Qiiwi Interactive: Delårsrapport kvartal 3 2017


Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2017:

o   Omsättning 2 167 TSEK (827 TSEK)
o   Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -978 TSEK (-158 TSEK)
o   Rörelseresultat (EBIT) -1 015 TSEK (-158 TSEK)
o   Resultat per aktie uppgick till -0,19 SEK (-0,04 SEK)

Nio månader 1 januari – 30 september 2017:

o   Omsättning 6 137 TSEK (2 858 TSEK)
o   Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -1 151 TSEK (-1 403 TSEK)
o   Rörelseresultat (EBIT) -1 157 TSEK (-1 405 TSEK)
o   Resultat per aktie uppgick till -0,22 SEK (-0,35 SEK)

(Jämförelsetal inom parantes avser motsvarande period föregående år)

Antal utestående aktier var 5 324 000 st per 30 september 2017.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

o   Backpacker™:

Norge: I mitten av augusti lanserades Backpacker™ i Norge och spelet uppvisar sedan dess förväntade nyckeltal med en stadigt växande spelarbas.

Mjuklanseringar/Soft-Launch: Backpacker™ lanserades i Kanada och Irland för att utöka den engelskspråkiga Soft-Launchen till fler länder. Speltiteln lanserades också i en Soft-Launch i Tyskland för att utvärdera och kvalitetssäkra det tyska språket.

o   Beslut om nyemission och notering på Aktietorget:

Styrelsen tog i mitten av augusti ett beslut om att genomföra en nyemission i samband med en notering av Bolaget på AktieTorget.

o   Start av teckningsperiod inför notering på Aktietorget:

Teckningsperiod i nyemissionen startades och löpte mellan 11 september – 2 oktober. Under denna period presenterades bolaget vid ett flertal tillfällen och Bolaget möttes av ett stort intresse.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

o   Backpacker™ – global lansering:

Den 12 oktober startades lanseringen av Backpacker™ globalt vilket innebär att speltiteln finns tillgängligt i samtliga världens länder för nedladdning. Språk som speltiteln för tillfället har stöd för är engelska, tyska, svenska, norska och danska. Den globala lanseringen genomförs enligt plan tillsammans med publicisten MAG Interactive för att växa spelets användarbas.

o   Featured:

Backpacker™ var mellan den 12 oktober – 19 oktober Featured av Apple och Google vilket innebär att speltiteln får en större exponering i spelbutikerna. På App Store var Backpacker™ Featured i kategorin ”New Games We Love” i 28 länder, där USA, Storbritannien, Tyskland, Kanada, Sverige, Norge och Danmark var några av länderna. På Google Play var Backpacker™ Featured i kategorin ”New and Updated Games” i 14 länder där Storbritannien, Tyskland, Australien, Sverige, Norge och Danmark var några av länderna.

o   Slutförande av teckningsperiod:

Styrelsen tog i mitten av augusti ett beslut om att genomföra en spridningsemission i samband med noteringen av Bolaget på Aktietorget. Teckningsperioden för emissionen löpte mellan den 11 september – 2 oktober. Emissionen om 13 MSEK tecknades till 148 MSEK fördelat på cirka 2 350 konton, vilket motsvarar en täckningsgrad på knappt 1 140 procent. Detta innebär att bolaget tillförs ca 11,9 MSEK efter avdrag för noterings och emissionskostnader.

o   Notering av bolaget på Aktietorget 13 oktober:

Den 13 oktober 2017, inlededs handeln i WeAreQiiwi Interactive ABs (”Qiiwi”) aktie på AktieTorget. Aktien handlas under kortnamnet QIIWI och har ISIN-kod SE0010245373.

Utdrag från tredje kvartalets VD ord:

Ett intensivt och spännande kvartal

Det tredje kvartalet 2017 har varit ett intensivt och spännande kvartal som präglats av ett fortsatt stort fokus på speltiteln Backpacker™. Vi har även genomfört en noteringsprocess vilket ledde till att vi den 13 oktober blev ett börsnoterat bolag på AktieTorget.

