Kallelse till årsstämma i WeAreQiiwi Interactive AB

Aktieägarna i WeAreQiiwi Interactive AB (publ) kallas härmed till årsstämma (“Årsstämman”) onsdagen den 25 april 2018 kl 13.30 i Hillsalen Västra Ringgatan 20, Alingsås.

Registrering påbörjas klockan 13:15.

Registrering och anmälan 

Aktieägare som önskar delta i Årsstämman skall:

vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per torsdagen den 19 april 2018.

Aktieägare som önskar delta i Årsstämman anmodas: 

anmäla avsikt att delta i Årsstämman till bolaget senast klockan 16.00 fredagen den 20 april 2018; per post: WeAreQiiwi Interactive AB, Stora Torget 3 441 30 Alingsås eller via e-mail till [email protected]. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att medtaga högst ett biträde. Biträde föranmäls på samma sätt som aktieägaren.

Förvaltarregistrerade aktier 

De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltar-registrera sina aktier måste i god tid före den 19 april 2018 tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i Årsstämman.

Ombud 

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid Årsstämman skall till ombudet utfärda skriftlig dag tecknad fullmakt. Fullmakten får vara högst ett år gammal.

Antal aktier 

Det totala antalet aktier i bolaget var den 25 mars 2018, 7 354 000 st, vilka samtliga har en röst vardera.

Förslag till dagordning 

1.Stämmans öppnande

2.Val av ordförande vid stämma

3.Upprättande och godkännande av röstlängd

4.Val av en eller flera justeringsmän

5.Godkännande av förslaget till dagordning

6.Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad

7.Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

8.Beslut angående:

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkning

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

9.Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

10.Fastställande av arvoden åt styrelse samt revisor

11.Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt suppleanter och revisorssuppleanter

12.Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

13.Stämmans avslutande

Beslutsförslag i korthet: Resultatdisposition (punkt 8 b) 

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. (punkt 9)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet samt antal aktier kunna ökas med 1 500 000 aktier.

Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller att minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till nästa årsstämma. För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldbrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

För att beslut under punkten 9 skall vara giltigt krävs att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse (punkterna 10 och 11) 

Föreslås att styrelsearvode skall utgå med 110 000 kronor per år till styrelseordförande samt vardera 70 000 kronor per år till ledamöter som ej är verksamma inom bolaget. För ledamöter som är verksamma inom bolaget förslås ett arvode om vardera 50 000 kronor per år, samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Vidare föreslås att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Naim Messo som styrelsens ordförande, Johan Thorell som ej är verksam inom bolaget, Andreas Gustafsson och Andreas Bergström som styrelseledamöter som är verksamma inom bolaget.

Till revisor föreslås omval av Martin Hammare Sonara Revision AB

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Stora Torget 3, Alingsås från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Underlag och presentation av föreslagna styrelseledamöter kommer också att finnas på bolagets hemsida.


För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg
VD, WeAreQiiwi Interactive AB
Telefon: 0709-260 697
E-post: [email protected]

Om WeAreQiiwi Interactive AB

Qiiwi är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har sitt säte i Alingsås. En gemensam nämnare för Qiiwis spel är att de är kunskapsspel och baseras på någon form av problemlösning. Bolagets slogan är ”Saving the World from Stupidity”.

Share This Post