Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Qiiwi Games AB (publ) kallas härmed till årsstämma ("Årsstämman") torsdagen den 5 maj 2022. Mot bakgrund av rådande omständigheter relaterat till covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas utan fysisk närvaro av aktieägare eller ombud och att aktieägarna endast ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning före stämman.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman ska:

1) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 27 april 2022. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste för att äga rätt att delta i stämman, hos sin förvaltare begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB under eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 29 april 2022. Detta innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan till förvaltaren.

2) ha anmält sitt deltagande vid stämman genom att ha avgett sin poströst digitalt enligt anvisningarna under rubriken Poströstning nedan, så att poströsten är poströsta.se tillhanda senast onsdagen den 4 maj 2022

Aktieägare som önskar delta i Årsstämman anmodas:

dels ha anmält sitt deltagande vid stämman genom att ha avgett sin poströst digitalt enligt anvisningarna under rubriken Poströstning nedan, så att poströsten är poströsta.se tillhanda senast onsdagen den 4 maj 2022

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att utöva sin rösträtt vid stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering) avseende förhållandena på avstämningsdagen den 27 april 2022. Aktieägaren måste underrätta sin förvaltare härom i god tid före fredagen den 29 april 2022, då sådan rösträtts­registrering ska vara verkställd.

Poströstning

Bolagets styrelse har, i enlighet med 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att stämman ska genomföras helt utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägarna i stället ska ges möjlighet att utöva sin rösträtt genom digital poströstning. För att utöva sin rösträtt genom digital poströstning ska aktieägare använda det digitala formulär för poströstning som kommer att finnas tillgängligt via en särskild länk på bolagets webbplats https://www.qiiwi.com/arsstamma-2022 under minst tre veckor närmast före stämman. Ifyllt formulär för poströstning skickas in digitalt senast den 4 maj 2022.

Om aktieägare avger poströst genom ombud ska fullmakt bifogas till det digitala poströstnings­formuläret. Sådan fullmakt ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på bolagets webbplats https://www.qiiwi.com/arsstamma-2022. Om full­makten utfärdats av juridisk person ska kopia av registrerings­bevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighets­handling biläggas poströstnings­­formuläret.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten ogiltig i sin helhet.

Endast ett poströstningsformulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in, kommer endast det senaste formuläret att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär samt formulär utan giltiga behörighetshandlingar kan komma att lämnas utan avseende.

Genom att markera alternativet ”Bordlägg” under en beslutspunkt i det digitala poströstnings­formuläret, begär aktieägaren att beslut i frågan ska anstå till en fortsatt bolagsstämma. Ett beslut i ett ärende ska anstå till en fortsatt bolagsstämma om stämman beslutar om det, eller om aktieägare som tillsammans representerar minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget så begär. Om så sker ska styrelsen fastställa tidpunkten för den fortsatta bolagsstämman, och en sådan fortsatt bolagsstämma får inte hållas enbart genom poströstning.

För mer information om bolagets behandling av de personuppgifter som kommer att anges i post­röstnings­formuläret hänvisas till https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Ytterligare anvisningar och villkor finns i det digitala poströstningsformuläret

Digitalt informationsmöte

Styrelsen har beslutat att i samband med årsstämman 2022 erbjuda aktieägarna möjlighet att delta i ett digitalt informationsmöte, vilket inte utgör del av årsstämman, i syfte att erbjuda aktieägarna en utökad möjlighet att ta del av information och ställa frågor, såsom komplement till aktieägarnas rätt att begära skriftliga upplysningar före årsstämman enligt 23 § lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

De aktieägare som så önskar skall senast onsdagen den 27 april 2022 uppge sin e-postadress genom e-post till [email protected]. Dessa kommer erhålla en inbjudan till att den 28 april 2022 kl. 11:00, medverka vid ett digitalt informationsmöte tillsammans med Erik Dale Rundberg, verkställande direktör, Martin Larsson ekonomichef samt Andreas Gustafsson, styrelseledamot i Qiiwi Games AB (publ).

