationer för speltiteln Wordington.

Nyckeltalet MAU som står för månadsvis aktiva spelare för den rapporterade perioden steg med ca 547% jämfört med samma period föregående år och landade på ca 2 412 000. Sekventiellt jämfört med det andra kvartalet minskar även nyckeltalet MAU utav samma anledning som för nyckeltalet DAU.

Vår bedömning är att nyckeltalen DAU och MAU kommer att öka sekventiellt i det fjärde kvartalet via större UA-investeringar samt de nya spelen som nu adderats till spelportföljen.

Blickar vi vidare mot 2021 där vi i dagsläget har en minst sagt kraftfull pipeline inom affärsområdet ”Branded Games” med speltitlarna ”Kitchen Nightmares, Midsomer Murders och MasterChef” förväntar vi oss att nyckeltalen DAU och MAU kommer ha en positiv utveckling i takt med att vi kan växa spelens spelarbas vid lyckade lanseringar.

“ARPDAU och intäktsfördelning”

Nyckeltalet ARPDAU som står för intäkt per daglig aktiv spelare för den rapporterade perioden sjönk med ca 18,7% jämfört med samma period föregående år och landade på 0,87 SEK. Denna skillnad beror främst på att bolagets spelportfölj växt markant de senaste kvartalen på flertalet marknader med generellt lägre ARPDAU per spelare, t ex Ryssland, Mexiko och Brasilien.

Tittar vi på den sekventiella utvecklingen jämfört med det andra kvartalet minskade ARPDAU endast med 5,4%. Denna mindre minskning härleds till säsongsmönster och mindre UA-investeringar under den rapporterade perioden.

Under den rapporterade perioden har vi sett en marginell justering mot mer intäkter skapade via ”Köp i spelen (IAP)” om vi jämför sekventiellt med det andra kvartalet 2020.

Majoriteten av intäkterna skapas fortsatt via annonsintäkter vilket följer vår affärsmodell kring att bygga våra spel med möjlighet att se på så kallade belöningsannonser för att få olika typer av fördelar. Totalt för alla spel under den rapporterade perioden stod ”Köp i spelen (IAP)” för ca 20% och ”Annonsintäkter” för ca 80%.

Vår bedömning är fortsatt att vi kommer att se en utjämning mot mer ”Köp i spelen (IAP)” med tanke på att fler speltitlar lanseras inom bolagets spelportfölj som går inom match-3-genren.

“De tre nya spelen inom ”Branded Games” utvecklas enligt plan!”

Det är väldigt kul att vi nu har tre nya spel under utveckling inom affärsområdet ”Branded Games” vilka alla tre är kopplade mot riktigt välkända internationella varumärken. Jag har stor tilltro till att dessa spel kommer att ha en mycket god möjlighet att nå stora kommersiella framgångar. Nedan listar vi en kort summering kring dessa tre spel:

 • Kitchen Nightmares:
  Kitchen Nightmares är en amerikansk realityserie där en kock är inbjuden av ägarna till en restaurang med målsättningen att förvandla den från att vara en katastrof till en lönsam och fungerande verksamhet. Spelet kommer vara ett match-3-spel och och skapas i samarbete med licensinnehavaren All3Media International.

   
 • Midsomer Murders
  Midsomer Murders är en brittisk kriminalserie som utspelar sig i små engelska landsbyar. Serien har en unik identitet inom kriminalgenren. Serien är baserad på Caroline Grahams bokserie ”Detective Barnaby”, som ursprungligen anpassades för TV av Anthony Horowitz. Serien har varit en stor framgång sedan det första avsnittet och har sålts till över 200 territorier. Spelet kommer vara ett ordspel och skapas i samarbete med licensinnehavaren All3Media International.
 • MasterChef
  I MasterChef tävlar hemmakockar om att bli krönta som nationens mästerkock. Utmaningar sträcker sig från enkla till avancerade matlagningsuppgifter. Kockarna fortsätter att tävla genom olika utmaningar där tävlande elimineras en efter en, tills äntligen en vinnare kan krönas. MasterChef är världens geografiskt mest spridda matlagnings-tv format. Hittills har 63 länder lanserat sin egen version av programmet och det har sänts i över 200 länder. Sedan starten har över 300 miljoner tittare världen över följt de tävlande och sett dem förändra sina liv genom sin passion för matlagning och fenomenet MasterChef visar inga tecken på att sakta ner. Spelet kommer vara ett match-3-spel och skapas i samarbete med licensinnehavaren Endemol Shine Group.

“Full gas för att avsluta året på bästa möjliga sätt!”

Under det fjärde och sista kvartalet 2020 kommer vårt fokus ligga uteslutande på att skapa mer tillväxt i vår spelportfölj genom ökade UA-investeringar i befintliga speltitlar som befinner sig i global lansering samtidigt som vi jobbar vidare med lanseringarna av de tre nya spelen Trivia Mansion, Puzzleton och Coronation Street.

Vår målsättning är att bygga Qiiwi Games starkare på lång sikt och den ökade andelen projekt som bolaget nu bedriver kräver mer personal för att kunna genomföras på riktigt bra sätt. Framöver kommer även fokus ligga på att stärka bolagets övergripande organisation med nya typer av roller som vi nu märker kommer göra stor skillnad för att vi skall kunna fortsätta växa i hög takt. Vi är när denna rapport släpps 36 stycken medarbetare på Qiiwi Games varav 8 i Sverige och 28 på Cypern. Både det svenska och cypriotiska teamet flyttade i början av oktober in i nya förbättrade lokaler med kapacitet för rejäl uppskalning av antalet medarbetare på Cypern i takt med att vår spelportfölj växer och fler projekt körs parallellt under kontrollerade former.

Vi fortsätter nu vår resa mot vårt mål om att bli det ledande mobilspelsbolaget mot vår målgrupp ”Casual Gamers” och vi är övertygade om att detta är möjligt. Nu kör vi full gas för att avsluta 2020 på bästa möjliga sätt!

Erik Dale Rundberg, VD Qiiwi Games AB

För mer information se bifogad kvartalsrapport.

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg, VD, Qiiwi Games AB 
Telefon: +46709260697
E-mail: [email protected]

Qiiwi Games är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås, Sverige och Nicosia, Cypern. Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot ”Casual Gamers” inom genrerna Trivia, Match-3 och Word/Puzzle. Bolagets slogan är ”Adventures for Everyone”.

Share This Post