Delårsrapport kvartal 3 2021

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2021

  • Intäkter 11 640 (23 508)
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -2 355 TSEK (2 508)
  • Resultat efter finansiella poster (Net result) -2 770 TSEK (1 616)
  • Resultat per aktie uppgick före och efter utspädning till neg. 0,30 SEK (0,20)

Nio månader 1 januari – 30 september 2021

  • Intäkter 51 929 TSEK (78 836)
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -2 856 TSEK (11 594)
  • Resultat efter finansiella poster (Net result) -5 354 TSEK (8 995)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till neg. 0,58 SEK (1,09)

Väsentliga händelser under den rapporterade perioden:

Förvärvar majoritetsägande i nystartade spelstudion Playright Digital Entertainment LTD och startar satsning mot ”Hyper Casual”-spel

Qiiwi Games meddelade den 19 augusti 2021 att man ingått avtal om förvärv av 63,75% av aktierna i den brittiska spelstudion Playright Digital Entertainment LTD. Playright fokuserar på utveckling av så kallade hyper casual-spel, med en tydlig långsiktig strategi att även positionera sig inom området ”hyper/hybrid-casual” vilket innebär ett djupare underliggande engagemangssystem i spelen än i nuvarande rena hyper casual-spel.

– Qiiwi Games och All3Media International startar global mjuklansering av nya ordspelet Midsomer Murders: Words, Crime & Mystery

Qiiwi Games tillsammans med den ledande oberoende distributören All3Media International meddelade den 2 september 2021 starten av den globala mjuklanseringen av det nya mobilspelet Midsomer Murders: Words, Crime & Mystery. Baserat på den ikoniska brittiska detektivserien är spelet från och med detta datum tillgängligt på Android- och iOS-enheter i samtliga världens länder.

– Qiiwi Games och All3Media International startar global mjuklansering av nya mobilspelet Kitchen Nightmares: Match & Renovate

Qiiwi Games tillsammans med den ledande oberoende distributören All3Media International meddelade den 30 september 2021 starten av den globala mjuklanseringen av det nya mobilspelet Kitchen Nightmares: Match & Renovate. Spelet är baserat på den ikoniska amerikanska realityseriens format och är numera tillgängligt i alla världens länder på plattformarna Android och iOS.

Väsentliga händelser efter den rapporterade perioden:

Midsomer Murders: Words, Crime & Mystery featured på Google Play

Qiiwi Games meddelade den 1 oktober 2021 att bolagets nya ordspel Midsomer Murders: Words, Crime & Mystery, som startade sin globala mjuklansering den 2 september, har blivit featured på Google Play i flertalet länder och i olika sektioner. Spelet är t ex featured i flera nyckelmarknader som USA, Storbritannien, Kanada, Tyskland, Italien och Spanien.

– Midsomer Murders inleder sin globala lansering den 28 oktober 2021

Qiiwi Games meddelade den 25 oktober 2021 att bolagets nya ordspel under det globalt välkända varumärket Midsomer Murders kommer att inleda sin globala lansering den 28 oktober 2021. Speltiteln har befunnit sig i en global mjuklansering sedan början av september 2021. Att bolaget nu inleder en global lansering innebär att man avser öka investeringar i marknadsföring för speltiteln på ett globalt stadie med ett inledande huvudfokus på marknaderna USA, Kanada, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Sverige, Norge och Danmark.

VD har ordet:

”Förstärkt spelportfölj och fler spel i globalt lanseringsläge banar väg för tillväxt!”

Det tredje kvartalet är nu passerat och vi kan summera ett kvartal där fokus fortsatt varit på våra tre nya speltitlar (Midsomer Murders, Kitchen Nightmares och MasterChef). Vi har även arbetat med att integrera hyper casual-studion Playright inom koncernen för att snabbt etablera arbetssätt och samarbete för att uppnå synergieffekter mellan bolagen.­­

Under det tredje kvartalet når vi totala intäkter på ca 11,6 MSEK vilket är en intäktsminskning jämfört med samma period föregående år med ca 50%. Sekventiellt jämfört med det andra kvartalet minskar intäkterna med ca 24%.