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämma

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller flera justeringsmän

5. Godkännande av förslaget till dagordning

6. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

8. Beslut angående:

8a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

8b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

8c) Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

9. Beslut om instiftande av optionsprogram

9a) Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av tecknings­optioner, Serie 2022/2025:A

9b) Förslag till beslut om riktad emission av tecknings­optioner, Serie 2022/2025:B

10. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

11. Fastställande av arvoden åt styrelse samt revisor

12. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt suppleanter och revisorssuppleanter

13. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Naim Messo eller, vid hans förhinder, den som styrelsen anvisar, väljs som ordförande vid årsstämman. Styrelsen föreslår att Andreas Gustafsson eller, vid hans förhinder, den som styrelsen anvisar, väljs som sekreterare vid årsstämman.

Punkt 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 enligt den föreslagna dagordningen är den röstlängd som kommer att ha upprättats av bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster och som även kommer att ha kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt 4. Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att en justeringsperson väljs och att Özkan Ego väljs till sådan justeringsperson, alternativt, om justeringspersonen skulle få förhinder, att till justeringsperson väljs den person som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar att justera stämmo­protokollet tillsammans med ordföranden samt att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Beslutsförslag i korthet:

Punkt 8a. Fastställande av resultat och balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om fastställande av den i
årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningen.

Punkt 8b. Resultatdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Punkt 8c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Punkt 9a. Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner, Serie 2022/2025:A

Styrelsen föreslår att ordinarie bolagsstämma den 5 maj 2022 i Qiiwi Games AB, org. nr. 556691-7547 (”Bolaget”), beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

 1. Bolaget ska utge högst 100 000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av 100 000 nya aktier.
   
 2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma anställda på Cypern i koncernen (var för sig ”Deltagaren” och tillsammans ”Deltagarna”) som bedöms ha särskild stor betydelse för Bolagets utveckling.
   
 3. Tecknaren har rätt att teckna teckningsoptioner vederlagsfritt. Optionens marknadsvärde ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell för beräkning av förmån. Värderingen av optionerna ska utföras av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. En preliminär beräkning baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av tecknings­optionerna som är 30 kronor per aktie ger värdet 0,78 kronor per teckningsoption.
   
 4. Teckningsoptionerna tecknas den 31 maj 2022 på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning, dock inte längre än till den 30 oktober 2022.
   
 5. Tilldelade teckningsoptioner erbjuds till teckning vederlagsfritt. Sådant erbjudande om tilldelning av teckningsoptioner ska lämnas inom 10 bankdagar efter det att beslut om tilldelning fattats.
   
 6. Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 10 000 kronor med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m.
   
 7. Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av tecknings­optionerna ska vara 200 procent av den volymviktade betalkursen enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktier i Bolaget under perioden 10 dagar som är närmast dagen för bolagsstämman eller 30,00 kronor, vilket som är högst men får inte understiga kvotvärdet. Den sålunda fastställda teckningskursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid 5 öre ska avrundas nedåt.
   
 8. Varje teckningsoption kan under aktieteckningsperioden, som löper från och med den
  1 juni 2025 till och med den 30 juni 2025 utnyttjas för teckning av en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning. Teckningsoptionerna ska dock kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.

   
 9. Överkurs vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption ska tillföras den fria överkursfonden.
   
 10. Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att aktien registrerats på avstämningskonto.
   
 11. Bolaget förbehåller sig rätten att, i samband med överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna i programmet, återköpa alla teckningsoptioner om Deltagarens anställning upphör eller om Deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna under perioden fram till och med dagen innan aktieteckningsperioden.
   
 12. Teckningsoptionerna kan komma att vara föremål för restriktioner på Cypern och i andra jurisdiktioner som enligt styrelsens bedömning är nödvändiga för att uppfylla tillämpliga lagar.
   
 13. För Teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av ”Villkor Teckningsoptioner av serie 2022/2025”, Bilaga A.

Fördelning av teckningsoptioner
Tilldelningen till anställda på Cypern, kommer att ske på individuell basis och omfatta högst tjugofem (25) personer men ske om högst 25 000 teckningsoptioner per person och fördelas på beslut från styrelsen i Bolaget, med beaktande av anställdas positioner inom gruppen och deras respektive totala ersättning. Övertilldelning får inte ske.

