Kommuniké från årsstämma i Qiiwi Games den 6:e Maj 2021

På Qiiwi Games AB:s årsstämma i Alingsås den 6:e Maj 2021 togs följande enhälliga beslut:

 • Beslutades att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning enligt bilagd årsredovisning.
   
 • Beslutades att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition enligt fastställd balansräkning enligt bilagd årsredovisning.
   
 • Beslutades att ingen utdelning skall ske.
   
 • Beslutades att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 • Beslutades att ändra bolagsordningens bestämmelser gällande insamling av fullmakter och poströstning. Ändringen innebär att styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).
 • Beslutades om att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får uppgå till högst 10% av bolagets registrerade aktiekapital.
   

Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt eller eljest med villkor.
 

Syftet med bemyndigandet och möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller att minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till nästa årsstämma.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, skall emissionskursen bestämmas vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen äger rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.
 

 • Beslutades att styrelsearvode skall utgå med 120 000 kronor per år till styrelseordförande samt vardera 80 000 kronor per år till ledamöter som ej är verksamma inom bolaget. För ledamöter som är verksamma inom bolaget skall ett styrelsearvode om 60 000 kronor per år utgå. Arvode till revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.
   
 • Beslutades om omval av Naim Messo, Johan Thorell, Andreas Gustafsson samt Daniel Grigorov som styrelseledamöter. Naim Messo valdes till styrelsens ordförande.
 • Beslutades om att entlediga nuvarande revisor Martin Hammare på Sonara Revision AB.
 • Beslutades att välja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 

För ytterligare information:

Naim Messo. Styrelseordförande, Qiiwi Games AB
Telefon: +46 70-818 20 80
E-post: [email protected]

Certified Adviser:

Aktieinvest FK AB
Telefon: +46 8 506 517 03
[email protected]

Om Qiiwi Games AB

Qiiwi är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås, Sverige och Nicosia, Cypern. Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot ”Casual Gamers” inom genrerna Trivia, Match-3, Word/Puzzle och Arcade. Bolagets slogan är ”Adventures for Everyone”.

Share This Post