De lägre intäkterna är till stor del kopplad till lägre investeringar i marknadsföring (User Acquisition) vilket ger ett mindre inflöde av nya spelare och påverkar dagliga aktiva spelare (DAU) i vår spelportfölj. I jämförelse investerades ca 14,1 MSEK under Q3 2020 jämfört med ca 7,4 MSEK under den rapporterade perioden, en skillnad om ca 48%.               

Under årets första nio månader når vi totala intäkter om ca 51,9 MSEK vilket kan jämföras med ca 78,8 MSEK under 2020, en minskning om ca 34%. I ett längre tidsperspektiv ligger vi fortsatt på en betydligt högre intäktsnivå jämfört med 2018 och 2019.

­­De nya speltitlarna som vi arbetat med sedan sommaren 2020 har under det tredje kvartalet befunnit sig i mjuklanseringslägen och har därför inte kunnat bidra med några märkbara nivåer av intäkter totalt. Majoriteten av intäkterna under den rapporterade perioden härrör från redan etablerade speltitlar och då primärt ifrån Wordington och sekundärt Hell’s Kitchen.

Under den rapporterade perioden når vi ett EBITDA-resultat på ca -2,4 MSEK jämfört med ca 2,5 MSEK under jämförelseperioden. Denna minskning härleds framför allt till färre antal dagliga aktiva spelare (DAU) i vår spelportfölj samt en minskad ARPDAU jämfört med samma period föregående år.

Under den rapporterade perioden påverkas även EBITDA-resultatet negativt då våra tre speltitlar som varit i mjuklanseringsläge (Midsomer Murders, Kitchen Nightmares och MasterChef) erhållit marknadsföringsinvesteringar för att öka speltitlarnas spelarbaser för att genomföra tester under mjuklanseringsfaserna. Dessa speltitlar stod tillsammans för ett negativt spelöverskott under den rapporterade perioden om ca 400 TSEK.

”Ny marknadsföringschef till Qiiwi Games”

Under det fjärde kvartalet välkomnar vi en ny marknadsföringschef (UA Manager) till Qiiwi Games vid namn Konstantin Pytkov. Konstantin har tidigare arbetat på flera etablerade spelstudios så som t. ex Playrix med bland annat speltitlarna Gardenscapes och Homescapes. Konstantin har även arbetat på spelstudion Zimad där han arbetat med speltitlar inom liknande kategorier och genrer som vi på Qiiwi Games skapar. Vi ser stor potential i att Konstantin kommer kunna addera värdefull kunskap och strategier framöver till vårt tillväxtteam där målsättningen är att kunna växa våra spel betydligt mer lönsamt och i sin helhet ge oss förbättrade marginaler.

Under den rapporterade perioden har vi haft liknande antal anställda inom koncernen som under det andra kvartalet, 59 st. Vår bedömning är fortsatt att vi nu är på en organisatorisk nivå som krävs för att hantera de projekt vi just nu arbetar med och förväntar oss en mindre tillväxt i antal anställda jämfört med senaste 12 månaderna. Vi håller ett fortsatt hårt fokus vid att optimera arbetsflöden och att lägga timmar mot de projekt som bedöms ge bästa långsiktiga lönsamhet.

”Fokusering på att öka köp-i-spelen (IAP) börjar ge resultat”

Under året och framför allt under den rapporterade perioden har vi haft ett stort fokus inom bolaget gällande att öka vår konvertering av spelare som blir köpare i våra spel. Genom att få fler spelare att göra köp i våra spel höjs per automatik den långsiktiga intäkten per spelare.

Detta arbete har under den rapporterade perioden gett effekter och varit i en sekventiellt stigande nivå. Tittar vi närmare på vår nya ordspelstitel Midsomer Murders, som har en annan spelmekanik och spelupplägg än tidigare ordspel vi skapat, så har denna speltitel ca 280% högre konverteringsgrad gällande dagliga aktiva spelare som genomför köp-i-spelet jämfört med speltiteln Wordington för spelare i USA och Storbritannien.

Vi arbetar nu med flera av våra speltitlar för att säkerställa att vi implementerar de funktioner som vi ser ger ökad monetisering via köp-i-spelen. Detta i sin tur förväntas ge ett ökat långsiktigt livstidsvärde per spelare vilket i sin tur kommer ge oss bättre möjligheter att skala våra spel genom investeringar i marknadsföring.