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett aktierelaterat incitamentsprogram infört ägnat för tilldelning till anställda på Cypern varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för Bolagets utveckling – liksom Bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

Utspädningseffekt
I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 100 000.

Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas, baserat på Bolagets nuvarande aktiekapital, motsvarar detta en utspädning för närvarande om högst cirka 1,1 procent av aktierna och rösterna. Med beaktande även av aktier som kan ges ut enligt tidigare implementerade och förslagna incitamentsprogram i Bolaget uppgår maximal utspädning till cirka 2,9 procent. Förbehåll görs för sådana omräkningar till följd av emissioner mm. som kan ske enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Beredning av förslaget
Förslaget till incitamentsprogram har utarbetats av styrelsen i samarbete med extern expertis.

Övriga utestående teckningsoptioner
Det finns för närvarande inga andra utestående optionsprogram.

Kostnader
Då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt är det bolagets bedömning att förmån och sociala avgifter kommer att uppstå för Deltagaren och Bolaget till följd av optionsprogrammet utöver vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende optionsprogrammet. De totala kostnaderna för sociala avgifter beror på antalet alternativ som kommer att tillkomma och på värdet av den förmån som Deltagaren slutligen kommer att få vid tilldelningen, men också i vilka länder Deltagarna är bosatta och vilka procentsatser som gäller för sociala avgifter i dessa länder. För de fall då Deltagaren är anställd av ett annat utländskt helägt bolag i koncernen (”Arbetsgivarbolaget”) enligt punkt 12 kan både löneförmån och sociala avgifter uppstå i Arbetsgivarbolaget när optionen nyttjas för köp av aktier.

Särskilt bemyndigande
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket samt eventuell Euroclear Sweden-anslutning av teckningsoptionerna.

Majoritetskrav
Beslutet omfattas av 16 kap aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 9b. Förslag till beslut om riktad emission av tecknings­optioner, Serie 2022/2025:B

En grupp större aktieägare bestående av Marcus Dale, Daniel Svensson och Robert Olsson som tillsammans innehar cirka 12% av såväl aktier och röster (”Förslagsställarna”) föreslår att ordinarie bolagsstämma den 5 maj 2022 i Qiiwi Games AB, org. nr. 556691-7547 (”Bolaget”), beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:
 

 1. Bolaget ska utge högst 175 000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av 175 000 nya aktier.
   
 2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma styrelse i Bolaget och anställda i Bolaget eller koncernen (var för sig ”Deltagaren” och tillsammans ”Deltagarna”) som bedöms ha särskild stor betydelse för Bolagets utveckling. Övertilldelning får inte ske.
 1. Tecknaren har rätt att teckna teckningsoptioner till marknadsvärde. Teckningsoptionens marknadsvärde ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell. Värderingen av optionerna ska utföras av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. En preliminär beräkning baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av tecknings­optionerna som är 30 kronor per aktie ger värdet 0,78 kronor per teckningsoption.
   
 2. Teckningsoptionerna tecknas den 31 maj 2022 på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning, dock inte längre än till den 30 oktober 2022.
 1. Betalning av optionspremien för teckningsoptionerna ska ske inom två veckor från tecknandet.
   
 2. Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 17 500 kronor med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m.
 1. Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av tecknings­optionerna ska vara 200 procent av den volymviktade betalkursen enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktier i Bolaget under perioden 10 dagar som är närmast dagen för bolagsstämman eller 30,00 kronor, vilket som är högst men får inte understiga kvotvärdet. Den sålunda fastställda teckningskursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid 5 öre ska avrundas nedåt.
   
 2. Varje teckningsoption kan under aktieteckningsperioden, som löper från och med den
  1 juni 2025 till och med den 30 juni 2025 utnyttjas för teckning av en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning. Teckningsoptionerna ska dock kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.

   
 3. Överkurs vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption ska tillföras den fria överkursfonden.
   
 4. Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att aktien registrerats på avstämningskonto.
   
 5. Bolaget förbehåller sig rätten att, i samband med överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna i programmet, återköpa alla teckningsoptioner om Deltagarens anställning upphör eller om Deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna under perioden fram till och med dagen innan aktieteckningsperioden.
   