Under det tredje kvartalet landade intäkterna på 2 167 TSEK vilket är en ökning med över 160% jämfört med samma
 period föregående år. Intäkterna under det tredje kvartalet härleds till ca 95% från speltiteln Backpacker™ där framförallt lanseringen i Norge i mitten av augusti i paritet med fortsatta marknadsföringsinsatser i Sverige och Danmark varit bidragande orsaker till intäkterna. Perioden har även präglats av ett intensivt optimeringsarbete gällande Backpacker™ för att kunna gå vidare till att starta den globala lanseringen. Detta innebär t ex att speltiteln har uppdaterats för att förbättra nyckeltal som identifierats på specifika marknader.

Backpacker™ Globalt lanserat och Featured

Det är med tanke på nämnt optimeringsarbete kring Backpacker™ glädjande att vi den 12 oktober 2017 startade den globala lanseringen av speltiteln tillsammans med MAG Interactive. I samband med den globala lanseringen blev vi ”Featured” av Apple och Google vilket innebär att speltiteln fick extra exponering och synlighet i butikerna. Detta bidrar till fler organiska nedladdningar då många letar efter nya spel på butikernas startsidor. Detta är första gången en speltitel från Qiiwi blir ”Featured” av Apple och Google och vi ser detta som en stor kvalitetsstämpel. Det släpps ca 3000 spel varje vecka och Backpacker™ blev utvald som en av 20. Detta ökar även sannolikheten för att framtida speltitlar från Qiiwi får extra synlighet och uppmärksamhet av Apple och Google.

Att vi lyckats nå fram till att starta den globala lanseringen har inneburit ett rejält uppsving i antalet registrerade spelare och
 per den 6 november 2017 hade ca 736 000 spelare skapat ett konto i Backpacker™. Vi arbetar nu vidare tillsammans med MAG Interactive för att växa spelarbasen avsevärt större över tid. När den globala lanseringen nu har löpt ett antal veckor har vi fått ett bra analysunderlag för att ytterligare optimera speltiteln vilket skall bidra till att skapa högre lönsamhet på de nya marknaderna.

Spännande framtid

Det är en mycket spännande fas som vi nu befinner oss i. Att vi påbörjat den globala lanseringen av Backpacker™ innebär att en stor milstolpe har nåtts och ny typ av arbete för speltiteln har tagit sin fart för att växa spelarbasen på nya marknader och nå god lönsamhet i speltiteln.

Vi ser även goda möjligheter att kunna addera ytterligare intäktsströmmar till bolaget genom att skapa fler speltitlar inom genren “Ord och Hjärngympa”. Inom denna genre har vi ett flertal idéer som vi vill förverkliga och under kvartal tre har vi arbetat med projektering för en av dessa idéer. Vårt mål är att under november starta utvecklingen av denna speltitel för att ha den redo att lanseras i en Soft-Launch/Mjuklansering under kvartal ett 2018. Utvecklingsperioden för denna typ av speltitlar är betydligt kortare jämfört med t ex Backpacker™. På detta sätt kan vi öka bolagets intäktsströmmar samtidigt som vi fortfarande kan hålla det fokus som krävs för Backpackers vidareutveckling. Med den kunskap och erfarenhet vi skapat via Backpacker-projektet tror vi oss kunna nå stor framgång med de spelidéer vi har och som nu kan förverkligas med tanke på att noteringen är genomförd. Att noteringsprocessen är färdig innebär också att fler resurser kan fokusera på vår kärnverksamhet.

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg
VD, WeAreQiiwi Interactive AB
Telefon: 0709-260 697
E-post: [email protected]

Om WeAreQiiwi Interactive AB

Qiiwi är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har sitt säte i Alingsås. En gemensam nämnare för Qiiwis spel är att de är kunskapsspel och baseras på någon form av problemlösning. Bolagets slogan är ”Saving the World from Stupidity”

Denna information är sådan information som WeAreQiiwi Interactive AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-11-07.

Share This Post