”Playright: Målsättning mjuklansera första spel mot slutet av Q4”

Det är glädjande att kunna meddela att vår hyper casual-studio Playright, där vi förvärvade en majoritetsandel i augusti 2021, utvecklats positivt och det är väldigt kul att se den utveckling som båda bolagen får ut av varandras erfarenhet och kunskaper.

Qiiwi Games som bolag har under åren skapat mängder med innehåll i form av design till våra tidigare och befintliga spel som vi är övertygade om kommer kunna komma till väl användning i utvecklingen av hyper casual-spel via Playright. Med delar av detta innehåll kan Playright på ett enkelt och snabbt sätt fördjupa ett spels spelupplevelse och bygga på meta-element för att öka engagemangsnivå och erhålla ett högre livstidsvärde per spelare.

Playright har sedan förvärvet genomfördes skapat ett flertal spelprototyper varav de nu arbetar mer dedikerat mot en av dessa vilken vi anser har god potential att nå framgång på ett globalt stadie. Bedömningen är att denna speltitel kan starta en mjuklansering mot slutet av Q4 2021 för att sedan kunna ta vidare beslut avseende utveckling och lansering.

”Midsomer Murders startat global lansering!”

Den 28 oktober 2021 inledde vi den globala lanseringen för vårt nya ordspel under det välkända varumärket Midsomer Murders (Morden i Midsomer). Speltiteln som vi jobbat på sedan sommaren 2020 är byggd på en ny spelmekanik avseende monetisering vilken visat sig ge betydligt högre konvertering av köpare i spelet jämfört med tidigare ordspel vi skapat.

Under Midsomer Murders sista månad i global mjuklansering (oktober) stod speltiteln för totala intäkter om ca 0,5 MSEK, vilket är en sekventiell ökning jämfört med september med ca 170%.

Spelet är även unikt och innovativt i ordspelsgenren avseende sin berättelse och spelupplevelse vilket gör att vi anser oss vara i en god position för att sticka ut på marknaden.

Vi arbetar nu med att växa speltitelns spelarbas i flertalet geografiska områden varav några är USA, Storbritannien, Irland, Frankrike, Tyskland, Sverige, Norge och Danmark. Utöver detta jobbar vårt team vidare med optimeringar, addering av mer innehåll samt nya funktioner för förbättrade nyckeltal.

”Kitchen Nightmares i global mjuklansering!”

Vår nya match-3-speltitel Kitchen Nightmares inledde den 30 september 2021 en global mjuklansering vilket innebär att vi nu genomför tester av speltiteln på kritiska marknader som USA och Storbritannien. Speltiteln uppvisade under den låsta mjuklanseringen goda nyckeltal och vårt team jobbar nu vidare med optimeringar samt analysering av resultaten från testerna som pågar i den globala mjuklanseringen. Vår målsättning är att under Q4 kunna utvidga speltitelns lansering till en global lansering och påbörja marknadsföring även på fler marknader.

”MasterChef fortsatt i stängd mjuklansering!”

Vår tidigare målsättning för speltiteln MasterChef var att kunna utvidga vår lansering till en global nivå under det tredje kvartalet. Utifrån den analys som genomförts på speltiteln avseende nyckeltal och spelarengagemang vill vi fortsätta att arbeta med speltiteln i en stängd mjuklansering ett tag till för att genomföra förbättringar. Det är viktigt att alla spel vi utvidgar till en global nivå håller de krav vi ställer på nyckeltal för att kunna ha möjlighet att skala spelen samt bygga en så stor spelarbas som möjligt.

MasterChef är ett ärofyllt varumärke att arbeta med och världens geografiskt mest spridda matlagnings-tv format som vi fortsatt ser stor potential i. Vi vill därför att den investering vi hittills gjort avseende utveckling av spelet skall ge bästa möjliga avkastning, varför detta beslut känns helt rätt att ta.

Vårt team arbetar nu med målsättningen att kunna utvidga spelet till en global lansering under Q1 2022.

”Extreme Makeover: Home Edition”

Det känns väldigt spännande att kul att vi nu kunnat tillkännage att vi inlett ett samarbete med Ty Pennington som kommer att agera huvudkaraktär i vår kommande match-3-speltitel Extreme Makeover: Home Edition.