 6. För Teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av ”Villkor Teckningsoptioner av serie 2022/2025:B”, Bilaga B.

Fördelning av teckningsoptioner

Rätt att förvärva teckningsoptioner ska tillkomma högst åtta (8) anställda och högst fem (5) styrelseledamöter, förutsatt att dessa ingått avtal om hembud med Bolaget. Teckningsoptionerna ska fördelas enligt följande:

Tilldelningen till anställda, kommer att ske på individuell basis och ske om högst 25 000 teckningsoptioner per person och fördelas på beslut från styrelsen i Bolaget, med beaktande av anställdas positioner inom gruppen och deras respektive totala ersättning. Övertilldelning får inte ske.

Tilldelning till styrelsen i Bolaget kommer ske om med en fast tilldelning om högst 20 000 teckningsoptioner per person och totalt högst 100 000 teckningsoptioner fördelat på högst fem (5) styrelseledamöter. Den styrelseledamot som är föremål för tilldelning för inte medverka i beslutet. Övertilldelning får inte ske.

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett aktierelaterat incitamentsprogram infört ägnat för tilldelning till styrelse och anställda i Bolaget varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för Bolagets utveckling – liksom Bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

Utspädningseffekt

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 175 000.

Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas, baserat på Bolagets nuvarande aktiekapital, motsvarar detta en utspädning för närvarande om högst cirka 1,9 procent av aktierna och rösterna. Med beaktande även av aktier som kan ges ut enligt tidigare implementerade och förslagna incitamentsprogram i Bolaget uppgår maximal utspädning till cirka 2,9 procent. Förbehåll görs för sådana omräkningar till följd av emissioner mm. som kan ske enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Beredning av förslaget

Förslaget till incitamentsprogram har utarbetats av ägarna i samarbete med extern expertis.

Övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram

Det finns för närvarande inga andra utestående incitamentsprogram.

Kostnader

Då teckningsoptionerna emitteras till marknadsvärde är det bolagets bedömning att förmån och sociala avgifter inte kommer att uppstå för Deltagaren och Bolaget till följd av optionsprogrammet utöver vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende optionsprogrammet. De totala kostnaderna för sociala avgifter beror på antalet alternativ som kommer att tillkomma och på värdet av den förmån som Deltagaren slutligen kommer att få vid tilldelningen, men också i vilka länder Deltagarna är bosatta och vilka procentsatser som gäller för sociala avgifter i dessa länder.

Särskilt bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket samt eventuell Euroclear Sweden-anslutning av teckningsoptionerna.

Majoritetskrav

Beslutet omfattas av 16 kap aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om nyemission mot kontant betalning, mot betalning med apportegendom eller mot betalning genom kvittning. Nyemission ska också i övrigt kunna förenas med villkor. Genom emissionsbeslut med stöd av bemyndigandet varvid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt sker, ska ökningen av aktie­kapitalet i bolaget inte kunna ökas med mer än tio procent av bolagets registrerade aktiekapital vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske under förutsättning att nyemissionen genomförs på marknads­mässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissions­rabatt i förekommande fall.

Skälet till förslaget och möjligheten till möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillföra bolaget ett ökat institutionellt ägande, att stärka bolagets kapitalbas på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt samt för att finansiera eller medge flexibilitet i samband med förvärv.

Såväl styrelsen som den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att detta förslag biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Förslag till beslut från aktieägare

En grupp större aktieägare bestående av Erik Dale Rundberg, Marcus Dale, Daniel Svensson och Robert Olsson som tillsammans företräder cirka 16,5% av samtliga aktier i bolaget har lämnat följande förslag till beslut under punkterna 11 och 12 i ovanstående förslag till dagordning för stämman.

