Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Qiiwi Games AB (publ) kallas härmed till årsstämma ("Årsstämman") torsdagen den 9 maj 2024 kl 13.30 i bolagets lokaler på Stora Torget 3A, Alingsås.

Registrering påbörjas klockan 13:15.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i Årsstämman skall:

 1. Vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per tisdagen den 30 april 2024.
   
 2. Anmäla avsikt att delta i Årsstämman till bolaget senast klockan 16.00 onsdagen den 8 maj 2024; per post: Qiiwi Games AB, Stora Torget 3A, 441 30, Alingsås, eller via e-mail till [email protected] .

  Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att medtaga högst ett biträde. Biträde föranmäls på samma sätt som aktieägaren.

Förvaltarregistrerade aktier

De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 30 april 2024 tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i Årsstämman.

Ombud

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid Årsstämman skall till ombudet utfärda skriftlig undertecknad fullmakt. Fullmakten får vara högst ett år gammal.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämma

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller flera justeringsmän

5. Godkännande av förslaget till dagordning

6. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

8. Beslut angående:

8a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

8b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

8c) Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

9. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

10. Fastställande av arvoden åt styrelse samt revisor

11. Val av styrelse

12. Beslut om byte av revisor

13. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelseledamoten Andreas Gustafsson eller, vid hans förhinder, den som styrelsen anvisar, väljs som ordförande vid årsstämman. Styrelsen föreslår att Martin Larsson eller, vid hans förhinder, den som styrelsen anvisar, väljs som sekreterare vid årsstämman.

Punkt 4. Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att en justeringsperson väljs och att Johan Thorell väljs till sådan justeringsperson, alternativt, om justeringspersonen skulle få förhinder, att till justeringsperson väljs den person som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar att justera stämmo­protokollet tillsammans med ordföranden samt att kontrollera röstlängden och att röster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Beslutsförslag i korthet:

Punkt 8a. Fastställande av resultat och balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om fastställande av den i
årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningen.

Punkt 8b. Resultatdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Punkt 8c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Punkt 9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om nyemission mot kontant betalning, mot betalning med apportegendom eller mot betalning genom kvittning. Nyemission ska också i övrigt kunna förenas med villkor. Genom emissionsbeslut med stöd av bemyndigandet varvid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt sker, ska ökningen av aktie­kapitalet i bolaget inte kunna ökas med mer än tjugo procent av bolagets registrerade aktiekapital vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske under förutsättning att nyemissionen genomförs på marknads­mässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissions­rabatt i förekommande fall.

Skälet till förslaget och möjligheten till möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillföra bolaget ett ökat institutionellt ägande, att stärka bolagets kapitalbas på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt samt för att finansiera eller medge flexibilitet i samband med förvärv.

Såväl styrelsen som den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att detta förslag biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 10. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor

Förslagsställarna föreslår att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 120 000 SEK till styrelsens ordförande och vardera 80 000 kronor per år till ledamöter som ej är verksamma inom bolaget. För ledamöter som är verksamma inom bolaget förslås ett arvode om vardera 60 000 kronor per år. (Oförändrat från föregående år)

Förslagsställarna föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Punkt 11. Val av styrelse

 • Omval föreslås av styrelseordföranden Özkan Ego samt styrelseledamöterna David Nelson, Johan Thorell, Andreas Gustafsson och Daniel Grigorov.
   
 • Bolagets styrelse föreslås därför bestå av Özkan Ego som ordförande samt David Nelson, Johan Thorell, Andreas Gustafsson och Daniel Grigorov som styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma.
   

Punkt 12. Beslut om byte av revisor

 • Styrelsen föreslår att Bolagets nuvarande revisor, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB med Carolina Frosth Hertzberg som huvudansvarig revisor, entledigas och att FinEasity AB väljs som Bolagets revisor fram till och med slutet av årsstämman 2025.
   
 • Detta förslag grundar sig på att Bolaget har genomfört en upphandling av revisionstjänster som ett led i Bolagets arbete med kostnadsbesparingar. FinEasity AB har informerat Bolaget att den auktoriserade revisorn Ben Heidari kommer att vara den huvudansvarige revisorn, i det fall att FinEasity AB väljs som Bolagets revisor. Det föreslås att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Uppgift om antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgick till 9 249 492 st. Samtliga aktier har lika röstvärde och bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar

Bolagets årsredovisning, inklusive revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncern­revisions­berättelse samt övriga handlingar inför stämman finns tillgängliga på bolagets kontor med adress Stora Torget 3A, 441 30 Alingsås samt på bolagets webbplats https://www.qiiwi.com/arsstamma-2024/ .

Nämnda handlingar, inklusive denna kallelse, kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg, VD, Qiiwi Games AB
Telefon: +46709260697
[email protected]

Certified Adviser:

Aktieinvest FK AB
Telefon: +46 8 506 517 03
[email protected]

Om Qiiwi Games:

Qiiwi Games är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås (Sverige) och Nicosia (Cypern). Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot “Casual Gamers. Bolagets slogan är “Where Minds Thrive".

Share This Post