Ty är den älskvärde och världskände programledare som var ansiktet utåt för den amerikanska versionen av tv-programmet mellan 2003–2012. Vi förväntar oss att detta samarbete kommer gynna speltiteln i sin helhet både genom att bidra med högre nyckeltal samt att enklare nå framgång via marknadsföring av speltiteln.

I och med denna förändring kring speldesignen för speltiteln har vi reviderat vår målsättning avseende när vi förväntas starta mjuklansering till under första halvåret 2022.

”DAU och MAU”

Det genomsnittliga antalet DAU för den rapporterade perioden var ca 149 000 vilket är en minskning jämfört med samma period föregående år med ca 46%.

Det genomsnittliga antalet MAU för den rapporterade perioden var ca 929 000 vilket är en minskning jämfört med samma period föregående år med ca 61%.

Nyckeltalen DAU och MAU minskar för den rapporterade perioden framför allt på grund av nämnda skillnader i genomförda UA-investeringar under den rapporterade perioden som var ca 48% lägre jämfört med samma period föregående år. Vi minskar även genomförda UA-investeringar sekventiellt jämfört med det andra kvartalet med ca 18%.

Under andra kvartalet 2021 fokuserade vi primärt på att investera i marknadsföring för spelare på Android med tanke på Apples förändringar kring IDFA som inneburit nya utmaningar för marknadsföring mot iOS-enheter. Under senare delen av det tredje kvartalet har vi återigen påbörjat marknadsföring mer aggressivt mot iOS-enheter vilket ger oss nya utrymmen och möjligheter att växa vår spelarbas framöver.

”ARPDAU och intäktsfördelning”

Nyckeltalet ARPDAU som står för intäkt per daglig aktiv spelare för den rapporterade perioden minskade med ca 16% jämfört med samma period föregående år till 0,73 SEK. Denna skillnad härleds främst till negativa effekter avseende intäkt per annonsvisning på iOS-enheter efter Apples förändring avseende IDFA. I en sekventiell jämförelse med det andra kvartalet ökade nyckeltalet ARPDAU med ca 7% en trend som fortsatt under inledningen av fjärde kvartalet.

Majoriteten av bolagets intäkter skapas fortsatt via annonsintäkter vilket följer bolagets affärsmodell kring att bygga spel med möjlighet att se på så kallade belöningsannonser. Totalt för alla spel under den rapporterade perioden stod “Köp i spelen (IAP)” för ca 20% och “Annonsintäkter” för ca 80%. Detta är på samma nivåer som under samma period föregående år.

Sekventiellt jämfört med det andra kvartalet når vi en marginell ökad intäktström via ”Köp-i-spelen (IAP)” och vi bedömer fortsatt att denna intäktsström kommer att öka framgent med tanke på de effekterna vi hittills sett av vårt fokus på ökad monetisering via köp i våra spel som tidigare nämnts.

”Pusselbitar på plats för att återigen nå tillväxt”

Med årets första nio månaderna passerade har vi tagit oss igenom ett par utmanande kvartal där stort fokus legat på nya speltitlar samtidigt som branschen fått ställa om i sitt arbete kring marknadsföring mot iOS-enheter.

Vi står nu inför en spännande avslutning på året samt inledning på 2022 med fler spellanseringar som totalt ger oss en bredare spelportfölj att arbeta med för vårt tillväxtteam. Med vår förvärvade hyper casual-studio Playright inom koncernen öppnas dessutom nya möjligheter till spelframgångar. Tittar vi tillbaka på hur vi lyckats växa genom vårt förvärv av Milliplay inom match-3-spel som genomfördes 2018 ser vi många likheter att kunna göra samma resa med Playright inom hyper casual-spel.

Erik Dale Rundberg

VD för Qiiwi Games AB

För mer information se bifogad kvartalsrapport samt lyssna på senaste avsnittet av bolagets IR-Vlogg tillgänglig på bolagets hemsida eller YouTube-kanal.

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg, VD, Qiiwi Games AB
Telefon: +46709260697
E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Qiiwi Games AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2021 kl. 08:30 CET.

Certified Adviser:

Aktieinvest FK AB
Telefon: +46 8 506 517 03
[email protected]

Om Qiiwi Games:

Qiiwi Games är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås, Sverige och Nicosia, Cypern. Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot “Casual Gamers” inom genrerna Trivia, Match-3 och Word/Puzzle. Bolagets slogan är “Adventures for Everyone”.

Share This Post