Punkt 11. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor

Förslagsställarna föreslår att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 120 000 SEK till styrelsens ordförande och vardera 80 000 kronor per år till ledamöter som ej är verksamma inom bolaget. För ledamöter som är verksamma inom bolaget förslås ett arvode om vardera 60 000 kronor per år. (Oförändrat från föregående år)

Förslagsställarna föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Punkt 12. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisors­suppleanter

 • Nyval föreslås av Özkan Ego som styrelsens ordförande samt nyval föreslås av David Nelson som styrelseledamot. Mer info om Özkan Ego och David Nelson nedan:

Om Özkan Ego:

Özkan Ego är en av Qiiwi Games medgrundare och huvudägare, och tjänstgjorde som bolagets styrelseordförande under åren 2012-2016. Özkan har en bakgrund som affärsjurist, men blev entreprenör på heltid år 2006. Utöver Qiiwi Games, har Özkan även varit medgrundare till ett flertal andra bolag inom fintech, online gaming och streamingtjänster. Özkan har över 15 års erfarenhet från onlinespel i olika former. Han har ett stort internationellt nätverk och mångårig erfarenhet av styrelsearbete inom noterad miljö. Han är även aktiv som privatinvesterare i främst europeiska tech-bolag.

Om David Nelson:

David har över 15 års erfarenhet av digitala spel där han arbetet med allt från produktutveckling och innovation till marknadsföring. Han arbetade på King, bolaget bakom spelsuccén Candy Crush Saga och andra spel, från 2013 till 2021 i positioner inom tillväxt, analys och produktinnovation. Under tiden som han drev ”Experimentation Group” på King var hans team ansvarigt för att driva kraftiga ökningar av intäkter över hela liveportföljen av spel, genom innovation inom både köp-i-spelen samt annonsintäkter.

Davids sista position på King var att hantera fem av Kings största speltitlar med intäkter över $400 miljoner per år. Innan King hade han marknads- och produktledningspositioner i två av de största digitala spelbolagen i världen, bwin och Full Tilt Poker.

 • Omval föreslås av styrelseledamöterna Johan Thorell, Andreas Gustafsson samt Daniel Grigorov.
   
 • Bolagets styrelse föreslås därför bestå av Özkan Ego som ordförande samt David Nelson, Johan Thorell, Andreas Gustafsson och Daniel Grigorov som styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma.
   
 • Styrelsens nuvarande ordförande Naim Messo har avböjt omval.
   
 • För mer information om föreslagna styrelseledamöter, inklusive om deras övriga väsentliga uppdrag, hänvisas till bolagets webbplats https://www.qiiwi.com/arsstamma-2022.
   
 • Till revisor föreslås omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB samt Johan Malmqvist som huvudansvarig revisor i bolaget.

Uppgift om antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgick till 9 249 492 st. Samtliga aktier har lika röstvärde och bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation. Eftersom stämman kommer att hållas helt utan närvaro av aktieägare, ombud och biträden ska en aktieägares begäran av sådana upplysningar lämnas skriftligen per post till Qiiwi Games AB, att: Årsstämma, c/o Qiiwi Games AB, Stora Torget 3, 441 30 Alingsås eller per e-post till [email protected]. Sådan begäran ska vara bolaget tillhanda senast måndagen den 25 april 2022. Begärda upplysningar kommer, förutsatt att bolagets styrelse anser att begärda upplysningar kan lämnas utan väsentlig skada för bolaget, att lämnas genom att senast lördag den 30 april 2022 hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats https://www.qiiwi.com/arsstamma-2022. Upplysningarna kommer även att skickas per e-post till den aktieägare som begärt upplysningarna, samt till andra aktieägare som begär det och som uppger sin e-postadress.

Handlingar

Bolagets årsredovisning, inklusive revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncern­revisions­berättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 7b. på den föreslagna dagordningen, inklusive styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, samt övriga handlingar inför stämman finns tillgängliga på bolagets kontor med adress Stora Torget 3A, 441 30 Alingsås samt på bolagets webbplats https://www.qiiwi.com/arsstamma-2022.

Nämnda handlingar, inklusive denna kallelse, kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg, VD, Qiiwi Games AB
Telefon: +46709260697
E-mail: [email protected]

Om Qiiwi Games:

Qiiwi Games är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås, Sverige och Nicosia, Cypern. Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot ”Casual Gamers” inom genrerna Trivia, Match-3 och Word/Puzzle. Bolagets slogan är ”Adventures for Everyone".

Share This Post